Zajištění kvality péče 

Systém certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog (certifikační systém RVKPP)1 slouží k zajištění kvality adiktologických služeb. Systém funguje od r. 2006 a certifikace je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace NNO ze státního rozpočtu od r. 2007. Jeho základem jsou Standardy odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog, které mají část obecnou a pro každý typ služeb i část speciální. Původně bylo definováno 9 typů služeb (Kalina et al., 2003). V červenci 2013 byla ukončena revize standardů2 probíhající od r. 2010, jejíž součástí bylo i jejich pilotní ověření
a vytvoření 10. speciálního standardu pro adiktologické služby ve vězení (Libra et al., 2012) - tabulka 5 -33:. Aktuálně je v připomínkovacím procesu v odborných obcích návrh inovované verze Certifikačního řádu. Revize čeká na schválení RVKPP.

tabulka 5-33: Obsah revidovaných standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb v r. 2013

A - Obecná část

B - Speciální část (10 typových standardů)

1. Charakteristika služby a práva pacientů/klientů

2. Personální práce, zajištění odbornosti služby

3. Vstup klienta/pacienta do služby

4. Zásady poskytování služby, individuální plán, vedení dokumentace a ukončení služby

5. Organizační aspekty služby, finance, vnější vztahy
a návaznost služby

6. Prostředí, mimořádné události a nouzové situace

7. Hodnocení kvality, bezpečí a efektivita služby

1. Detoxifikace

2. Terénní programy

3. Kontaktní a poradenské služby

4. Ambulantní léčba

5. Ambulantní stacionární péče

6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba

7. Rezidenční péče v terapeutických komunitách

8. Doléčovací programy

9. Substituční léčba

10. Adiktologické služby ve vězení

Zdroj: Kalina et al. (2003), Libra et al. (2012)

Ke konci června 2014 mělo platnou certifikaci RVKPP celkem 165 programů - tabulka 5 -34.

tabulka 5-34: Přehled certifikovaných programů podle typu v letech 2011-2014

Typ služby

2011

2012

2013

2014

Detoxifikace

2

1

2

2

Terénní programy

49

50

49

52

Kontaktní a poradenské služby

52

49

50

52

Ambulantní léčba

15

13

18

19

Stacionární programy

1

1

1

1

Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba

2

2

2

5

Rezidenční péče v terapeutických komunitách

10

10

10

10

Ambulantní doléčovací programy

16

17

17

17

Substituční léčba

8

8

7

7

Celkem

155

151

156

165

Pozn.: K 16. květnu 2011, 29. květnu 2012, 28. červnu 2013, 30. červnu 2014

Zdroj: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (2014a)

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, probíhá registrace sociálních služeb, o které rozhoduje příslušný krajský úřad (u zařízení zřizovaných krajem je to MPSV). Krajský úřad (případně MPSV) provádí inspekci registrovaných služeb, při níž se kvalita sociálních služeb ověřuje pomocí standardů kvality sociálních služeb. Systémy kontroly kvality sociálních služeb a certifikační systém RVKPP se překrývají v požadavcích na odbornou způsobilost programů.

Postupy pro léčbu závislosti na návykových látkách jsou z perspektivy odbornosti psychiatrie definovány Psychiatrickou společností ČLS JEP (Popov & Nešpor, 2006). Je zde uvedena léčba odvykacích stavů a postupy a léčebné metody při léčbě závislosti z oblasti psychoterapie a psychosociální intervence, farmakoterapie včetně substituční léčby a harm reduction. Je zdůrazněn význam psychiatrické péče zejména při zvládání akutních psychických stavů (intoxikace a odvykací stavy, toxické psychózy) a psychiatrické komorbidity (např. deprese, poruchy příjmu potravy, patologické hráčství). Revidovaná verze byla zveřejněna v r. 2010 (Nešpor, 2010) a v r. 2012 byla zahájena práce na další revizi. SNN připravuje vlastní doporučené postupy v oblasti adiktologie. Již dříve byly zpracovány některé dílčí oblasti, např. oblast zvládání akutních stavů (Dvořáček, 2003), oblast terapeutických komunit pro závislé (Adameček et al., 2003).

Jediným oficiálně vydaným standardem léčebné metody v oboru adiktologie v ČR je Standard substituční léčby (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2008).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist