Zkušenosti obcí s regulací hazardního hraní

V období duben-květen 2015 realizovalo NMS ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) průzkum zaměřený na výskyt hazardního hraní v obcích, regulace ze strany obce a názory na míru a povahu regulace hazardního hraní v ČR (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Svaz měst a obcí České republiky, 2015). Respondenty byli starostové či politici nebo úředníci, kteří měli v agendě problematiku hazardních her.

Dotazník vyplnilo celkem 392 obcí a městských částí (samosprávných celků), což je přibližně 6 % obcí v ČR. Celkem v obcích, které se zúčastnily průzkumu, žilo 2268 tis. obyvatel, což je téměř 22 % obyvatel ČR. Mezi respondenty byla i největší města či jejich části - Praha, Brno a Ostrava, Plzeň, Olomouc, Hradec Králové, České Budějovice, Pardubice či Ústí nad Labem. Lze tedy říci, že s výjimkou Liberce bylo zastoupeno všech 10 největších českých měst, některá prostřednictvím svých městských obvodů.

Celkem se v souboru nacházelo 194 obcí (49,5 %), které měly na svém území alespoň jednu provozovnu, ve které bylo možno hrát na EHZ, z nich 125 (32 %) mělo na svém území hernu, 23 (6 %) kasino, 176 (45 %) provozovnu se zvláštním režimem.

Platnou OZV týkající se problematiky hazardního hraní mělo 105 (27 %) samosprávných celků, častěji šlo o větší obce. Naprostá většina (90 %) OZV byla vydána po r. 2011, maximum v r. 2012 (36 %). Téměř polovina ze 105 OZV úplně zakazovala provozování EHZ na území obce, třetina regulovala počet provozoven a čtvrtina omezovala čas a/nebo místo provozu EHZ. Více než 20 % samosprávných celků s OZV uvedlo, že OZV není ze strany provozovatelů hazardních her dodržována. V téměř 40 % obcí se v posledních 5 letech vyskytl rozpor mezi OZV a provozováním EHZ povolených MF. To znamená, že provozovatelé měli platné povolení MF na provozování EHZ v dané obci i v době, kdy EHZ byla zakázána OZV. Ve 31 % samosprávných celků s OZV tento problém přetrvával v době sběru dat.

Zástupci samosprávných celků byli dotazováni i na problematiku nelegálního hazardu. Ve 14 (4 %) samosprávných celcích se někdy objevily černé herny, z toho ve 13 z nich v r. 2014 nebo 2015. Výskyt kvízomatů uvedlo 34 (9 %) samosprávných celků, opět většina v posledních dvou letech. Jiné nepovolené provozování hazardních her uvedlo 9 (2 %) celků, většinou šlo o nepovolené přístroje a o provozování hazardu prostřednictvím občanských sdružení či soukromých klubů. Velká většina nelegálního hazardu hlášeného zástupci samosprávných celků se vyskytla tam, kde byly vydány OZV regulující hazard - kvízomaty se objevily v téměř 30 % samosprávných celků s OZV.

V r. 2014 došlo podle respondentů ke snížení nabídky hazardu i výskytu problémů spojených s hazardním hraním v obci - tabulka 1 -2. Není bez zajímavosti, že zatímco vývoj nabídky hazardního hraní se významně lišil v závislosti na existenci OZV (ke snížení nabídky došlo v 48,6 % obcí s OZV a v 17,1 % obcí bez OZV), vývoj výskytu problémů spojených s hazardním hraním byl stejný bez ohledu na to, zda obec vydala OZV (ke snížení výskytu problémů došlo v 19,0 % obcí s OZV a 16,4 % bez OZV).

tabulka 1-2: Vývoj vybraných ukazatelů spojených s hazardním hraním v r. 2014 ve srovnání s r. 2013, v %

Vybrané ukazatele

Nižší výskyt

Stejný výskyt

Vyšší výskyt

Nabídka hazardu v obci

26

72

3

Příjem z hazardu do rozpočtu obce*

30

53

16

Problémy spojené s hazardním hraním v obci

17

80

3

Pozn.: * v celých kalendářních letech či stejných obdobích obou let

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Svaz měst a obcí České republiky (2015)

Ve 12 % obcí zaznamenali politický či ekonomický tlak provozovatelů hazardních her, častěji v obcích s OZV (39 % vs. 2 %). V téměř 18 % obcí se v r. 2014 vyskytly občanské či politické iniciativy směřující proti hazardnímu hraní, jejich výskyt byl opět vyšší v obcích s OZV. V téměř 16 % obcí se otázka hazardního hraní stala předmětem předvolební kampaně do komunálních voleb v r. 2014, statisticky významně více tomu bylo ve větších obcích a v obcích s OZV regulující hazard.

Odvody z hazardních her tvořily v obcích průměrně 1,6 % celkového rozpočtu obce, v některých obcích však dosahovaly významného podílu - nejvyšší 81% podíl hlásila Česká Kubice, obec na hranicích s Německem s nadprůměrným výskytem kasin - viz také kapitolu Herní prostředí technických her povolovaných ministerstvem financí a kasina, str. 47.

Na otázku na způsob využití prostředků z odvodů z hazardních her odpovědělo 279 obcí, v 61 % z nich jsou tyto prostředky součástí rozpočtu bez zvláštního určení, v 39 % jde o specifickou položku v rozpočtu vyhrazenou na podporu sportu, kultury, neziskového sektoru či sociálních služeb. Pro téměř 80 % obcí nejsou příjmy z hazardních her v jejich rozpočtu důležité.

V průzkumu byly zjišťovány názory na potřebnost změn v oblastech, které souvisejí s regulací hazardního hraní, resp. míru souhlasu s nabízenými výroky - tabulka 1 -3. Představitelé obcí by posílili pravomoci obcí, ale i státu a krajů v oblasti regulace hazardního hraní. Také se domnívají, že kontrola ze strany státu by se měla významně zvýšit. Obce se domnívají, že dostupnost EHZ by se měla centrálně výrazně omezit, zatímco u kurzových sázek a loterií není jejich názor na omezení dostupnosti tak výrazný. Podobně se obce dívají rovněž na své pravomoci v oblasti regulace jednotlivých typů hazardních her - zatímco by ve většině posílily pravomoci v oblasti regulace EHZ, u kurzových sázek a loterií tuto potřebu nepociťují tak silně. Obce se ve většině shodují na potřebnosti zvýšit informovanost o rizicích hazardního hraní a dostupnost pomáhajících služeb pro problémové hráče. Neshoda mezi obcemi panuje v otázce distribuce odvodů z hazardního hraní v závislosti na dostupnosti hazardních her v jednotlivých obcích, přesto mírná většina spíše nebo rozhodně souhlasí, že prostředky z hazardu by měly být mezi obce distribuovány nezávisle na objemu nabídky hazardu.

tabulka 1-3: Názory obcí na potřebnost změn v oblasti regulace hazardního hraní, v %

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Svaz měst a obcí České republiky (2015)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist