Sčítání adiktologických služeb

Na přelomu l. 2014 a 2015 proběhl průzkum Sčítání adiktologických služeb, kterého se zúčastnilo celkem 271 zařízení1. Z nich 138 uvedlo, že hlavní cílovou skupinou zařízení jsou problémoví hráči. Tato zařízení působí ve všech krajích ČR – tabulka 8-1.

tabulka 8-1: Počet zařízení poskytujících služby problémovým hráčům podle krajů

Kraj

Počet zařízení

Hl. m. Praha

27

Středočeský kraj

34

Jihočeský kraj

19

Plzeňský kraj

20

Karlovarský kraj

20

Ústecký kraj

25

Liberecký kraj

18

Královéhradecký kraj

20

Pardubický kraj

16

Kraj Vysočina

23

Jihomoravský kraj

30

Olomoucký kraj

26

Zlínský kraj

16

Moravskoslezský kraj

26

Celkem*

138

Pozn.: * Jedno zařízení může působit ve více krajích, respondenti proto mohli označit více možností.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015b)

Nejčastěji šlo o zařízení sociálních služeb a/nebo zdravotnická zařízení – tabulka 8-2. Zařízení měla také zvolit hlavní zaměření služby – převažovaly programy adiktologické péče (42 %) – tabulka 8-3.

tabulka 8-2: Zařízení poskytující služby problémovým hráčům podle statutu

Statut zařízení

Počet

Zdravotnické zařízení

62

Zařízení sociálních služeb

69

Školské zařízení

1

Církevní zařízení

10

Jiný

9

Celkem*

138

Pozn.: * Jedno zařízení může nabývat více statutů, respondenti proto mohli označit více možností.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015b)

tabulka 8-3: Zařízení poskytující služby problémovým hráčům podle zaměření

Zaměření zařízení/programu

Cílová skupina problémoví hráči

Podíl (%)

Adiktologická péče

58

42,0

Psychiatrická zdravotnická péče

31

22,5

Sociální služba

37

26,8

Práce s osobami ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody

3

2,2

Duchovní a pastorační činnost

3

2,2

Jiné

6

4,3

Celkem

138

100,0

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015b)

Ze 138 zařízení 79 odpovědělo na otázku, jak často poskytuje péči problémovým hráčům. Zařízení, která uvedla, že problémoví hráči jsou jejich klienty velmi často, bylo v celém průzkumu 18 – tabulka 8-4.

tabulka 8-4: Frekvence poskytování péče cílové skupině problémových hráčů v zařízeních

Frekvence poskytování péče 

Počet

Podíl (%)

Výjimečně

6

7,6

Občas

29

36,7

Často

26

32,9

Velmi často

18

22,8

Celkem

79

100,0

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015b)

I když zařízení definovala jako jednu z hlavních cílových skupin problémové hráče, v odhadu podílu problémových hráčů v zařízeních vykázalo 37 zařízení nulový podíl problémových hráčů v péči. Nevyšší podíl byl odhadován na 65 % klientů – tabulka 8-5.

tabulka 8-5: Podíl patologických hráčů v péči zařízení, v %

Podíl patologických hráčů v %

Počet zařízení

0

37

1-10

71

11-20

20

21-30

5

31-65

5

Celkem

138

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015b)

Ze 138 zařízení, jejichž deklarovanou cílovou skupinou jsou problémoví hráči, 68 poskytuje kromě poradenství a léčby rovněž právní poradenství a 85 pomoc s dluhy.

Z průzkumu vyplývá, že léčebných a poradenských zařízení, která je možno považovat za specializovaná na poskytování služeb problémovým hráčům, je v ČR maximálně 10–20.

Výsledky velmi přesně odpovídají situaci z r. 2012, kdy se uskutečnila předchozí vlna Sčítání adiktologických služeb. Z 235 zařízení, která se průzkumu účastnila v r. 2012, poskytovalo služby problémovým hráčům 141, z nich pro 133 byli problémoví hráči jednou z cílových skupin. Specializovaný program pro patologické hráče nabízelo 18 zařízení. Srovnání obou průzkumů naznačuje, že v oblasti dostupnosti služeb pro problémové hráče nedošlo v letech 2012–2014 ke změně.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist