Vývoj počtu klientů v ostatních informačních systémech

Počty léčených nahlášených do registru substituční léčby strmě rostly od r. 2007, kdy byla spuštěna webová aplikace, až do r. 2010. V r. 2011 došlo ke zpomalení nárůstu a v letech 2012 a 2013 se počty léčených substituční léčbou prakticky nezměnily - graf 5 -76.

graf 5-76: Vývoj počtu léčených klientů v substituční léčbě v letech 2002-2013

Zdroj: Nechanská (2014)

Počet pacientů léčených v ambulantních psychiatrických zařízeních se v letech 2002-2009 s výkyvy pohyboval mezi 15,5 a 16,5 tis. pacientů. Od r. 2009 se jejich počty postupně snižovaly, a to především z důvodu snižování počtu pacientů léčených pro poruchy způsobené užíváním opiátů/opioidů.

graf 5-77: Vývoj počtu léčených pacientů v ambulantní psychiatrické léčbě v letech 2002-2013

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014h)

Počet hospitalizací u nealkoholových drog (mimo tabák) dlouhodobě narůstá. Největší vliv na tento nárůst měl zvyšující se počet hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním stimulancií a kombinace více látek. Ve sledovaném období došlo k významnému snížení počtu hospitalizací pro užívání opiátů/opioidů.

graf 5-78: Vývoj počtu hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním návykových látek v letech
2002-2013

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014c)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist