Substituční léčba

Od r. 2011 jsou k dispozici dva zdroje údajů o počtu pacientů v substituční léčbě závislosti na opiátech/opioidech. Prvním zdrojem je Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných návykových látek (registr substituční léčby), druhým jsou agregované údaje z ročních výkazů o činnosti ambulantních zařízení oboru psychiatrie a oboru praktický lékař pro dospělé.

Každý lékař podávající jakoukoliv substituční látku má zákonnou povinnost hlásit údaje o jednotlivých pacientech do registru substituční léčby, který funguje od r. 2000. V r. 2013 nahlásilo pacienty v substituci celkem 64 zdravotnických zařízení. Jediným krajem bez aktivně hlásícího zařízení stále zůstává Pardubický kraj. Substituční léčbu vykázalo celkem 59 psychiatrických ambulantních zařízení a 215 ordinací praktických lékařů.

Během r. 2013 bylo v registru substituční léčby evidováno 2311 léčených osob (z toho 2201 psychiatry, 67 praktickými lékaři a 43 ostatními odbornostmi), necelých 30 % tvořily ženy. Více než 60 % z celkového počtu pacientů ve sledovaném roce bylo ve věku 30-39 let a více než čtvrtina ve věku 20-29 let. Mladistvých ve věku 15-19 let bylo pouze 1 %. V r. 2013 bylo téměř 74 % léčených osob hlášených v registru substituční léčby substituováno buprenorfinem, z nich téměř dvě třetiny ve formě léčivého přípravku Subutex® a třetina Suboxone®, léčba jinými přípravky na bázi buprenorfinu byla výjimečná. Metadon užívalo 26 % pacientů.

V r. 2013 podstoupilo substituční léčbu v ordinacích psychiatrů a praktických lékařů pro dospělé celkem 2485 pacientů. Substituční léčba byla poskytnuta 1991 pacientům v psychiatrických ambulantních zařízeních a 494 v ordinacích praktických lékařů. Ženy tvořily 31 % z celkového počtu pacientů. V registru substituční léčby tedy pravděpodobně stále nejsou registrování všichni předepisující lékaři ani léčení pacienti.

V r. 2013 bylo v ČR k dispozici pět přípravků pro substituční léčbu závislosti na opiátech/opioidech:

  • od r. 1997 metadon připravovaný z dovážené generické substance (dostupný ve specializovaných substitučních centrech),

  • od r. 2000 Subutex® obsahující účinnou látku buprenorfin, 

  • od února 2008 kompozitní přípravek Suboxone® s účinnými látkami buprenorfin a naloxon,

  • od ledna 2011 přípravek Buprenorphine Alkaloid® obsahující buprenorfin,

  • od června 2011 přípravek Ravata® obsahující buprenorfin.

V letech 2009-2013 byly v ČR registrovány další hromadně vyráběné léčivé přípravky s obsahem metadonu i buprenorfinu určené k substituční léčbě, které ale nebyly uvedeny na trh1.

Substituční přípravky jsou v ČR léčebně podávány výhradně orální formou a může je předepsat jakýkoliv lékař bez ohledu na specializaci. Od r. 2010 je možno preparát Suboxone® 8 mg jako jediný substituční preparát částečně hradit ze zdravotního pojištění (blíže viz VZ 2010), ale vzhledem k nastavení podmínek k úhradě v praxi v zásadě nedochází. Centrální nákup metadonové substance je hrazen MZ.

V r. 2013 bylo do ČR dovezeno 17,9 kg čisté metadonové substance a distribuováno bylo 3,5 kg buprenorfinu v přípravcích Buprenorphine Alkaloid®, Ravata®, Suboxone® a Subutex®, každý z nich v balení po 7 sublingválních tabletách a ve dvou různých silách 2 mg a 8 mg v jedné tabletě (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014) - tabulka 5 -32. Od r. 2008 dochází k nárůstu spotřeby buprenorfinu v kompozitním přípravku Suboxone®, který obsahuje také naloxon, na vrub přípravků obsahujících pouze buprenorfin - graf 5 -71.

tabulka 5-32: Dovezené (metadon) a distribuované (buprenorfin) množství substitučních látek v letech 1999-2013

Rok

Metadon - dovoz (kg)

Buprenorfin - distribuce (g)

1999

13,5

-

2000

11,7

23,5

2001

0,0

86,2

2002

0,0

509,8

2003

8,1

1 309,4

2004

11,3

2 221,9

2005

5,7

2 957,3

2006

12,2

3 414,3

2007

10,8

3 315,0

2008

12,6

3 594,5

2009

15,4

3 517,0

2010

22,5

3 308,0

2011

24,3

3 446,8

2012

18,0

4 075,1

2013

17,9

3 460,7

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR (2014)

graf 5-71: Množství buprenorfinu distribuované v přípravcích obsahujících pouze buprenorfin
a v kompozitních přípravcích s obsahem naloxonu v letech 2008-2013, v gramech

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR (2014)

V období mezi srpnem 2012 a dubnem 2013 se ČR zúčastnila mezinárodního průzkumu
o dostupnosti a kvalitě substituční léčby závislostí na opioidech INSIGHT (The International Survey Informing Greater Insights in Opioid Dependence Treatment). Prostřednictvím dotazníkového šetření byl proveden sběr dat v devíti zemích ve střední a východní Evropě, Jižní Africe
a jihovýchodní Asii od pacientů se závislostí na opioidech užívající substituční léčbu, od lékařů
a zdravotních sester, pečujících o pacienty závislé na opioidech, a od neléčených uživatelů opiátů. Průzkum zkoumal zkušenosti a vědomosti zúčastněných o dostupnosti, principech a podmínkách substituční léčby, zjišťoval výše podávaných dávek substitučních léků, péči o zdravotní stav pacientů a také zda a jak jsou substituční léky zneužívány. Mezi zeměmi, které se zúčastnily studie INSIGHT patří ČR mezi ty, které mají nejhorší dostupnost substituční léčby. Dostupnost léčby je přitom jedním z nejdůležitějších faktorů (a výsledky studie INSIGHT to potvrzují), které rozhodují o tom, zda klient léčbu vyhledá. Ve všech zemích (s výjimkou ČR, Rumunska a Jihoafrické republiky) je pacientům k dispozici alespoň jeden léčivý přípravek (často dva, resp. všechny), který je plně hrazený z prostředků zdravotního pojištění (Abagiu et al., 2014).

Výskyt preparátů obsahujících buprenorfin na černém trhu a jejich zneužívání problémovými uživateli drog je v ČR poměrně rozsáhlý jev (metadon se na černém trhu prakticky nevyskytuje díky tomu, že je dostupný pouze v několika metadonových centrech). První zprávy o výskytu Subutexu® na černém trhu v Praze se objevily v létě 2002 z terénních programů (Řezníčková & Nedvěd, 2004), na sklonku r. 2002 se podobné zprávy objevily i v severních Čechách a ojediněle jinde v ČR. Postupně injekční uživatelé opiátů přecházeli k injekčnímu užívání buprenorfinu a nahrazovali tak výrazně dražší heroin (Mravčík et al., 2004, Mravčík & Orlíková, 2007). Užívání buprenorfinu na otevřené drogové scéně bylo již v r. 2003 spojováno také s pozitivními dnes zřejmými veřejnozdravotními dopady (Větrovec, 2003). K rozšíření zneužívání buprenorfinu přispěla novela zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, která nabyla účinnosti 1. září 2003 a kterou byl buprenorfin přeřazen do přílohy č. 5, což v praxi znamenalo, že jeho předepisování začalo být vázáno na recept s modrým pruhem, což je spojeno se zvýšeným kontrolním režimem a nižší dostupností. To vedlo k negativním změnám a vytvoření černého trhu s buprenorfinovými přípravky; negativně k tomu přispěl také krátkodobý výpadek v dodávce Subutexu® do ČR koncem r. 2003 (Nechanská et al., 2012). Podrobné informace o problémovém užívání buprenorfinu podává kapitola Problémové užívání drog.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist