Porušování loterijního zákona při provozování hazardních her

Z výročních zpráv Generálního finančního ředitelství (GFŘ) vyplývá, že mezi nejčastějšími prohřešky proti loterijnímu zákonu, které byly zjištěny v l. 2009–2013, patří nenahlášení odpovědné osoby orgánu státního dozoru, nezajištění dozoru osobou odpovědnou za zákaz vstupu osob mladších 18 let, neoznačení provozovny, neplatná registrační známka na EHZ a nevyvěšení návštěvního řádu v provozovně. V květnu 2012 realizovalo MF ve spolupráci s celní správou a cizineckou policií celostátní kontrolní akci v hernách a kasinech v ČR, při které bylo ve více než 100 případech zjištěno vážné porušení loterijního zákona, např. přítomnost osob mladších 18 let v herně nebo jejich účast na hře.

V období 2009–2013 došlo ke snížení počtu provedených kontrol ze 71 tis. v r. 2009 na 19 tis. v r. 2013. Souhrnná výše udělených pokut dosáhla vrcholu v r. 2012 (téměř 21 mil. Kč). K výraznému meziročnímu nárůstu celkového objemu vyměřených pokut došlo v r. 2011, což souvisí s reorganizací státního dozoru na počátku r. 2011, kdy byl výkon finanční správy centralizován na úroveň krajských finančních úřadů. K další změně výkonu státního dozoru nad provozováním hazardních her došlo od 1. 1. 2013, kdy tuto agendu od krajských finančních úřadů převzal Specializovaný finanční úřad (SFÚ). V r. 2013 bylo SFÚ vedeno celkem 338 správních řízení, při kterých bylo zjištěno 750 porušení zákona a byly uloženy pokuty v úhrnné výši 16,3 mil. Kč – tabulka 6-1.

tabulka 6-1: Výkon státního dozoru nad provozováním hazardních her v l. 2009–2013

Rok

Počet kontrol

Počet pokut

Souhrnná výše pokut
(v tis. Kč)

2009

71 134

126

1 923

2010

70 338

155

2 477

2011

34 024

535

10 083

2012

24 136

655

20 728

2013

19 168

338

16 300

Zdroj: GFŘ (2015), zpracováno NMS

V r. 2014 SFÚ odhalilo nepovolené provozování EHZ, internetových stránek i živých her (zejména pokerových turnajů). Nejvýraznějším porušováním loterijního zákona bylo provozování kvízomatů. SFÚ provedla několik rozsáhlých kontrolních akcí zaměřených na tyto přístroje. V r. 2014 a v prvních pěti měsících roku 2015 bylo SFÚ zjištěno provozování 784 kvízomatů v 185 provozovnách a byly uloženy pokuty v souhrnné výši více než 11 mil. Kč. Na jejich provozovatele byla podána trestní oznámení ve věci neoprávněného provozování hazardních her. Rovněž bylo odhaleno provozování EHZ formou „spolkové činnosti klubů“, které svým členům nabízely hraní na VHP. Zjištěné případy SFÚ postupoval konkrétním obcím, v jejichž pravomocích se regulace provozování VHP nachází. Co se týče kvízomatů i neoprávněného provozování formou „spolkové činnosti klubů“, v obou případech byly postiženy zejména obce, které vydaly OZV zakazující či výrazně omezující provoz EHZ a ve kterých byla rušena povolení k provozování vydaná MF.

V r. 2014 a v prvním čtvrtletí r. 2015 SFÚ rovněž zjistilo ojedinělé nelegální provozování hazardu formou tzv. internetových kiosků, EHZ zaměřených na děti, „slevomatů“, „slevostrojů“ a podobně upravených EHZ. SFÚ v takových případech vede správní řízení a spolupracuje s Policií ČR. Nepovolené provozování internetového hazardu bylo v r. 2014 zjištěno na více než 1000 internetových stránkách. Monitorována je rovněž reklama na nepovolený hazard a zjištěné případy jsou předávány příslušným krajským živnostenským úřadům.

Nelegální provozování hazardních her

Typickým příkladem neoprávněného provozování hazardních her jsou nelegální herny fungující jako kluby, kam mají povolen vstup pouze členové. Např. sdružení Život je hrou a Hraví dospělí provozovala v několika městech ČR herny s neregistrovanými EHZ.1 Na činnost sdružení Život je hrou byl zaměřen rozsáhlý policejní zásah v květnu 2013, při kterém bylo zabaveno téměř 300 přístrojů.2

Provozovatelé hazardních her se snaží proti nelegální konkurenci bojovat. Sdružení SPELOS založilo internetové stránky Mapy nelegálního hazardu,3 na nichž eviduje místa provozování nelegálního hazardu a vyzývá občany, aby případy nelegálního hazardu hlásili. Ke dni 16. 4. 2015 evidoval SPELOS 165 míst, z toho 49 míst mělo brněnské adresy. K obcházení zákona dochází podle těchto stránek prostřednictvím tzv. kvízomatů, internetových kiosků, podvodných hazardních spolků a černých heren. Podle tiskové zprávy firmy SYNOT z 10. 4. 2015 jsou v ČR stovky černých heren.4

obrázek 6-1: Úvodní stránka internetového portálu Mapy nelegálního hazard, který provozuje sdružení SPELOS

www.mapynelegalnihohazardu.eu

Zdroj: http://www.mapynelegalnihohazardu.eu/ [2015-04-17]

Aktuálním jevem na nelegálním trhu s hazardními hrami v ČR jsou tzv. kvízomaty. Jde o EHZ, která byla vyvinuta za účelem obcházení loterijního zákona. Než je hráči na kvízomatu umožněno hrát, musí zodpovědět vědomostní otázku. Podle provozovatelů kvízomatů obsahují tato EHZ prvek dovednosti, a proto nespadají pod účinnost loterijního zákona. To by je osvobozovalo i od placení daně z hazardních her. MF tuto interpretaci jasně odmítlo, podle stanoviska MF spadají zařízení typu kvízomat pod účinnost loterijního zákona a jejich provozování bez licence je správním deliktem nebo trestným činem.5 Kvízomaty se začaly objevovat poté, co řada obcí výrazně omezila provozování EHZ na svém území prostřednictvím OZV. Na rozmach kvízomatů zareagovalo MF informačním letákem pro obecní samosprávy – obrázek 6-2. V něm obce vyzývá, aby provozování kvízomatů na svém území zdokumentovaly, oznámily ho SFÚ a podaly trestní oznámení Policii ČR. MF v březnu 2015 odhadlo množství v ČR provozovaných kvízomatů na přibližně 1000 kusů ve 200 hernách a rovněž uvedlo, že má informaci o existenci objednávky na 20 tis. kusů těchto přístrojů. Pomalý postup státu vůči kvízomatům byl rovněž hlavním tématem jednání ministrů vnitra a financí a také zástupců státního zastupitelství a policie na začátku května 2015.6

obrázek 6-2: Informační leták MF o postupu proti kvízomatům v obci

Info leták MF

Zdroj: MF (2014)

Příklady kvízomatů jsou EHZ nazvané Quizard a Vědomostní kvíz. Quizardy provozovala společnost Mainblast, s. r. o.,7 druhý typ společnost VINDARON PRO, s. r. o.8 Společnosti VINDARON PRO, s. r. o., byla za provozování kvízomatů udělena pokuta ve výši 9,75 mil. Kč. Sankce se týkala 115 kvízomatů ve 47 provozovnách.9 Společnost tuto pokutu označila za likvidační a oznámila ukončení provozování hry Vědomostní kvíz, již označuje jako spotřebitelskou soutěž. Podle svých slov podala žalobu ke správnímu soudu o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ve věci správního deliktu, v odvolání uspěla a pokutu zatím platit nemusí.10 Firma na svých stránkách odkazuje na inspekční zprávu Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p., (EZÚ, jeho zakladatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) ze září 2013. Podle této zprávy technické zařízení Vědomostní kvíz nesplňuje požadavky § 1 odstavce 2 a 3 loterijního zákona, následně EZÚ vydal prohlášení, ve kterém sděluje, že zpráva netvrdí, že zařízení Vědomostní kvíz nespadá pod účinnost tohoto zákona.11 MF se závěry zprávy EZÚ ke kvízomatům nesouhlasilo a žádalo EZÚ, aby tuto zprávu revokovalo.12

Nelicencované internetové hry

V ČR existuje nabídka velkého množství on-line hazardních her bez povolení MF a běžná je rovněž reklama na ně. Na tuto skutečnost upozorňují rovněž v ČR licencovaní provozovatelé13. Nejvíce oznámení týkajících se reklamy na nelegální provozovatele směřuje na živnostenský úřad hlavního města Prahy, protože v metropoli sídlí většina šiřitelů této reklamy. Šiřitelé této nelegální reklamy jsou upozorňováni, že šíří reklamu, která je v rozporu s právním řádem ČR a upozorňuje je na internetové stránky MF, kde lze nalézt seznam legálních provozovatelů hazardních her. Krajské živnostenské úřady šiřitele rovněž informují o dalších nelegálních provozovatelích, kteří mají v ČR reklamu, a upozorňují je, že pokud reklamu nestáhnou, zakáží ji správním rozhodnutím. Stížnostmi na reklamu na nelegální hazard se zabývala rovněž Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Reklama na nelicencované hazardní hry se v r. 2014 vyskytla např. na internetových stránkách tiscali.cz, extra.cz či na TV kanálu Nova Sport. Mezi v ČR nelicencované provozovatele, jejichž reklama byla šířena, patří megaloto.cz či Unibet.

V listopadu 2014 obdrželo MF (resp. SFÚ) podnět upozorňující, že gibraltarská společnost Lottoland na svých českých stránkách lottoland.cz umožňuje účastnit se číselné loterie Eurojackpot. Kromě toho, že loterijní zákon dosud neumožňuje provozovat hazardní hry na českém území zahraničním společnostem, držitelem licence na hru Eurojackpot v ČR je SAZKA, a. s. Doména lottoland.cz byla zabavena policií. Lottoland však i po zákroku policie nadále cílila na české hráče prostřednictvím domény lottoland.com14. Společnost Lottoland podala stížnost na postup policie a oznámila, že pokud jí nebude doména lottoland.cz vrácena, podá stížnost k Evropskému soudu. Argumentuje tím, že vlastní licenci na poskytování hazardních her na území EU. Odstavením domény společnost podle svého zástupce přichází o 10–100 tisíc eur denně.15

obrázek 6-3: Webová stránka společnosti Lottoland s nabídkou loterie Eurojackpot

web www.lottoland.com/cs

Zdroj: https://www.lottoland.com/cs [2015-04-15]

Jako řešení nelegální nabídky hazardních her na internetu jak SAZKA, tak APKURS prosazují zavedení kombinace vzájemně se doplňujících opatření – zákaz reklamy na nelegální provozovatele, blokování stránek (domén a IP adres) a blokování plateb (všech finančních transakcí z webových stránek nelegálních provozovatelů nebo na tyto stránky).15 Tato opatření jsou obsažena v posledním návrhu legislativy týkající se hazardních her z května 2015 – blíže viz kapitolu Legislativní rámec a regulace hazardního hraní na národní úrovni, str. 13.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist