Eurobarometr 2014 – Mladí lidé a drogy

V r. 2014 se ČR stejně jako v r. 2011 zapojila do srovnávacího šetření zaměřeného na postoje mladých lidí k drogám realizovaného v rámci tematického zjišťování Flash Eurobarometer pro Evropskou komisi. Cílovou skupinou jsou respondenti ve věku 15-24 let, data jsou v jednotlivých evropských zemích sbírána prostřednictvím telefonického dotazníku (CATI). V ČR bylo dotázáno celkem 500 respondentů, sběr dat probíhal v červnu 2014.

Zkušenost s konopnými látkami v životě uvedlo celkem 45 % respondentů v ČR, tedy spolu s Francií nejvíce v EU, na dalších místech následovaly Irsko (42 %), Slovinsko (40 %), Estonsko a Španělsko (shodně 39 %). V rámci celé EU uvedlo užití konopných látek 31 %, užití v posledních 12 měsících 17 % a v posledních 30 dnech 7 % dotázaných, v ČR v posledním roce 20 % a v posledním měsíci 5 %. Ve srovnání s výsledky obdobného šetření Eurobarometr z r. 2011 se ukázalo, že zkušenost s užitím konopných látek v populaci ve věku 15-24 let v ČR poklesla (celoživotní prevalence ze 47 % na 45 % a roční prevalence z 23 % na 20 %), zatímco průměrná zkušenost s konopím v EU naopak vzrostla (celoživotní z 26 % na 31 %) (European Commission, 2014).

V rámci studie se také sledovalo užívání nových psychoaktivních látek, které napodobují účinky nelegálních drog (tzv. legal highs). V ČR uvedla užití těchto látek 4 % respondentů (ve srovnání s 8 % v celé EU), 2 % užila tyto látky v posledních 12 měsících.

Mladí lidé v ČR častěji oproti svým evropským vrstevníkům podceňují rizika spojená s jednorázovým užitím nelegálních drog - jednorázový experiment s konopnými látkami je bez rizik nebo přináší jen malá rizika podle 72 % mladých dospělých v ČR, experiment s extází je bez rizik podle 24 %, s kokainem podle 14 % a s novými psychoaktivními látkami podle 19 % dotázaných. V hodnocení rizik pravidelného užívání nelegálních drog mají čeští respondenti stejné postoje jako jejich vrstevníci v EU - graf 2 -61.

graf 2-61: Hodnocení rizik spojených s jednorázovým a opakovaným užíváním vybraných nelegálních drog (% respondentů, kteří uvedli „žádné" nebo „malé" riziko) - srovnání ČR a evropského průměru

Zdroj: European Commission (2014)

Mezi nejefektivnější opatření, které by vedly ke snížení problémů s drogami na národní úrovni, patří podle respondentů v ČR tvrdší postih obchodníků s drogami (69 % respondentů uvedlo jako jedno ze tří nejefektivnějších opatření), informační a preventivní kampaně (50 %) a tvrdší postihy uživatelů drog (32 %). Evropští vrstevníci uváděli nejčastěji také postihy dealerů (57 %) a preventivní kampaně (43 %), častěji než postihy uživatelů drog však preferovali větší nabídku sportovního a kulturního vyžití pro mladé lidi (36 %). Legalizace drog by vyřešila problémy s drogami podle 11 % českých respondentů, zatímco v celoevropském průměru legalizaci podpořilo 18 % dotázaných, nejčastěji se jednalo o respondenty v Rakousku (24 %), Polsku a Slovinsku (23%), Itálii (22 %), Irsku a Francii (21%) (European Commission, 2014, The Gallup Organization, 2011).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist