Kriminalita sekundárně související s hraním hazardních her

Data o sekundární kriminalitě související s hazardním hraním nejsou systematicky evidována v žádném statistickém přehledu institucí vymáhajících právo.

Souvislost mezi hraním hazardních her a pácháním trestné činnosti je patrná z míry problémového hráčství u respondentů dotazníkové studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody provedené v r. 2014 – blíže viz kapitolu Problémové hráčství mezi vězni, str. 98. Pokud jde o typ trestné činnosti, nejvíce osob, které hrály hazardní hru v posledních 12 měsících před nástupem trestu, vykonávalo aktuální trest z důvodu spáchání majetkové trestné činnosti – tabulka 6-6.

tabulka 6-6: Typ trestné činnosti u osob, které uvedly hraní hazardních her bez loterií v posledních 12 měsících před nástupem VTOS (n = 563), v %

Typ trestné činnosti

Ano

Ne

Bez odpovědi

Majetková

62,3

14,6

23,1

Násilná

31,1

28,4

40,5

Hospodářská

3,0

37,5

59,5

Drogová

12,1

33,9

54,0

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015)

Krádeže se kvůli hraní hazardních her nebo splacení dluhu ze hry někdy dopustilo 14 % vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody – tabulka 6-7.

tabulka 6-7: Spáchání krádeže kvůli získání prostředků na návykové látky nebo splacení dluhu ze hry, v %

Dopustil se krádeže, aby měl na...

Ano

Ne

Bez odpovědi

Tabák

14,7

68,9

16,4

Alkohol

9,6

70,7

19,7

Jiné drogy

24,8

59,6

15,5

Hru nebo splacení dluhu ze hry

14,3

66,6

19,0

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015)

Údaje o kriminalitě sekundárně související s hraním hazardních her jsou k dispozici také z informačního systému Probační a mediační služby (PMS). Za r. 2013 evidovala PMS 26 028 klientů, u 20 z nich (18 mužů a 2 ženy) bylo v průběhu kontaktu s PMS hlášeno hraní hazardních her a/nebo bylo soudem uloženo omezení zdržet se hraní sázkových her podle § 48 odst. 4 písm. f) trestního zákoníku. V r. 2014 to bylo 24 klientů (18 mužů a 6 žen) z celkového počtu 31 526 osob. Vzhledem k prevalenci problémového hraní v obecné populaci (cca 1 %) a vzhledem k tomu, že míra problémového hraní mezi pachateli trestných činů je ještě vyšší, je vykazovaný podíl problémových hráčů mezi klienty PMS velmi pravděpodobně dlouhodobě značně podhlášen – tabulka 6-8.

tabulka 6-8: Počet klientů PMS, u kterých bylo zjištěno hraní hazardních her a kterým bylo uloženo zdržet se hraní hazardních her v l. 2010–2014

Rok

Počet klientů

Zjištěno hraní hazardních her

Uloženo zdržet se hraní hazardních her

2010

25 821

0

3

2011

27 150

15

13

2012

31 129

9

20

2013

26 028

6

14

2014

31 524

6

18

Zdroje: Probační a mediační služba (2014), Probační a mediační služba (2015), Mravčík et al. (2014)

Skladba trestné činnosti klientů PMS, u kterých bylo v průběhu trestního řízení nebo probačního dohledu zjištěno hraní hazardních her, je dlouhodobě stabilní. Nejčastěji se daná skupina osob dopustila některého z trestných činů proti majetku. Trestné činy proti majetku tvoří stabilně více než 40 % spáchané trestné činnosti. Druhým nejčastěji páchaným typem trestné činnosti jsou trestné činy proti svobodě (např. loupež či vydírání), které v průběhu sledovaného období tvořily 24 % trestné činnosti – tabulka 6-9. Mezi nejčastější trestné činy patřily v r. 2014 trestný čin loupeže (§ 173) a zpronevěry (§ 206), naproti tomu v předchozím roce to byly trestný čin krádeže (§ 205) a podvodu (§ 209) – tabulka 6-9 a tabulka 6-10. Mezi klienty PMS, u kterých bylo v průběhu trestního řízení nebo probačního dohledu zjištěno hraní hazardních her, je přitom dlouhodobě největší podíl osob, které byly odsouzené pouze za jeden trestný čin.

tabulka 6-9: Trestná činnost klientů PMS, u kterých bylo zjištěno hraní hazardních her v rozdělení podle typu trestné činnosti v l. 2011–2014

Kategorie trestné činnosti

2011

2012

2013

2014

Proti svobodě

6

10

5

9

Proti rodině a dětem

1

1

1

2

Proti majetku

13

13

15

15

Hospodářské

3

1

5

3

Obecně ohrožující

2

0

1

0

Proti životu a zdraví

0

1

1

1

Proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

0

1

0

1

Proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

0

3

1

1

Proti pořádku ve věcech veřejných

0

2

0

4

Celkem

25

32

29

36

Zdroje: Probační a mediační služba (2014), Probační a mediační služba (2015), Mravčík et al. (2014)

tabulka 6-10: Trestná činnost klientů PMS, u kterých bylo zjištěno hraní hazardních her v l. 2011–2014

Paragraf

Trestný čin

2011

2012

2013

2014

§ 173

Loupež

5

9

4

7

§ 206

Zpronevěra

2

3

2

5

§ 205

Krádež

4

7

7

4

§ 209

Podvod

4

2

5

3

§ 234

Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku

2

1

4

2

§ 337

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

0

2

0

2

§ 358

Výtržnictví

0

0

0

2

§ 178

Porušování domovní svobody

1

0

1

1

§ 185

Znásilnění

0

1

1

1

§ 196

Zanedbání povinné výživy

1

0

1

1

§ 250

Manipulace s kurzem investičních nástrojů

0

0

1

1

§ 228

Poškození cizí věci

0

0

1

1

§ 175

Vydírání

0

1

0

1

§ 214

Podílnictví

0

1

0

1

§ 145

Těžké ublížení na zdraví

0

0

0

1

§ 181

Poškození cizích práv

0

0

0

1

§ 208

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru

0

0

0

1

§ 199

Týrání osoby žijící ve společném obydlí

0

0

0

1

§ 140

Vražda

0

1

1

0

§ 283

Nedovolená výroba jiné nakládání s OPL

1

0

1

0

§ 180

Neoprávněné nakládání s osobními údaji

0

1

0

0

§ 186

Sexuální nátlak

0

1

0

0

§ 187

Pohlavní zneužití

0

1

0

0

§ 201

Ohrožování výchovy dítěte

0

1

0

0

§ 211

Úvěrový podvod

3

0

0

0

§ 235

Udávání padělaných a pozměněných peněz

1

0

0

0

§ 279

Nedovolené ozbrojování

1

0

0

0

Celkem

25

32

29

36

Zdroje: Probační a mediační služba (2014), Probační a mediační služba (2015), Mravčík et al. (2014)

Heckelmoser (2013) ve své bakalářské práci provedl analýzu kriminality problémových hráčů na třech kazuistikách z trestních spisů. Z výzkumu vyplynulo, že zadlužení bylo ve všech případech důvodem páchání trestné činnosti, především majetkového charakteru. Autor popsal typický vzorec v procesu zadlužování hráčů od vyčerpání vlastních financí a majetku, půjčky od přátel, nebankovní úvěry, přes použití hotovosti zaměstnavatele bez jeho vědomí (často s úmyslem ji vrátit) po trestné činy krádeže, podvodu či zpronevěry vůči osobám blízkým, sousedům, kolegům z práce či zaměstnavateli. Práce popisuje také faktory a vzorce hráčského chování jako počáteční výhru, dohánění ztrát, hráčské omyly, skrývání problému před okolím a také vliv komorbidní závislosti na návykových látkách.

Gregorová si ve své bakalářské práci (2014) všímala sociálních souvislostí s problematikou hazardu v Chebu. Podle ní byly v minulosti problémové spíše herny než kasina; jako nejproblémovější uvedla falešné kasino, ve kterém jsou pouze EHZ a žádné živé hry. To umožňuje provozovateli obcházet místní zákaz provozu heren od 17:00 do 9:00, který jinak podle chebských strážníků vedl k výraznému úbytku kriminální činnosti a výraznému zklidnění situace ve městě. V lokalitě tohoto kasina stoupl počet přestupků rušení nočního klidu, výskyt prostituce a prodeje drog. Podnikatelé v okolí si stěžují na pokles tržeb, protože zákazníci mají z této lokality obavy. V chebských hernách i v jejich okolí podle autorky dochází k prodeji drog. Obsluha heren prý často od hráčů vykupuje (kradené) zboží, jehož prodejem si hráči obstarávají peníze na hru. Některé herny si podle autorky přímo v provozovně zřídily zastavárnu, aby výkup zboží legalizovaly – obrázek 6-4. Prostituce se podle ní stáhla z centra Chebu k hernám.

obrázek 6-4: Herna spojená se zastavárnou ve městě Cheb

Zdroj: maps.google.com (2014) in Gregorová (2014)

 

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist