Prevalence infekcí mezi uživateli drog

Monitoring HIV testů v laboratořích

V r. 2013 bylo Národní referenční laboratoří pro AIDS evidováno 1042 HIV testů provedených injekčním uživatelům drog, všechny s negativním výsledkem (Státní zdravotní ústav Praha, 2014b) - graf 6 -85.

graf 6-85: Vyšetření injekčních uživatelů drog na protilátky HIV v letech 1997-2013

Pozn.: Jde o testy, kdy je informace o užívání drog známa před testem či je uváděným důvodem jeho provedení. Injekční uživatelé drog mohou být testováni i z mnoha jiných důvodů, přičemž se v případě pozitivního výsledku zpětně zjistí, že jde o injekčního uživatele drog - takto byly identifikovány i další hlášené případy HIV pozitivity u IUD. Testování v nízkoprahových zařízeních pro uživatele drog není v celém rozsahu NRL pro AIDS evidováno.

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2014b)

Testování infekcí v nízkoprahových programech

Již od r. 2004 realizuje NMS každoroční průzkum mezi nízkoprahovými programy pro uživatele drog s cílem zmapovat dostupnost testování, počty a výsledky provedených testů a základní charakteristiky otestovaných klientů. Údaje za r. 2013 byly získány pomocí on-line dotazníkového šetření v průběhu července a srpna 2014 (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2014f). Do průzkumu se zapojilo celkem 49 nízkoprahových programů napříč ČR, z nich 41 uvedlo výsledky testování na VHC, 36 na HIV infekci, 30 na syfilidu a 25 na VHB; jsou zjišťovány výsledky všech typů testů (rychlých imunochromatografických i laboratorních imunoenzymatických typu ELISA) - tabulka 6 -36.

tabulka 6-36: Počet nízkoprahových programů v monitoringu testování infekcí v r. 2013

Kraj

Celkem

z toho testuje na

HIV

VHB

VHC

Syfilis

Hl. m. Praha

5

3

0

3

3

Středočeský

6

4

1

6

3

Jihočeský

2

2

1

2

2

Plzeňský

3

3

3

3

2

Karlovarský

2

1

1

1

1

Ústecký

10

7

6

7

6

Liberecký

2

2

0

2

2

Královéhradecký

3

1

1

3

1

Pardubický

1

0

1

1

0

Vysočina

2

2

1

2

2

Jihomoravský

3

3

3

3

2

Olomoucký

4

4

3

4

3

Zlínský

2

2

2

2

1

Moravskoslezský

4

2

2

2

2

Celkem

49

36

25

41

30

: * antigen ukazující na akutní nebo chronickou aktivní infekci VHB, ** anti-HBc IgG jsou protilátky vytvořené při akutní infekci VHB, ale přetrvávající dlouhodobě i po úzdravě

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014f)

Podobně jako v minulých letech naznačují výsledky za r. 2013 poměrně nízký výskyt infekcí mezi klienty nízkoprahových zařízení. Je však nutné zohlednit fakt, že vzorek zúčastněných programů a soubor otestovaných klientů nelze označit za reprezentativní výběr. Navíc jde o diagnostický screening, kterého pravděpodobně ve vyšší míře využívají dosud negativní klienti. Uvedené výsledky tedy spíše podhodnocují prevalenci daných nemocí v populaci uživatelů drog, respektive klientů nízkoprahových zařízení - tabulka 6 -37.

tabulka 6-37 Výsledky testování uživatelů drog na infekční nemoci v nízkoprahových programech v r. 2013

Infekce

Testovaný ukazatel

Počet programů podle typu používaného testu

Testy

Rychlý

Laboratorní

Celkem

Celkem testováno

Počet pozitivních

Pozitivní
(%)

HIV

anti-HIV

32

4

36

1 762

2

0,1

VHC

anti-HCV

39

4

41

1 873

274

14,6

VHB

HBsAg*

17

2

19

834

2

0,2

 

anti-HBc IgG**

4

2

6

293

5

1,7

Syfilis

anti-treponema pallidum

26

4

30

1 181

25

2,1

* antigen ukazující na akutní nebo chronickou aktivní infekci VHB, ** anti-HBc IgG jsou protilátky vytvořené při akutní infekci VHB, ale přetrvávající dlouhodobě i po úzdravě

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014f)

Existují regionální odlišnosti v prevalenci VHC, je však třeba vzít v úvahu, že nejde o reprezentativní vzorek uživatelů drog ani zařízení (některá existující a testující zařízení se průzkumu nezúčastnila), soubor testovaných je v některých případech velmi malý a indikační kritéria jednotlivých zařízení pro testování klientů se mohou lišit. Ve většině krajů je prevalence VHC mezi klienty nízkoprahových zařízení kolem 10 % a méně, zatímco v krajích Jihočeském, Ústeckém, Pardubickém, Jihomoravském a v Praze dosahovala 20-30 % - tabulka 6 -38.

tabulka 6-38: Výsledky testování uživatelů drog na VHC v nízkoprahových zařízeních v r. 2013

Kraj

Počet programů

Počet testovaných osob

Odpovědělo

Testovalo
na VHC

Celkem

Počet pozitivních

Pozitivní (%)

Hl. m. Praha

5

3

252

63

25,0

Středočeský

6

6

221

25

11,3

Jihočeský

2

2

41

12

29,3

Plzeňský

3

3

228

25

11,0

Karlovarský

2

1

60

2

3,3

Ústecký

10

7

241

62

25,7

Liberecký

2

2

109

11

10,1

Královéhradecký

3

3

173

12

6,9

Pardubický

1

1

21

5

23,8

Vysočina

2

2

139

5

3,6

Jihomoravský

3

3

104

23

22,1

Olomoucký

4

4

165

20

12,1

Zlínský

2

2

94

8

8,5

Moravskoslezský

4

2

45

3

6,7

Celkem

49

41

1 893

276

14,2

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014f)

Ve studii somatické komorbidity, kterou provedlo NMS ve spolupráci s agenturou FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu v listopadu 2013 mezi problémovými uživateli drog v Praze, byly od klientů zjišťovány také výsledky testů na virové hepatitidy a HIV - viz kapitolu Somatická komorbidita problémových uživatelů drog.

Údaje o testování infekcí v registru žádostí o léčbu

Údaje o testování infekcí a jeho výsledcích v registru žádostí o léčbu pocházejí částečně od samotných klientů, což snižuje jejich vypovídací hodnotu. Nicméně ukazují stabilní a relativně nízkou séroprevalenci sledovaných infekcí mezi IUD - tabulka  6 -39. I když je vypovídací hodnota dat omezená, indikují stabilní a relativně nízkou séroprevalenci sledovaných infekcí mezi IUD.

tabulka 6-39: Výsledky testování injekčních uživatelů drog na HIV, VHA, VHB a VHC v registru žádostí o léčbu v letech 2003-2013

Rok

HIV

VHA

VHB

VHC

Celkem testováno

Pozitivní (%)

Celkem testováno

Pozitivní (%)

Celkem testováno

Pozitivní (%)

Celkem testováno

Pozitivní (%)

2003

2 471

0,8

2 132

7,1

2 504

11,2

2 884

31,5

2004

2 483

0,4

2 059

5,5

2 581

9,9

2 913

33,6

2005

2 253

0,2

1 931

4,5

2 332

10,1

2 577

35,0

2006

2 196

0,5

1 997

3,3

2 290

10,0

2 497

32,6

2007

1 905

0,3

1 774

3,3

2 004

8,4

2 168

31,0

2008

2 332

0,6

2 271

8,4

2 463

8,9

2 636

32,0

2009

2 558

0,5

2 307

6,1

2 553

8,3

2 852

29,8

2010

2 865

0,6

2 515

5,8

2 837

8,1

3 189

30,4

2011

2 933

0,9

2 429

5,5

2 915

7,2

3 276

28,7

2012

2 942

0,7

2 428

7,0

2 888

10,3

3 286

29,2

2013

3 603

0,6

2 740

8,4

3 494

10,3

3 976

29,0

Pozn.: Jsou zahrnuty pouze testy se známým výsledkem.

Zdroj: Petrášová & Füleová (2014)

Testování infekčních nemocí u pacientů v substituční léčbě

Výsledky testování na HIV, VHB a VHC osob v registru substituční léčby z testování v r. 2013 uvádí tabulka 6 -40. Celkem bylo v r. 2013 v registru hlášeno 2311 léčených osob. HIV test byl proveden 182 osobám, jeden s pozitivním výsledkem. Test na přítomnost protilátek proti viru VHC (anti-HCV) byl proveden 187 osobám, pozitivních bylo 83 (séroprevalence 44,4 %). Z těchto 83 osob bylo 68 osobám provedeno vyšetření přímo identifikující virus VHC (PCR-RNA), z nichž 34 bylo pozitivních, což svědčí o přechodu infekce do chronické fáze (Nechanská, 2014). Trend séroprevalence VHC uvádí graf 6 -86.

 

tabulka 6-40: Výsledky testování HIV, VHB a VHC u pacientů v substituční léčbě v r. 2013

Infekce

Testovaný ukazatel

Všichni klienti

Noví klienti

Celkem
testováno

Počet
pozitivních

Pozitivní (%)

Celkem
testováno

Počet
pozitivních

Pozitivní (%)

HIV

anti-HIV

182

1

0,5

69

-

0,0

VHB

HBsAg*

185

13

7,0

69

3

4,3

anti-HBc IgG**

142

26

18,3

52

4

7,7

anti-HBs**

138

40

29,0

51

13

25,5

VHC

anti-HCV

187

83

44,4

71

29

40,8

* antigen ukazující na akutní nebo chronickou aktivní infekci VHB, ** anti-HBc IgG jsou protilátky vytvořené při akutní infekci VHB, ale přetrvávající dlouhodobě i po úzdravě

Zdroj: Nechanská (2014)

graf 6-86: Vývoj séroprevalence VHC u testovaných pacientů v substituční léčbě v letech 2010-2013, v %

Zdroj: Nechanská (2014)

Testování vězněných uživatelů drog

Vězeňská služba sleduje vyšetřování vězněných injekčních uživatelů drog u vybraných infekcí1 - tabulka 6 -41. Meziroční srovnání poskytuje graf 6 -87.

tabulka 6-41: Výsledky testování vězněných injekčních uživatelů drog na HIV, VHB a VHC v r. 2013

Infekce

Testovaný ukazatel

Nástup VTOS

Nástup VV

V průběhu VTOS

Celkem

HIV

anti-HIV

Celkem testováno

271

265

336

872

Pozitivních

19

0

0

19

Pozitivních (%)

7,0

0,0

0,0

2,2

VHB

HBsAg*

Celkem testováno

1 506

1 644

1 162

4 312

Pozitivních

61

82

62

205

Pozitivních (%)

4,1

5,0

5,3

4,8

anti-HBc IgG**

Celkem testováno

802

1 190

829

2 821

Pozitivních

226

231

239

696

Pozitivních (%)

28,2

19,4

28,8

24,7

VHC

anti-HCV

Celkem testováno

1 473

1 762

1 355

4 590

Pozitivních

633

791

569

1 993

Pozitivních (%)

43,0

44,9

42,0

43,4

VTOS - výkon trestu odnětí svobody, VV - výkon vazby, * antigen ukazující na akutní nebo chronickou aktivní infekci VHB, ** protilátky vytvořené při akutní infekci VHB, ale přetrvávající dlouhodobě i po úzdravě

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2014c)

graf 6-87: Trend výskytu vybraných sérologických ukazatelů HIV, VHB a VHC u testovaných vězněných injekčních uživatelů drog v letech 2010-2013, v %

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2014c)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist