Problémoví hráči v léčbě

Patologičtí hráči v psychiatrické péči

Informace o psychiatrické léčbě osob léčených pro patologické hráčství (dg. F63.0) jsou uvedeny rovněž v kapitole Léčba a další odborné služby, str. 117.

V l. 2004–2013 bylo v ČR v psychiatrických ambulancích léčeno přibližně 1300–1400 pacientů s diagnózou F63.0 (patologické hráčství) ročně, v r. 2013 to bylo 1429 pacientů. Ženy se podílely na celkovém počtu ambulantně léčených pacientů s dg. F63.0 v průměru 10 %, v r. 2013 dosáhl jejich podíl přibližně 11 %.

Počet hospitalizací v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních s diagnózou F63.0 dosahoval v průměru 500–550 hospitalizací ročně, v r. 2013 bylo pro patologické hráčství hospitalizováno 546 pacientů. Podíl žen byl mírně nižší než v ambulantní péči (v průměru 8 %), ale v posledních letech se postupně zvyšuje na hodnoty kolem 11 %. Během sledovaného období se struktura pacientů změnila ve prospěch starších věkových skupin. Nejčetnější je věková skupina 25–29 let, u které došlo k poklesu podílu z 22 % v r. 2004 na 17 % v r. 2013 – graf 4-5.

Podle zaměstnání spadalo nejvíce hospitalizovaných do kategorie „nepracující, dítě, studující“ (v průměru 48 %), dále „řemeslník a kvalifikovaný dělník“ (17 %) a „provozní pracovník ve službách“ (15 %) – graf 4-5.

graf 4-5: Počty hospitalizací pro dg. F63.0 podle věkových skupin v l. 2004 a 2013

Zdroj: Nechanská (2015)

graf 4-6: Podíl hospitalizací s dg. F63.0 v l. 2006–2013 podle zaměstnání, v %

Zdroj: Nechanská (2015)

Průzkum mezi problémovými hráči v léčbě

V rámci výzkumu realizovaného v l. 2012–2013 a zaměřeného na souvislosti patologického hráčství se vztahovou vazbou a poruchami osobnosti byl detailně popsán sociodemografický profil a průběh hráčské kariéry patologických hráčů v pobytové léčbě v psychiatrických nemocnicích Bohnice, Kroměříž a Opava (Maierová et al., 2014a, Maierová et al., 2014b). Polostrukturovaného interview se účastnilo 139 pacientů, dotazník SOGS vyplnilo 147 pacientů. Průměrný věk respondentů byl 34,6 roku (min. 19, max. 67 let; modus 22 let). Jejich nejvyšší dokončené vzdělání bylo: střední škola s maturitou u 44,6 %, střední odborná škola bez maturity u 37,4 %, základní škola u 13 %, vysoká škola u 4,3 %, vyšší odborná škola u 0,7 %. Kritériem pro zařazení do studie byla skutečnost, že respondent byl v době uskutečnění výzkumu v první fázi léčby patologického hráčství.

V souboru dominovalo hraní na EHZ (138 respondentů), a to nejčastěji v hernách, ve vysoké míře se objevily i kurzové sázky – tabulka 4-4. V porovnání s obecnou populací se u hospitalizovaných patologických hráčů vyskytovaly různé rizikové faktory (např. zaměstnání s vyšší rizikovostí) či psychiatrická komorbidita včetně nadužívání legálních i nelegálních návykových látek – tabulka 4-5.

tabulka 4-4: Typy her, kterých se patologičtí hráči v léčbě během svých hráčských kariér účastnili (N = 147)

Typ hazardní hry

1x týdně a častěji

Méně než 1x týdně

Nikdy

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

EHZ

109

74,1

20

19,7

8

5,4

Kurzové sázky

44

29,9

55

37,4

47

32,0

Kasinové hry

36

24,5

50

34,0

60

40,8

Karetní hry

25

17,0

59

40,1

62

42,2

Číselné a okamžité loterie

20

13,6

84

57,1

42

28,6

Bowling, kulečník, střelba, šipky, golf a další dovednostní hry o peníze

16

10,9

49

33,3

81

55,1

Hraní na burze s cennými papíry nebo na trhu s komoditami

5

3,4

7

4,8

134

91,2

Kostky, skořápky o peníze

3

2,0

39

26,5

104

70,7

Dostihové sázky

2

1,4

18

12,2

126

85,7

Bingo

2

1,4

15

10,2

129

87,8

Zdroj: Maierová et al. (2014b)

tabulka 4-5: Užívání návykových látek v souboru patologických hráčů (N = 139)

Typ návykové látky

Celoživotní prevalence či užívání v minulosti

Pravidelné užívání v současnosti (v období bez léčby)

Věk první zkušenosti (roky)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Alkohol

139

100,0

117

84,2

15,9

Tabák

126

90,6

113

81,3

16,9

Marihuana

73

52,5

26

18,7

18,2

Pervitin

37

26,6

30

21,6

19,1

LSD

25

18,0

0

0,0

18,9

Kokain

12

8,6

0

0,0

20,2

Extáze

8

5,8

0

0,0

22,6

Heroin

8

5,8

0

0,0

17,0

Zdroj: Maierová et al. (2014b)

Nejvíce respondentů vykonávalo před nástupem do léčby povolání v oblasti řemesel a technických oborů (31,3 %) včetně směnného provozu, dále v oblasti zábavy a gastronomie (9,5 %), provozu hazardních her, taxislužby (4,1 %, resp. 2,0 %). Další vykonávali povolání se stresovým faktorem, jako např. řidiči (8,2 %), profesionální sportovci (6,8 %), ve zdravotnictví (3,4 %). Povolání s nepravidelným příjmem mělo 9,5 % respondentů. Celkem 47,6 % respondentů nebylo nikdy bez zaměstnání, 46,9 % uvedlo, že někdy v životě bylo nezaměstnaných. Zpronevěru peněz v zaměstnání uvedlo 15,0 % respondentů, dalších 27,2 % krádeže, padělání apod.

Délka hráčské kariéry se pohybovala v rozmezí 0,5–40 let, obvykle začala kolem 20. roku věku hráče a mezi první zkušeností s hraním hazardních her a přechodem k pravidelnému hraní téměř neexistovala mezifáze. První reálně reflektované vážné problémy způsobené hraním se objevily nejčastěji po 6–8 letech (68 % respondentů), avšak do léčby patologičtí hráči nastupují průměrně po dalších 4 letech, a to obvykle až v poslední, debaklové fázi svého hraní, kdy čelí vážným důsledkům nahromaděným za mnoho let. V souboru dominovali hráči na EHZ. Problémové a patologické hraní zasahuje do klíčových oblastí života. Hráči mají vážné rodinné a vztahové problémy, čelí ztrátě zaměstnání, mají obrovské finanční dluhy apod. Vyskytuje se u nich psychiatrická komorbidita, jako je užívání legálních a nelegálních návykových látek, afektivní poruchy (úzkosti, deprese), vykazují fabulace a kognitivní omyly, mají časté sebevražedné myšlenky (68 %) nebo pokusy (24 %), i opakované (5 %). V souvislosti s hraním hazardních her se zpronevěry peněz v zaměstnání dopustilo 15 % respondentů, dalších 27 % krádeže, padělání apod. Krádež peněz či nedovolené půjčení peněz od svých blízkých uvedlo 82 % respondentů, avšak tyto činy vůči blízkým nevnímali jako nezákonné.

Jako impulz ke hře uvedli respondenti nejčastěji peníze (nutkání získat zpět prohrané peníze, vidina rychlého zbohatnutí apod.), dále volný čas (nuda, čekání na dopravní prostředek apod.), únik od problémů a stresových situací, touhu po vzrušení, užívání alkoholu a nelegálních návykových látek. Pro výběr provozovny uvedli respondenti tato kritéria: příjemné prostředí a atmosféra, příjemná a již známá obsluha, anonymita vůči jiným hráčům a vzdálenost od místa bydliště, bonusy zdarma ve formě občerstvení, odvoz zdarma, blízkost herny po cestě domů nebo do práce, umístění herny a otevírací doba nonstop.

Většina respondentů uvedla jako nejvyšší částku vloženou do hry během jednoho dne částku vyšší než 20 tis. Kč. Průměrná celková částka vložená do hry během hráčské kariéry byla 3,2 mil. Kč (max. 60 mil., min. 150 tis. Kč). Průměrná výše dluhů respondentů byla 780 tis. Kč (max. 20 mil., min. 725 Kč), 14 respondentů nemělo dluhy hlavně proto, že je za ně uhradili příbuzní. Finanční problémy zvyšují riziko relapsu a následné porušení abstinence.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist