Rizikové chování uživatelů drog

Mezi žadateli o léčbu je míra injekčního užívání drog dlouhodobě velmi vysoká a představuje nejčastější způsob aplikace pervitinu, heroinu a buprenorfinu (Petrášová & Füleová, 2014) - graf 6 -88.

graf 6-88: Vývoj podílu IUD mezi žadateli o léčbu se základní drogou heroin, pervitin a buprenorfin v letech 2002-2013, v %

Zdroj: Petrášová & Füleová (2014)

Podíl injekční aplikace u uživatelů léčených v psychiatrických ordinacích je nižší než v registru žádostí o léčbu, v posledních letech stoupá zejména u uživatelů opiátů/opioidů a polyvalentních uživatelů - graf 6 -89.

graf 6-89: Vývoj podílu injekční aplikace u uživatelů heroinu, pervitinu a polyvalentních uživatelů léčených v psychiatrických ambulancích v letech 1997-2013, v %

Sdílení jehel a stříkaček

Trend podílu injekčních uživatelů drog žádajících o léčbu, kteří uvedli sdílení jehel a stříkaček kdykoliv v minulosti, dlouhodobě klesá - tabulka  6 -42.

tabulka 6-42: Sdílení jehel a stříkaček kdykoliv v minulosti uváděné injekčními uživateli drog žádajícími o léčbu v letech 2002-2013

Rok

Počet IUD

Počet sdílejících

Podíl sdílejících (%)

2002

6 437

2 590

40,2

2003

5 901

2 356

39,9

2004

6 314

2 725

43,2

2005

5 769

2 421

42,0

2006

5 860

2 313

39,5

2007

5 338

2 139

40,1

2008

5 766

2 057

35,7

2009

6 012

2 263

37,6

2010

6 581

2 146

32,6

2011

6 471

2 136

33,0

2012

6 481

1 976

30,5

2013

7 184

2 395

33,3

Zdroj: Petrášová & Füleová (2014)

Ve studii somatické komorbidity, kterou provedlo NMS ve spolupráci s agenturou FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu v listopadu 2013 mezi problémovými uživateli drog v Praze, byla zjišťována také míra sdílení jehel a stříkaček a další faktory rizikového chování - viz kapitolu Problémoví uživatelé v průzkumu somatické komorbidity v Praze.

Sexuální rizikové chování a užívání drog

V r. 2011 byla provedena studie sexuálního rizikového chování ve vztahu k užívání návykových látek v obecné populaci, k dispozici jsou výsledky pro ženy (Stemmler et al., 2014). O vyplnění dotazníku byli požádání návštěvníci barů, kaváren a zahrádek v průběhu července a srpna 2011, výběr byl prováděn metodou time-space1. Soubor čítal 124 žen ve věku 1867 let (průměrný věk 29 let), 25 % identifikovalo svou sexuální orientaci jako jinou než heterosexuální. Ukázala se souvislost mezi nadměrným užíváním alkoholu a počtem nových, náhodných nebo často se měnících partnerů u mladších žen. Nižší konzumace alkoholu byla zjištěna u žen-matek. Kondom nikdy nepoužilo 60 % žen, což souviselo se svobodným stavem, větším počtem mužských partnerů a krátkým trváním sexuálního vztahu. Použití kondomů bylo častější u žen, které měly dlouhodobější vztah a diskutovaly o HIV statutu se sexuálním partnerem. Ženy, které vyhledaly HIV test, byly mladší a heterosexuálně orientované. Ukázalo se tedy, že alkohol zvyšuje riziko přenosu pohlavních chorob včetně HIV a že použití kondomu a další ochranné a preventivní praktiky jsou v české ženské populaci vzácné.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist