Služby podporované v dotačním řízení RVKPP

Jsou k dispozici data o patologických hráčích ze závěrečných zpráv projektů podpořených v dotačním řízení RVKPP a od r. 2013 také z doplňkového dotačního řízení RVKPP podporujícího specificky služby poskytované patologickým hráčům (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2015). Poskytovaná péče je v zásadě koncentrována do dvou typů ambulantních programů: ambulantních poraden a kontaktních a poradenských center, které historicky svou cílovou skupinu omezovaly na uživatele nelegálních drog, nicméně rozšiřují svou klientelu v souladu se standardy odborné způsobilosti na další cílové skupiny jako např. na patologické hráče či uživatele alkoholu – tabulka 8-6.

tabulka 8-6: Počet programů poskytujících služby patologickým hráčům, které byly podpořeny v dotačním řízení RVKPP v r. 2014, podle typu služby

Typ adiktologické služby

Počet programů

Počet klientů

Adiktologické služby ve vězení a následná péče po výstupu

3

11

Ambulantní léčba

18

601

Doléčovací péče

2

2

Kontaktní a poradenské služby

15

73

Terapeutická komunita

1

1

Terénní programy

3

5

Celkem

42

693

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015)

Celkem byly odborné služby v r. 2014 poskytnuty ve 42 programech 693 klientům. Z toho programy, které byly podpořeny v dotačním řízení RVKPP pro oblast patologického hráčství, vykázaly celkem 485 klientů, šlo o 11 specializovaných programů. Mezi klienty těchto programů převažovali muži (87%) s průměrným věkem 34,3 let.

Tyto programy poskytovaly zejména individuální i skupinové poradenství a psychoterapii patologickým hráčům, ale i blízkým a příbuzným osobám. Poskytované služby zahrnovaly také systematické dlouhodobější programy (až 12 měsíců), poradenství před léčbou, prevenci relapsu a kognitivně-behaviorální terapii. Tři programy byly zaměřeny na doléčování klientů po již absolvovaném léčebném programu (např. v psychiatrické nemocnici). Některé programy nabízely také možnost anonymního kontaktu, a to osobního, telefonického nebo prostřednictvím Skype, Facebook či e-mailu. Jen 1 program realizoval terénní práci přímo v místech provozoven hazardních her, kdy poskytoval informace, prováděl kontaktní práci a odkazoval do dalších služeb. Významnou součástí nabídky služeb pro patologické hráče je dluhové a finanční poradenství, přičemž čtyři programy externě spolupracovaly se specializovanou dluhovou poradnou.

Problémové hraní u klientů trvalo v rozmezí 1–20 let, nejčastěji 8–10 let (údaj uvedly 3 programy). Tři programy uvedly, že nejčastěji přicházejí klienti s problémovým hraním na EHZ, dále se problém týká sportovního sázení, rulety, pokeru a karetních her na internetu. Byl zaznamenán nárůst problémů spojených s hazardním hraním na internetu, což program vyhodnotil jako důsledek rušení heren s následným přesunem hráčů do on-line prostředí. Všechny programy zaznamenaly nárůst počtu klientů – tabulka 8-7. Výhradně se na problémové hráče orientovala v r. 2014 Ambulance adiktologie v Olomouci (Podané ruce, o. p. s.). Z výkaznictví programu vyplývá, že z celkových 59 klientů za r. 2014 jde u 61 % klientů o první kontakt s psychologickou či psychiatrickou pomocí, 77 % klientů uvádí, že se v rodině nevyskytoval problém se stejnou nebo podobnou závislostí, a pokud ano, šlo nejčastěji o gamblerství či alkoholismus. Co se týče sociální situace, většina klientů programu (70 %) měla zajištěnu pravidelnou práci, dluhy v souvislosti s hrou uvedla téměř polovina klientů, průměrná výše dluhů na jednoho hráče byla přibližně 270 tis. Kč. Společnost Podané ruce rovněž realizovala v l. 2011–2014 projekt podpořený v rámci Evropského sociálního fondu s názvem První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny, v rámci kterého vznikla metodická příručka pro pracovníky služeb Metodika práce s patologickými hráči: brněnská zkušenost1 (Klášterecký et al., 2014) a svépomocný web, kde se mohou zájemci navzájem informovat a podporovat, v části on-line poradny odpovídá na dotazy odborník.2

Oproti r. 2013 nebyl zaznamenán nárůst počtu programů poskytujících služby cílové skupině patologičtí hráči, nicméně počet klientů se významně zvýšil, a to z 554 klientů v r. 2013 na 693 klientů v r. 2014, což představuje 20% nárůst v počtu uživatelů služeb – tabulka 8-7.

tabulka 8-7: Počet programů podpořených v dotačním řízení RVKPP v r. 2014 a poskytujících služby patologickým hráčům podle počtu klientů – patologických hráčů, podle krajů

Kraj

Počet programů

Počet klientů

2013

2014

2013

2014

Hl. m. Praha

4

3

35

14

Středočeský

1

1

6

32

Jihočeský

7

5

10

18

Plzeňský

2

2

4

11

Karlovarský

1

3

3

6

Ústecký

6

9

92

70

Liberecký

2

2

54

144

Královehradecký

2

2

33

64

Pardubický

0

0

0

0

Vysočina

0

0

0

0

Jihomoravský

6

6

109

82

Olomoucký

5

5

96

77

Zlínský

1

1

11

30

Moravskoslezský

4

3

101

135

Celkem

41

42

554

693

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015)

Adiktologické služby včetně služeb poskytovaných problémovým hráčům, podporují ve svých dotačních řízeních MPSV a MZ. MPSV poskytuje dotace projektům sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou osoby ohrožené užíváním návykových látek nebo na nich závislé. V r. 2013 šlo o celkovou částku 125,3 mil. Kč, kterou bylo podpořeno 196 projektů kontaktních center, terénních programů, sociálního poradenství, terapeutických komunit, následné péče a domovů se zvláštním režimem. MZ dotovalo ambulantní i lůžkové adiktologické služby v r. 2013 celkovou částkou 14,5 mil. Kč. Podíl prostředků, které byly službami vynaloženy na pomoc problémovým hráčům, však není možno vyčíslit.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist