Intervence poskytované sítí adiktologických služeb

 

V r. 2012 byl realizován průzkum Sčítání adiktologických služeb, kde se sledovala také dostupnost poskytovaných intervencí. V šetření bylo sledováno šest okruhů poskytovaných intervencí, a to zhodnocení stavu klienta a předléčebné služby, které nabízelo 208 (82 %) zařízení, dále nízkoprahové služby (41 %), provádění testů z biologického materiálu (71 %), intervence v oblasti sociální práce, edukace a jiné podpůrné intervence (86 %), farmakoterapie (37 %) a následná péče (48 %). Z výsledků dále vyplývá, že psychosociální léčba/poradenství bylo dostupné ve všech ambulantních i pobytových programech, a to v podobě individuální nebo skupinové terapie. V ambulantních programech byla ve většině programů zajištěna pomoc s přístupem k dalším zdravotním a sociálním službám, pomoc s hledání zaměstnání či bydlení. Vybrané typy intervencí uvádí tabulka 5 -31.

tabulka 5-31: Dostupnost vybraných intervencí v ambulantních a pobytových léčebných zařízeních ve Sčítání adiktologických služeb 2012, v % programů, které danou intervenci nabízely

Typ intervence

Ambulantní programy
(n = 204)

Pobytové programy
(n = 50)

Celkem
(N = 254)

Psychosociální léčba/poradenství

 100,0

100,0

100,0

  • z toho individuální psychoterapie

49,0

78,0

54,7

  • z toho skupinová psychoterapie

26,5

74,0

35,8

Screening duševních onemocnění

 28,0

39,6

30,2

Komplexní zhodnocení nebo diagnostika duševních poruch

30,0

56,3

35,1

Podpůrné služby v oblasti duševního zdraví

30,0

37,5

31,5

Case management

44,5

41,7

44,0

Terénní programy pro klienty v komunitě

33,0

2,1

27,0

Detoxifikace (na lůžku)

-

53,1

10,5

Pomoc s přístupem k dalším zdravotním
a sociálním službám

77,5

54,2

73,0

Pomoc s hledáním zaměstnání

61,5

37,5

56,9

Pomoc s hledáním bydlení

59,5

33,3

54,4

Vrstevnická podpora (peer support)

4,5

22,9

8,1

Podpora svépomocné skupiny

13,0

20,8

14,5

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014c)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist