Průzkum mezi lékaři ČR

V listopadu a prosinci 2014 byl proveden pravidelný omnibusový sociologický průzkum mezi lékaři ČR, který provádí agentura INRES-SONES. Z iniciativy NMS byl do průzkumu zařazen modul s otázkou na prevalenci problémového hráčství (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES, 2015a). Podobný modul byl zařazen do předchozí vlny stejného průzkumu také v r. 2012 – blíže viz SZH.

V r. 2014 bylo dotazováno celkem 1200 lékařů z celé ČR. Soubor proporcionálně odpovídal populaci lékařů ČR podle pohlaví, věku, způsobu výkonu lékařského povolání (soukromí vs. ostatní) a krajů. Osloveno bylo 1668 náhodně vybraných lékařů, rozhovor odmítlo poskytnout 468 lékařů (28,1 %). Vzhledem k tomu, že na otázky k prevalenci problémových uživatelů drog odpovídali pouze lékaři registrující své pacienty pro účely kapitační platby ze zdravotního pojištění, byl počet praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost ve vzorku navýšen na přibližně dvojnásobek, než jak by odpovídalo jejich reálnému zastoupení v populaci lékařů ČR – do průzkumu jich bylo zařazeno celkem 340, resp. 210.

Lékařům byla položena otázka na počet „patologických hráčů nebo osob se závažnými problémy s hraním sázkových (hazardních) her jako jsou automaty, jiné hry v kasinu nebo sázky (včetně internetového sázení)“.

Výsledky byly extrapolovány jednak na celkový počet osob v ČR (údaje za r. 2013), jednak na celkový počet praktických lékařů (v r. 2013) a ambulantních pediatrů (v r. 2012) v ČR (Chudobová, 2014, Marková, 2013). Frekvence problémových uživatelů a hráčů mezi registrovanými osobami byla vypočítána jako průměrná frekvence vážená počtem registrovaných pacientů. Odhady pro celou ČR za r. 2012 a 2014 ukazuje tabulka 4-3. Odhad počtu patologických hráčů v ČR za r. 2014 činí 90–110 tis. osob, z toho 11–12 tis. dospívajících. Je patrné, že míra problémového hráčství v ČR na základě odhadů praktických lékařů se mezi lety 2012 a 2014 zvýšila. K nárůstu došlo jak mezi dospělou populací, tak mezi mládeží. Je však potřeba vzít v úvahu, že prevalenční odhady získané prostřednictvím praktických lékařů jsou založeny na kvalifikovaných odhadech jednotlivých lékařů a jsou zatíženy poměrně vysokou chybou (viz intervaly spolehlivosti). Lze předpokládat, že zintenzivnění odborné i veřejné diskuse na téma negativních dopadů hazardního hraní v ČR, ke kterému v posledních letech došlo, vedl ke zvýšené pozornosti a identifikaci těchto problémů také mezi klientelou praktických lékařů.

tabulka 4-3: Odhady počtu problémových hráčů v ČR z průzkumu mezi lékaři v r. 2012 a 2014

Odbornost

Odhad

Extrapolace na počet obyvatel

Extrapolace na počet lékařů

2012

2014

2012

2014

Praktický lékař pro dospělé

Střední hodnota

80 471

101 811

72 198

76 468

95% CI – dolní mez

64 975

82 865

59 158

62 454

95% CI – horní mez

95 967

120 757

85 239

90 483

Praktický lékař pro děti a dorost

Střední hodnota

8 261

10 828

10 889

11 660

95% CI – dolní mez

4 753

6 868

6 459

5 926

95% CI – horní mez

11 769

14 787

15 319

17 394

Celkem

Střední hodnota

88 732

112 638

83 088

88 129

95% CI – dolní mez

69 727

89 733

65 617

68 380

95% CI – horní mez

107 736

135 544

100 559

107 877

Zdroje: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti and INRES-SONES (2013a), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015a)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist