Změny dalších zákonů

 

Poslední část legislativního balíčku připraveného MF tvoří návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her. Tento „změnový zákon" především zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her s jinými dotčenými právními předpisy.1 Velká část změn je dána prostou změnou legislativního pojmosloví z dosavadního „loterie a jiné podobné hry" na „hazardní hry".

Kromě technických a terminologických změn návrhu změnového zákona zavádí následující změny:

  • Příjmy fyzických osob z výher z hazardních her nebudou již daněny srážkovou daní (dosud činila 15 % z výhry), ale budou zdaňovány jako součást dílčího základu daně podle zákona o daních z příjmů. Nicméně stále platí, že výhry z hazardních her provozovaných provozovatelem, který je držitelem povolení k provozování hazardních her v ČR, EU nebo zemích EHP, jsou od daně z příjmu osvobozeny. U výher z reklamních soutěží a slosování zůstává současný režim srážkové daně.

  • Tzv. spotřebitelské loterie (nově spotřebitelské soutěže)2, dosud upravené loterijním zákonem, nově nebudou spadat pod zákon o hazardních hrách. V zákoně o daních z příjmů se sjednocuje režim spotřebitelských loterií s režimem reklamních soutěží a reklamních slosování. Za účelem zajištění ochrany spotřebitelů při účasti na spotřebitelských soutěžích byla do zákona na ochranu spotřebitele nově vložena úprava, která klade důraz na ochranu před neúměrně vysokými náklady na poštovní nebo telekomunikační služby spojenými s účastí spotřebitelů v soutěži. Kontrolní pravomoc v oblasti spotřebitelských soutěží bude mít Česká obchodní inspekce.

  • Změnou zákona o regulaci reklamy by mělo dojít k nastavení přísnějších podmínek v oblasti reklamy a propagace hazardních her s ohledem na rizika spojená s hazardními hrami a zejména ochranu nezletilých osob. V souladu s doporučeními EK dochází k posílení principu odpovědné reklamy v rámci ochrany spotřebitelů, resp. hráčů. Reklama na hazardní hry a sponzoring ze strany provozovatelů hazardních her by měly být sociálně odpovědnější a transparentnější, tzn. neměly by například obsahovat nepodložená tvrzení o naději na výhru, vyvíjet tlak na hraní hazardních her nebo naznačovat, že tyto hry představují řešení sociálních, pracovních, osobních či finančních problémů. Do zákona o regulaci reklamy jsou tedy nově zařazena ustanovení týkající se zákazu reklamního sdělení zavádějícího charakteru, zákazu cílení reklamy na osoby mladší 18 let („ve formě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují"), zákazu nevyžádané reklamy, povinnosti informovat a varovat o škodlivých účincích vyplývajících z účasti na hazardní hře (a to v rozsahu nejméně 25 % reklamního sdělení). Reklama internetových her umístěná na internetových stránkách nesmí rovněž obsahovat přímý odkaz na internetové stránky, kde je hazardní hra provozována. Omezení reklamy a propagace provozoven hazardních her na vnějších částech budov zavádí návrh zákona o hazardních hrách.

MF rovněž uvažovalo o změně zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a rozšíření trestní odpovědnosti o trestný čin „neoprávněného provozování hazardní hry". S ohledem na vládní návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim3 však návrh změny trestní odpovědnosti právnických osob nebyl do změnového zákona zapracován. Vládní návrh zákona ji totiž ustanovuje tím, že zavádí negativní výčet trestných činů, jejichž spáchání nebude možné právnické osobě přičítat (místo dosud použitého pozitivního výčtu), přičemž v tomto negativním výčtu trestné činy týkající se hazardních her zařazeny nejsou. V případě, že by vládní návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebyl schválen, bylo by potřeba ji do změnového zákona doplnit dodatečně. Dále návrh zavádí odpovědnost šiřitele reklamy za šíření reklamy na hazardní hry nepovolené nebo neoznámené podle loterijního zákona, ustanovuje šíření reklamy na nepovolenou hazardní hru jako přestupek a nově stanovuje dozorovou kompetenci v oblasti reklamy na hazardní hry (viz dále).

Ke změnám v regulaci reklamy na hazardní hry dojde pravděpodobně ještě před přijetím tzv. změnového zákona, neboť v legislativním procesu je návrh dílčí novely zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která zavádí také některé změny v regulaci reklamy na hazardní hry.4

V textu dosud platného zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, není výslovným způsobem řešena problematika reklamy hazardních her, ale podle tohoto zákona je zakázána reklama na zboží, služby a další aktivity, které nejsou poskytovány a provozovány v souladu se zákonem. Zákon č. 202/1990 Sb. (loterijní zákon) přitom zakazuje reklamu na nepovolené hazardní hry - viz také kapitolu Reklama a marketing, str. 71.

Návrh dílčí novely zákona o regulaci reklamy zavádí ustanovení týkající se specificky hazardních her, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle loterijního zákona. Zásadní změnou je stanovení odpovědnosti šiřitele za šíření reklamy na hazardní hry nepovolené nebo neoznámené podle loterijního zákona a zavedení navazujícího správního postihu zakázaného jednání. Šiřitel bude povinen oznámit, kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy. Druhou zásadní změnou je stanovení dozorové kompetence celních úřadů v oblasti reklamy na hazardní hry s výjimkou dozoru nad sponzorstvím a reklamou šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání atd., jenž má v působnosti Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ve stávající podobě zákona o regulaci reklamy nebyl orgán dozoru nad reklamou v oblasti hazardních her výslovně určen a spadal tedy jako ostatní blíže nespecifikované případy pod působnost krajských živnostenských úřadů.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist