Užívání drog ve školní populaci

V r. 2013 nebyla v ČR realizována žádná celonárodní školní studie, poslední dostupné výsledky národně reprezentativních studií jsou k dispozici z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) z r. 2011 a ze studie HBSC z r. 2010. Další vlna studie HBSC probíhá v r. 2014, další vlna studie ESPAD je plánována na r. 2015. V r. 2014 proběhl také sběr dat studie zdravotně rizikového chování mládeže v rámci mezinárodního projektu SOPHIE a výzkum Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň.

Pro r. 2013 jsou dále k dispozici výsledky dvou regionálních školních studií realizovaných v moravských krajích a průběžné výsledky mezinárodní studie zaměřené na zdraví mezi vysokoškoláky.

 

Podstránky

HBSC

Čtěte více

ESPAD

Čtěte více

Výzkum zdravotně rizikového chování mládeže

Čtěte více

Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň

Čtěte více

Regionální školní studie 

Čtěte více

Užívání drog ve vysokoškolské populaci

V letech 2012-2014 je ČR zapojena do mezinárodní longitudinální studie SLiCE (Student Life Cohort in Europe)1, která se zaměřuje na různé aspekty zdraví studentů vysokých škol a je realizována na univerzitách ve 13 evropských zemích. Cílem studie je analyzovat zdraví, životní styl a životní perspektivy studentů vysokých škol a sledovat jejich vývoj v průběhu vysokoškolského studia. Cílem je dále porovnat situaci a trendy mezi jednotlivými evropskými zeměmi a identifikovat potřeby pro intervenční programy, které by mohly zlepšit zdraví studentů (Janovská et al., 2014). Za ČR je do studie zapojena Klinika adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze.

Cílový vzorek v ČR měl dosáhnout 1000 respondentů, avšak do studie se podařilo ve školním roce 2011/2012 získat pouze 192 studentů (z toho 137 žen), kteří byli v následujícím školním roce znovu kontaktováni, aby vyplnili další část dotazníku.

Jednorázové užití konopných látek v posledním měsíci uvedlo 10,1 % dotázaných, častější užití pak 5,7 % respondentů (Janovská et al., 2014).

 

Čtěte více

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist