Výzkum Prevalence užívání drog v populaci ČR 2013

V prosinci 2013 realizovalo NMS ve spolupráci s agenturou ppm factum research výzkum Prevalence užívání drog v populaci ČR; jednalo se o další vlnu každoročního omnibusového šetření v obecné populaci s cílem monitorovat rozsah zkušeností respondentů starších 15 let s vybranými nelegálními návykovými látkami.

Celkem bylo ve výzkumu osloveno 1005 osob starších 15 let, z toho 868 osob ve věku 15-64 let. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem tak, aby reprezentovali populaci ČR s ohledem na věk, pohlaví, vzdělání, kraj a velikost sídla bydliště. Data byla sbírána prostřednictvím osobních rozhovorů (face-to-face interview) s využitím počítače (CAPI). Oproti předchozí studii z r. 2012 bylo ve studii podrobněji sledováno užívání nových psychoaktivních látek a hraní hazardních her.

Jakoukoliv nelegální drogu užilo v životě celkem 25,7 % dotázaných ve věkové kategorii 15-64 let (32,2 % mužů a 18,9 % žen). Nejčastěji užitou nelegální drogou byly konopné látky (22,8 %), následované extází (5,1 %), halucinogenními houbami (2,4 %) a pervitinem (1,1 %), rozsah zkušeností s ostatními nelegálními drogami je na nízké úrovni (méně než 1,0 %) - tabulka 2 -9.

tabulka 2-9: Rozsah užívání drog v obecné populaci - studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2013, v %

Typ drogy

Věková skupina 15-64 let

Mladí dospělí

 

Muži
(n = 439)

Ženy
(n = 429)

Celkem
(n = 868)

15-34 let
(n = 308)

Celoživotní prevalence

 

 

 

 

Jakákoliv nelegální droga celkem

32,2

18,9

25,7

44,3

Konopné látky

29,6

15,8

22,8

40,7

Extáze

6,8

3,3

5,1

11,3

Pervitin

1,4

0,7

1,1

2,0

Kokain

0,7

0,0

0,4

0,7

Heroin

0,5

0,2

0,4

0,7

LSD

0,9

1,0

0,9

2,3

Halucinogenní houby

3,8

0,9

2,4

4,0

Těkavé látky

1,2

0,0

0,6

0,7

Jiné syntetické drogy

1,2

0,0

0,6

1,3

Jiné rostlinné drogy

1,9

1,4

1,7

2,7

Léky (sedativa, hypnotika, opioidní analgetika)

23,3

19,8

21,5

18,4

Prevalence v posledních 12 měsících

 

 

 

 

Jakákoliv nelegální droga celkem

14,5

6,0

10,3

23,6

Konopné látky

13,2

4,5

8,9

21,6

Extáze

1,2

0,9

1,1

3,0

Pervitin

0,2

0,2

0,2

0,7

Kokain

0,2

0,0

0,1

0,3

Heroin

0,2

0,0

0,1

0,3

LSD

0,2

0,2

0,2

0,7

Halucinogenní houby

0,2

0,0

0,1

0,3

Těkavé látky

0,5

0,0

0,2

0,3

Jiné syntetické drogy

0,2

0,0

0,1

0,3

Jiné rostlinné drogy

0,7

1,0

0,8

1,3

Léky (sedativa, hypnotika, opioidní analgetika)

12,6

12,1

12,3

8,6

Prevalence v posledních 30 dnech

 

 

 

 

Jakákoliv nelegální droga celkem

3,6

1,0

2,3

5,8

Konopné látky

3,5

0,7

2,1

5,3

Extáze

0,2

0,0

0,1

0,3

Pervitin

0,2

0,0

0,1

0,3

Kokain

0,2

0,0

0,1

0,3

Heroin

0,2

0,0

0,1

0,3

LSD

0,2

0,0

0,1

0,3

Halucinogenní houby

0,2

0,0

0,1

0,3

Těkavé látky

0,2

0,0

0,1

0,3

Jiné syntetické drogy

0,2

0,0

0,1

0,3

Jiné rostlinné drogy

0,2

0,2

0,2

0,7

Léky (sedativa, hypnotika, opioidní analgetika)

4,2

3,8

4,0

1,7

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & ppm factum research (2014)

V horizontu posledních 12 měsíců a posledních 30 dnů je výskyt užívání nelegálních drog v obecné populaci velmi nízký, pouze v případě konopných látek uvedlo užití 8,9 %, resp. 2,1 % dotázaných. Prevalence užití konopných látek v posledním roce a posledním měsíci je výrazně vyšší u mladých dospělých ve věku 15-34 let (21,6 %, resp. 5,3 %).

Oproti r. 2012 došlo v obecné populaci k poklesu uváděné zkušenosti s užitím nelegálních drog (ve všech třech časových horizontech), a to především v případně konopných látek, halucinogenních hub a těkavých látek. Podrobnější analýzu rozsahu užití konopných látek podle pětiletých věkových skupin ukazuje graf 2 -59. Sledovaný nárůst užívání konopných látek ve věkové kategorii 15-19 let nekoresponduje s dříve zjištěným poklesem užívání konopných látek v nejmladších věkových skupinách pozorovaném např. ve studii ESPAD mezi r. 2007 a 2011 (Csémy & Chomynová, 2012).

Nárůst prevalence užití lze pozorovat v případě léků se sedativním a hypnotickým účinkem nebo léků s obsahem opiátů/opioidů užívaných proti bolesti, a to bez lékařského předpisu nebo v rozporu s doporučením lékaře nebo lékárníka. Tento nárůst (roční prevalence z 8,9 % v r. 2012 na 12,3 % v r. 2013) však může být do určité míry ovlivněn reformulací otázky.

Užití nových psychoaktivních látek (jiných syntetických nebo jiných rostlinných drog) v životě uvedlo 2,1 % dotázaných ve věku 15-64 let (2,8 % mužů a 1,4 % žen). Nejvyšší prevalenci zkušeností s novými drogami i jejich aktuální užívání uváděli respondenti ve věku 25-34 let (5,4 %). Ve srovnání s r. 2012 se může zdát, že došlo k nárůstu zkušeností s užitím nových psychoaktivních látek (z 0,6 % v r. 2012) - mezi roky 2012 a 2013 však byla přeformulována a více specifikována otázka na nové drogy1.

graf 2-59: Prevalence užití konopných látek v životě a v posledních 12 měsících podle pětiletých věkových skupin - srovnání studií z let 2012 a 2013, v %

Zdroje: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & ppm factum research (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & ppm factum research (2013)

Výsledky studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2013 jsou v souladu se studiemi realizovanými v předchozích letech a potvrzují stejný vzorec užívání nelegálních drog v obecné populaci - nejčastěji užitou nelegální drogou jsou konopné látky, které v životě vyzkoušelo
23-36 %, v posledním roce pak 9-15 % dotázaných. Při pohledu na dlouhodobé trendy je patrný pokles středních hodnot prevalence užití konopných látek v obecné populaci v posledních
12 měsících a současně stabilní rozsah užívání extáze v obecné populaci - graf 2 -60.

Další vlna omnibusového výzkumu výzkum Prevalence užívání drog v populaci ČR je plánována na prosinec 2014.

graf 2-60: Srovnání prevalence užívání konopných látek a extáze v obecné populaci (15-64 let) v posledních 12 měsících v letech 2008-2013, v %

Zdroje: Chomynová (2013), Běláčková et al. (2012), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & INRES-SONES (2013), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & INRES-SONES (2010), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & INRES-SONES (2009), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & ppm factum research (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & ppm factum research (2013), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & Factum Invenio (2011)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist