Politika a koordinace v oblasti léčby

Léčba a sociální začleňování a snižování rizik představují dva ze čtyř pilířů platné Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018. V platnosti je na strategii navazující Akční plán 2013-2015, který stanovuje 4 priority, zaměřené na vysokou míru užívání drog mezi mladými lidmi, pervitin, problematiku financování včetně financování služeb a integraci různých návykových látek a návykového chování do jedné politiky. Léčba je v akčním plánu rozpracována ve 3 oblastech:
(1) síť služeb pro uživatele drog, její dostupnost a kvalita s 12 aktivitami, (2) rozvoj programů pro uživatele návykových látek ve vězení a udržení jejich dostupnosti s 6 aktivitami a (3) rozvoj 
a zvyšování kvality poskytování substituční léčby s 5 aktivitami. Také kraje zpracovávají protidrogové strategie - v různé podobě je má všech 14 krajů - viz také kapitolu Legislativní rámec (str. 12).

Adiktologické služby jsou financovány dotacemi z rezortů MZ (zdravotní služby), MPSV (sociální služby), RVKPP (různé typy služeb), krajů a obcí (různé typy služeb) a významnými plátci péče jsou také zdravotní pojišťovny (zdravotní služby) - blíže viz kapitolu Rozpočty a financování (str. 28).

Od 1. dubna 2012 je v účinnosti nová zdravotnická legislativa, z níž klíčový je zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který je v gesci MZ - blíže viz VZ 2011.

V r. 2013 a 2014 realizovalo MZ připomínkové řízení k návrhu zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami, který má nahradit zákon č. 379/2005 Sb., který mimo jiné definuje typy odborné péče poskytované osobám škodlivě užívajícím návykové látky a zajištění protidrogové politiky včetně oblasti léčby - viz také kapitolu Legislativní rámec (str. 12).

V r. 2014 SNN, Česká asociace adiktologů (ČAA) a Klinika adiktologie společně připravily a schválily Koncepci vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014-2020. Tento dokument navrhuje rozlišení odborné základní (adiktolog ve zdravotnictví) a specializované způsobilosti (klinický adiktolog). Vedle toho byly vypracovány a oběma odbornými společnostmi v r. 2014 přijaty také dokumenty Koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie pro období 2014-2020 a Etický kodex pracovníků v adiktologii.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist