Drogová úmrtí ve Speciálním registru mortality

V ČR jsou povinně soudním lékařem prováděny pitvy všech náhlých úmrtí v případech, kdy prohlížející lékař nemohl stanovit příčinu smrti, a všech násilných úmrtí (tj. také všech úrazů a otrav). Od r. 1998 jsou rutinně sledována přímá drogová úmrtí (smrtelná předávkování) a od r. 2003 také nepřímá úmrtí (za přítomnosti drog) prostřednictvím speciálního registru vedeného na všech odděleních soudního lékařství za úzké spolupráce NMS a Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP (SSLST). Nově jsou k dispozici data za r. 2012 ze 12 oddělení1

Od 1. dubna 2012 platí zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve kterém je mezi národními zdravotní registry nově zařazen Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství spravovaný ÚZIS ČR, který by měl od r. 2015 nahradit speciální registr drogových úmrtí.

Smrtelná předávkování drogami

V r. 2012 bylo zjištěno 199 úmrtí na předávkování nelegálními drogami, těkavými látkami a psychotropními léky (190 v r. 2011), a to jak předávkování sebevražedná, náhodná či bez zjištěného úmyslu. Z toho bylo 38 případů podle selekce D standardu EMCDDA pro drogová úmrtí, tj. případů smrtelných předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami, což znamená nárůst oproti mimořádně nízkému výskytu v předchozím roce (28 v r. 2011). Psychoaktivní léky byly příčinou předávkování v 161 případech (162 v r. 2011).

Bylo identifikováno celkem 12 případů smrtelných předávkování (nelegálními) opiáty/opioidy (v r. 2011 to bylo mimořádně pouze 6 případů, což byl vůbec nejnižší roční výskyt od počátku speciálního registru pitev na soudnělékařských odděleních). Třikrát byl v r. 2012 příčinou opiát/opioid samotný (z toho jednou heroin), ve třech případech v kombinaci s etanolem (z toho jednou se jednalo o heroin) a také shodně po třech případech v kombinaci s pervitinem a s THC. Ve dvou případech byl nalezen metadon v kombinaci s léky, jiným opiátem/opioidem a alkoholem
a jednou buprenorfin v kombinaci s morfinem, pervitinem a THC.

Pervitin byl příčinou smrtelného předávkování v 16 případech (shodně 16 případů v r. 2011), z toho v 11 případech samotný a jinak v různých kombinacích s THC, tramadolem, etanolem, benzodiazepiny; minimálně v 1 případě šlo o německého občana. V 10 případech se jednalo o smrtelné předávkování těkavými látkami (4 případy v r. 2011), z toho v 6 případech se jednalo o toluen, ve třech případech o propan-butan a v jednom případě o trichloretylen.

V r. 2012 nebylo hlášeno žádné úmrtí v důsledku předávkování kokainem, tanečními drogami typu MDMA nebo nových syntetických drog, halucinogeny ani THC (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & SSLST ČLS JEP, 2014) - tabulka  6 -52.

tabulka 6-52: Smrtelná předávkování drogami v ČR v r. 2012 ve speciálním registru podle skupin drog, věkových skupin a pohlaví

Droga

Věková skupina

Celkem

< 15

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

> 64

Muži

Ženy

Celkem

Opiáty/opioidy

0

0

1

3

4

4

0

0

0

0

0

0

12

0

12

  • z toho jen opiáty/opioidy

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

3

0

3

  • z toho více látek včetně opiátů/opioidů

0

0

1

2

3

3

0

0

0

0

0

0

9

0

9

  • z toho metadon

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

0

2

Jiné drogy než opiáty/opioidy

0

1

1

5

8

2

3

2

2

1

0

1

20

6

26

  • z toho těkavé látky

0

0

0

2

1

0

2

2

1

1

0

1

9

1

10

  • z toho pervitin

0

1

1

3

7

2

1

0

1

0

0

0

11

5

16

Celkem nelegální drogy a těkavé látky*

0

1

2

9

12

9

7

2

3

1

1

1

32

6

38

Psychoaktivní léky

2

1

4

6

8

17

14

24

22

20

14

29

72

89

161

  • z toho benzodiazepiny

0

1

0

2

3

4

6

7

6

5

4

9

22

25

47

Celkem

2

2

6

15

20

26

21

26

25

21

15

30

104

95

199

* selekce D standardu EMCDDA

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & SSLST ČLS JEP (2014)

Smrtelná předávkování psychoaktivními léky zahrnují ve vyšší míře předávkování sebevražedná, většinou se jedná o kombinaci (více) léků s alkoholem. Celkem bylo v r. 2012 zjištěno 161 případů smrtelných předávkování psychotropními léky (162 v r. 2011), z toho ve 47 případech šlo o benzodiazepiny (64 v r. 2011) a v 23 případech léky s obsahem opiátů/opioidů (32 v r. 2011).

V r. 2012 přetrval příznivý nízký výskyt počtu smrtelných předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami, a to zejména vlivem poklesu smrtelných předávkování opiáty/opioidy a těkavými látkami; počet případů smrtelných předávkování pervitinem zůstal prakticky na stejné úrovni, předávkování ostatními nelegálními drogami jsou stále velmi sporadická. Dlouhodobý trend ukazuje graf 6 -90.

graf 6-90: Smrtelná předávkování benzodiazepiny, nelegálními drogami a těkavými látkami v letech 2001-2012

Pozn.: Od r. 2002 jsou data z oddělení soudních lékařství k dispozici v elektronické databázové formě.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & SSLST ČLS JEP (2014)

Úmrtí za přítomnosti drog

Celkem bylo v r. 2012 identifikováno 124 úmrtí za přítomnosti drog (113 v r. 2011), z toho nejvíce stejně jako v minulosti v důsledku nehod a sebevražd. Přehled počtu a podílu vybraných skupin drog na jednotlivých skupinách úmrtí za přítomnosti drog uvádí tabulka  6 -53, trend od r. 2004 graf 6 -91. V dlouhodobém horizontu je nejvyšší počet případů nepřímých úmrtí s nálezem pervitinu 
a THC.

tabulka 6-53: Úmrtí za přítomnosti drog zjištěná na odděleních soudního lékařství v ČR v r. 2012 podle vybraných skupin drog a příčin smrti

Droga

Nemoc

Nehoda

Sebevražda

Zabití/vražda

Jiné

Celkem

(n = 10)

(n = 70)

(n = 36)

(n = 8)

(n = 0)

(N = 124)

Podíl (%)

Benzodiazepiny

2

20

13

4

0

39

31,5

Pervitin

3

26

5

2

0

36

29,0

THC

2

18

8

2

0

30

24,2

Jiné psychoaktivní léky

2

10

5

1

0

18

14,5

Opiáty/opioidy

2

6

5

0

0

13

10,5

Kokain

0

1

0

1

0

2

1,6

Těkavé látky

0

0

1

0

0

1

0,8

MDMA a jiné syntetické drogy

0

1

0

0

0

1

0,8

Pozn.: U jednoho případu úmrtí může být zjištěno více drog.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & SSLST ČLS JEP (2014)

graf 6-91: Úmrtí za přítomnosti vybraných drog zjištěná na odděleních soudního lékařství v ČR v letech 2004-2012

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & SSLST ČLS JEP (2014)

Nález drog v tělech mrtvých účastníků dopravních nehod - viz kapitolu Drogy a dopravní nehody.

V rámci bakalářské práce oboru adiktologie byla provedena studie výskytu úmrtí spojených s užíváním opioidů v Praze v letech 2005-2011 na základě analýzy pitevních protokolů ve třech pražských ústavech soudního lékařství (Zvingerová, 2013). Výzkumný soubor tvořilo 55 pitevních protokolů osob zemřelých v souvislosti s užitím opiátů/opioidů. Hlavním kritériem pro výběr byla přítomnost opioidů v těle zemřelého. Záchyt metabolitů heroinu (resp. morfin) se v krvi objevil
u 37 zemřelých, u 9 osob to byly jiné opioidy (metadon, ethylmorfin, fentanyl, hydrokodon
s dihydrokodeinem  metabolity svědčící o aplikaci podomácku vyráběného braunu, petidin 
a tramadol). V dalších 9 případech nebyly opioidy detekovány v krvi (séru), ale v moči nebo orgánech. Pouze opiát/opioid (bez přítomnosti jiných látek) byl nalezen v 8 případech, dalšími nejčastěji nalezenými drogami byly benzodiazepiny, alkohol a pervitin (metamfetamin). Jako příčina úmrtí byl nejčastěji v 38 případech uveden otok mozku a plic spolu s dechovou nedostatečností, často kvůli vdechnutí žaludečního obsahu. Intoxikace jako samostatná příčina úmrtí byla uvedena pouze v 5 případech. Choroby a chorobné stavy byly mezi příčinami úmrtí uvedeny v 10 případech (např. bronchopneumonie, sepse, encefalopatie, renální selhání, zánět pobřišnice, embolie, srdeční selhání), v 1 případě se jednalo o dopravní úraz. Nejfrekventovanějším místem úmrtí byl soukromý byt či ubytovna, kde došlo k 24 úmrtím (44 %), dále odd. ARO, JIP či vůz rychlé záchranné služby
(16 %), veřejné prostranství (16 %) nebo veřejné záchodky (9 %). Typickým případem úmrtí souvisejícího s opioidy byl muž kolem 30 let, který zemřel v soukromém bytě na otok mozku a plic zapříčiněný náhodným předávkováním heroinem v kombinaci s jinou omamnou a psychotropní látkou.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist