Psychiatrická komorbidita

Všetička (2014) publikoval práci zaměřenou na souvislosti mezi užíváním pervitinu a marihuany
a toxickými psychózami a schizofrenií. Východiskem práce byl nárůst incidence a prevalence endogenních psychóz (dg. F20-F29) a současně nárůst míry užívání v české populaci v letech
1994-2011, přičemž hranice mezi toxickou psychózou (způsobenou užíváním návykových látek, především centrálních stimulancií a konopných látek) a endogenní psychózou je neostrá. Byl analyzován soubor 510 hospitalizovaných v r. 2011 v Psychiatrické nemocnici Brno s diagnózou
F20-F29, u kterých byla sledována celoživotní zkušenost s užíváním pervitinu a konopných drog. Výsledky byly porovnány s prevalencí těchto látek v obecné populaci. Bylo zjištěno, že pacienti s endogenní psychózou mají vyšší míru zkušeností s pervitinem oproti běžné populaci, naopak míra užívání konopných drog u těchto pacientů byla stejná nebo nižší oproti běžné populaci. Odds ratio (OR) pro pervitin bylo 2,9-8,7 (podle populačního průzkumu použitého ke srovnání), tj. hospitalizovaní pacienti s psychózou měli 3-9krát častější zkušenost s pervitinem než obecná populace. V podsouboru 280 pacientů se schizofrenií bylo OR pro pervitin dokonce 4,3-12,7. Dále byl v práci sledován výskyt hospitalizací pro toxické psychózy způsobené konopnými drogami, pervitinem a polyvalentním užíváním (dg. F19) v období 1994-2011, u kterých došlo k přibližně desetinásobnému nárůstu. Nejčastější jsou hospitalizace pro psychózu způsobenou více látkami a pervitinem, méně pak konopnými látkami. Zkušenost s konopnými drogami je v obecné populaci podle různých průzkumů 8-12krát častější než užívání pervitinu, ale hospitalizace pro toxickou psychózu způsobenou konopnými drogami byla ve sledovaném období v průměru 5,3krát méně častá než u pervitinu, což znamená, že pervitin je k vyvolání toxické psychózy 42-64krát potentnější. Nárůst toxických i endogenních psychóz v ČR by tedy mohl jít podle autora částečně na vrub užívání pervitinu (Všetička, 2014).

Byly publikovány výsledky sledování klientek léčených v letech 2010-2012 v programu Slunečnicová zahrada Centra pro rodinu Drop In, o. p. s., který spočívá v komplexní multidisciplinární péči o matky - uživatelky drog (Doležalová et al., 2014). Analýza byla zaměřena na výskyt traumatické zátěže a psychopatologie ve vztahu k užívání drog. V souboru bylo 75 žen s průměrným věkem 35 let, z nichž 36 užívalo jako primární drogu pervitin, 35 heroin a 4 alkohol. Bylo zjištěno, že 44 % bylo někdy obětí fyzického týrání, 29 % domácího násilí, 65 % bylo zanedbáváno, 95 % prožilo emoční trauma. Některá z poruch osobnosti a chování byla diagnostikována u 21 % souboru, úzkostná porucha u 44 %, bipolární afektivní porucha u 48 % a porucha příjmu potravy u 8 % (s významně vyšším 14% výskytem u uživatelek pervitinu). Ze závěrů vyplývá, že zkušenost s traumatem zvyšuje výskyt psychiatrické komorbidity, řešení symptomů posttraumatické stresové poruchy v léčbě redukuje problémy s užíváním drog a tento efekt přetrvává po léčbě a že léčba zvýšila subjektivně vnímanou kvalitu života.

V rámci školní práce bylo zpracováno dotazníkové šetření zaměřené na souvislosti problémového užívání drog a poruchy příjmu potravy (Čejdová, 2014). Výzkumný soubor tvořilo 37 žen ve věku 17-41 let (délka užívání drog 2-20 let), které byly klientkami kontaktního centra a programu substituční léčby v Brně a z nichž bylo 25 uživatelek pervitinu a 12 opiátů/opioidů (včetně metadonu). Diagnóza některé z poruch příjmu potravy a změna tělesné hmotnosti byly zjišťovány anamnesticky - porucha příjmu potravy byla někdy diagnostikována 10 klientkám (27 %). Podle BMI1 spadalo 10 klientek do kategorie podváhy a 2 do kategorie podvýživy (dohromady 32 %), nadváhu měly 3 klientky. Za dobu, po kterou užívají drogy, se hmotnost snížila 27 (73 %) klientkám. Podíl klientek s tělesnou hmotností pod hranicí normální hmotnosti (tj. BMI < 18,5) či s diagnostikovanou poruchou příjmu potravy byl významně vyšší než v obecné populaci a byl vázán především na užívání pervitinu.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist