Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň

V období od září 2013 do února 2014 byl realizován sběr dat pro dotazníkovou studii zaměřenou na vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování českých žáků a žákyň (6.-9. třídy základních škol a primy až kvarty víceletých gymnázií), kterou koordinuje Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Celkem bylo osloveno 54 škol v celé ČR (35 základních škol a 19 víceletých gymnázií), jednalo se o náhodný výběr škol tak, aby výsledný vzorek byl reprezentativní na národní úrovni podle krajů a typu školy. Do studie se zapojilo celkem 4198 respondentů ve věku 11-15 let (48 % chlapců a 52 % dívek) (Dolejš et al., 2014).

Cílem studie bylo prostřednictvím různých standardizovaných psychodiagnostických nástrojů zhodnotit výskyt některých forem rizikového chování, výskyt úzkostnosti, impulzivity a agresivity, a současně se zaměřoval na sebehodnocení a školní úspěšnost. Respondentům bylo předloženo pět standardizovaných dotazníků - dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí, výskyt rizikového chování u adolescentů, škála osobnostních rysů u adolescentů, Rosenbergova škála sebehodnocení a dotazník agresivity (Dolejš et al., 2014).

Dosud zveřejněné výsledky naznačují, že 3 % dětí ve věku 11-15 let vykouří více než pět cigaret denně a 4 % se v posledním měsíci opila. Jednorázový experiment s marihuanou uvedlo téměř 11 % dotázaných. Zatímco šesťáci mají malé zkušenosti s alkoholem, tabákem, marihuanou i dalším rizikovým chováním, se vzrůstajícím věkem se situace mění. Problémem mezi dětmi je šikana - obětí zesměšňování či ubližování prostřednictvím sociálních sítí se stalo 7 % respondentů, fyzickou agresivitu zažilo 12 %. Ukázalo se, že šikana vrcholí v osmé třídě základní školy. S věkem se u žáků také často snižuje jejich sebehodnocení a zároveň narůstá agresivita. Výzkum poukázal na to, že s rizikovým chováním je také spojena úzkostnost, emoční labilita a impulzivita. Dívky dosahují vyšší míry úzkostnosti, v porovnání s chlapci jsou ale méně impulzivní. Podrobnější výsledky studie budou k dispozici na konci roku 2014.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist