Hazardní hraní jako součást národní integrované protidrogové politiky

Odpovědnost za tvorbu a naplňování národní protidrogové politiky nese vláda ČR. Jejím poradním a koordinačním orgánem je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Zásadní koncepční dokument vlády ČR a zároveň programové vyjádření záměrů a postupu vlády při řešení problému užívání návykových látek a hraní hazardních her představuje Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (Národní strategie 2010–2018).1

V r. 2013 a počátkem r. 2014 byla klíčovým tématem projednávaným na RVKPP a v jejích poradních orgánech integrovaná protidrogová politika, tj. politika zahrnující problematiku legálních, nelegálních návykových látek a hazardního hráčství. RVKPP navrhla realizovat protidrogovou politiku jako integrovanou a posílit v této souvislosti její jednotnou koordinaci. Statut RVKPP s rozšířeným mandátem byl schválen usnesením vlády č. 858 dne 20. října 2014.2

V září 2014 byla v RVKPP diskutována zpráva o výskytu hazardního hraní a jeho zdravotních a sociálních dopadů v ČR (souhrnná zpráva Hazardní hraní v ČR a jeho dopady, dále jen „SZH"), již v letech 2013–2014 zpracovalo NMS na základě usnesení vlády č. 655 ze dne 6. září 2012. SZH byla 15. září 2015 předložena vládě a ta svým usnesením č. 746 schválila souhrn jejích hlavních zjištění a doporučení a zároveň uložila národnímu protidrogovému koordinátorovi připravit novelu Národní strategie 2010–2018 tak, aby integrovala politiku v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství, a předložit novelizovanou strategii vládě do 31. prosince 2014.

Revize Národní strategie 2010–2018 byla vládou schválena usnesením č. 1060 ze dne 15. prosince 20143 a zároveň bylo národnímu protidrogovému koordinátorovi uloženo zpracovat a předložit vládě návrh Akčního plánu Národní strategie protidrogové politiky pro oblasti hazardního hraní na období 2015 až 2018, který má sloužit jako implementační nástroj strategie.

Začleněním problematiky užívání legálních drog, nelegálních drog a závislostního chování, jako je hazardní hráčství, do jednoho strategického dokumentu započala nová etapa ve vývoji české protidrogové politiky, která z hlediska vynaložených zdrojů a dosažených efektů umožní mnohem účinnější řešení problémů spojených s užíváním návykových látek a patologického hráčství pro jednotlivce a společnost než řešení těchto témat odděleně.

NMS bude na základě výše uvedeného usnesením vlády č. 746 nadále monitorovat kontinuálně výskyt a dopady hazardního hraní v ČR a o výsledcích tohoto monitoringu bude každoročně informovat vládu vždy do 30. června.

V posledních letech se ve spolupráci s MF daří RVKPP zajistit dodatečné prostředky na realizaci mimořádného dotačního řízení zaměřeného na oblast patologického hráčství. V rámci tohoto mimořádného dotačního řízení v r. 2013 RVKPP uložila převod neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ve výši 5 mil. Kč celkem 14 žadatelům na realizaci 16 projektů, v r. 2014 tak byly poskytnuty dotace na realizaci 11 projektů od 9 žadatelů v celkové výši 3 mil. Kč a v r. 2015 RVKPP dotovala 17 projektů od 11 žadatelů v celkové výši 5 mil. Kč. Projekty podpořené v l. 2013–2015 se zaměřovaly na realizaci opatření v oblasti primární prevence (2 projekty), kontaktní a poradenské služby (3 projekty), odborné sociální poradenství (2 projekty), ambulantní doléčování (4 projekty), ambulantní léčbu (14 projektů) a poskytování odborných a ověřených informací, poskytování poradenství uživatelům drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti (3 projekty). Podpora v dosavadním objemu je nedostatečná, neboť nedokáže prosadit systémové změny nutné v oblasti regulace, prevence a léčby problémového hráčství – blíže viz kapitolu Akční plán pro oblast hazardního hraní, str. 30.

Revize Národní strategie 2010–2018

Národní strategie 2010–2018 definuje základní východiska protidrogové politiky vlády, směry řešení problému užívání drog, principy a přístupy, na kterých protidrogová politika České republiky staví. Jednotlivá opatření implementující strategii jsou rozpracovány v akčních plánech.

Jako účinný přístup k řešení problémů spojených s užíváním návykových látek a s problémovým hráčstvím uznává vláda ČR komplexní, multidisciplinární a vyvážený přístup, který vychází ze široké celospolečenské, meziresortní, mezioborové a mezisektorové spolupráce na všech úrovních, postavené na ověřených informacích.

Revidovaná Národní strategie 2010–20184 v oblasti hazardního hraní stanoví následující cíle:

 • snížit míru hazardního hraní mezi dětmi a mládeží,

 • snížit míru problémového hráčství,

 • snížit potenciální rizika spojená s problémovým hráčstvím pro jedince a společnost,

 • posílit zákonnou regulaci hazardního hraní.

Protidrogovou politiku ČR v oblasti hazardního hraní budou v kontextu výše uvedených cílů tvořit 4 základní pilíře:

 • primární prevence,

 • snižování rizik,

 • léčba a další intervence,

 • posílení kontroly a regulace dostupnosti hazardních her a jejich reklamy.

Výše uvedené 4 pilíře jsou doplněny 3 průřezovými podpůrnými oblastmi, jejichž účelem je vytvořit odpovídající podmínky pro realizaci aktivit protidrogové politiky. Těmito oblastmi jsou:

 • koordinace a financování,

 • monitoring, výzkum, evaluace,

 • mezinárodní spolupráce.

Podrobnější definice dílčích cílů, nástrojů a aktivit Národní strategie 2010–2018 k dosažení strategických cílů a definování priorit protidrogové politiky na nejbližší období je úkolem a obsahem navazujícího akčního plánu na období platnosti strategie.

Akční plán pro oblast hazardního hraní

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015–2018 pro oblast hazardního hraní (Akční plán pro hazardního hraní 2015–2018) detailněji rozpracovává plánované postupy pro naplňování cílů Národní strategie 2010–2018 a definuje opatření v technicko-organizačních oblastech.

Pilířům a podpůrným oblastem protidrogové politiky definovaným v Národní strategii 2010–2018 odpovídají intervenční oblasti akčního plánu:

 • primární prevence problémového hráčství v obecné populaci,

 • snižování rizik a prevence problémového hráčství,

 • poradenství a léčba problémových hráčů,

 • kontrola a zajištění vymáhání práva,

 • koordinace a financování protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní,

 • monitorování situace a evaluace opatření.

Pro přípravu akčního plánu ustavil sekretariát RVKPP v r. 2014 pracovní skupinu; jejími členy byli zástupci orgánů státní správy, profesních skupin provozovatelů hazardních her, poskytovatelů služeb a dalších relevantních subjektů; v průběhu jednání byly ustaveny dvě pracovní podskupiny.5 V současnosti je akční plán ve stadiu návrhu diskutovaného v rámci RVKPP a v meziresortním připomínkovém řízení, po kterém bude předložen ke schválení vládě.

Pracovní skupina zhodnotila aktuální stav v 6 oblastech připravovaného akčního plánu: (1) prevence problémového hráčství v obecné populaci, (2) prevence problémového hraní v hráčské populaci, (3) léčba a další intervence určené hráčské populaci, (4) kontrola a regulace, (5) monitoring, výzkum, evaluace, (6) koordinace a financování.

Byla provedena SWOT analýza, jejíž hlavní závěry je možno shrnout následovně:

 • dostupnost rizikových forem hazardního hraní je v ČR vysoká, hrozbou je dynamika trhu, rozvoj nových technologií a expanze on-line hazardního hraní s omezenou možností kontroly rozvoje problémového hraní,

 • není k dispozici algoritmus pro vyhledávání problémových hráčů na internetu a v systému centrálně řízených EHZ,

 • informovanost o principech a rizicích hazardních her, o možnostech poradenství a léčby je nízká,

 • přes existenci systému (primární) prevence v oblasti závislostí a rizikového chování je integrace problematiky hazardního hraní do těchto programů nízká, neexistuje národní program pro prevenci problémového hráčství,

 • neexistuje národní informační platforma (např. národní linka pomoci nebo webové stránky),

 • míra zapojení provozovatelů hazardních her do včasné identifikace a intervence u problémových hráčů je nízká, přestože je deklarována ochota provozovatelů hazardních her financovat a realizovat preventivní programy,

 • dostupnost specializované péče a doléčovacích a podpůrných programů pro patologické hráče je nízká, existuje územní nerovnoměrnost pokrytí specializovanými programy,

 • problémem je nedokonalý systém oddlužení vyřazující zadlužené problémové a patologické hráče z legálního systému a tím snižující účinnost léčby,

 • efektivita výkonu dozoru nad hazardními hrami je nízká, kompetence kontrolního systému jsou nedostatečné, na trhu se vyskytují nepovolené hry (zejména na internetu),

 • součástí licenčního procesu není posouzení rizikovosti hazardní hry a posouzení opatření v oblasti tzv. zodpovědného hraní,

 • současný loterijní zákon je zastaralý, regulace reklamy na hazardní hraní je nedostatečná, příležitostmi jsou připravovaný nový zákonný rámec a zahájení realizace komplexní politiky v oblasti hazardního hraní.

Vzhledem k analýze současné situace v provedené v SZH a výše shrnuté SWOT analýze byly proto stanoveny následující priority akčního plánu:

 • zvýšení informovanosti obecné i hráčské populace o hazardním hraní,

 • prevence rozvoje problémového hráčství,

 • včasná identifikace a intervence u problémových hráčů,

 • zvýšení kontaktu problémových hráčů s pomáhajícími službami,

 • zvýšení dostupnosti poradenských a léčebných programů,

 • důsledná kontrola dodržování přijatých regulačních opatření,

 • redukce nelegálního provozování hazardních her,

 • realizace komplexní politiky v oblasti hazardního hraní a její finanční zajištění,

 • pravidelný monitoring a vyhodnocování situace a dopadů regulace v oblasti hazardního hraní.

Mezi navržené aktivity patří:

 • zřízení národní informační platformy pro prevenci problémového hraní (informace na webu, internetové poradenství, telefonická linka pomoci, odkazovaní do poradenství a léčby, tvorba a distribuce informačních sdělení, dlouhodobé informační kampaně),

 • opatření k prevenci kriminality spojené s hazardním hraním, integrovat téma prevence kriminality spojené s hazardním hraním do programu prevence kriminality,

 • vytvoření algoritmu pro vyhledávání problémových hráčů na internetu a na centrálně řízených technických hrách, vytvořit nástroj na hodnocení rizikovosti všech typů hazardních her v ČR,

 • vzdělávání zaměstnanců a odpovědných osob poskytujících hazardní hry v oblasti včasné identifikace a intervence u problémových hráčů,

 • založení Fóra zodpovědného hraní jako platformy pro komunikaci a realizaci aktivit zodpovědného hraní, vytvoření Etického kodexu provozovatelů a profesních sdružení provozovatelů a kontrola jeho dodržování,

 • rozvoj poradenských a léčebných služeb pro patologické hráče včetně postupného vzniku a podpora krajských programů pro patologické hráče, podpora vzdělávání pracovníků ve službách,

 • pravidelné vyhodnocování kontrolní činnosti a zlepšování vymahatelnosti regulačních zákonných opatření,

 • zefektivnění a zviditelnění mechanismu k hlášení výskytu nepovoleného hazardu („ohlašovna nelegálního hazardu"),

 • vytvoření stálého pracovního orgánu RVKPP pro oblast hazardního hraní,

 • vytvoření finančního mechanismu (fondu, nadace apod.) společenské odpovědnosti s cílem podpory preventivních a vzdělávacích aktivit,

 • pravidelná organizace národní, popř. mezinárodní konference na téma hazardní hraní.

Paralelně se vznikem akčního plánu je novelizován zákonný rámec pro provozování hazardních her – blíže viz kapitolu Legislativní rámec a regulace hazardního hraní na národní úrovni, str. 13. Nový zákon o hazardních hrách bude mimo jiné obsahovat řadu nových opatření také v oblasti prevence problémového hráčství v rámci regulace jednotlivých typů her. Detailní opatření tohoto charakteru proto akční plán neobsahuje.

Vzhledem k tomu, že se zásadně mění regulační zákonný rámec pro provozování hazardních her a že komplexní politika v oblasti závislostí je v ČR politikou novou, je velmi obtížné předvídat dopad na oblast nabídky a poptávky po hazardním hraní, změny v míře a vzorcích hazardního hraní, míru spolupráce mezi různými subjekty včetně spolupráce s provozovateli hazardních her atd. Akční plán je sice formulován na 4 roky, tj. na období 2015–2018, avšak po dvou letech bude provedena jeho revize s možností úpravy, přeformulování či doplnění úkolů. Akční plán bude po svém ukončení vyhodnocen.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist