Celkový odhad klientů v léčbě

Odhadnout celkový počet uživatelů drog a závislých v kontaktu s adiktologickými službami v daném roce je velmi obtížné, protože agregovaná data neumožňují vyloučit vícečetné záznamy o témže klientovi a jednotlivé hlásné systémy se překrývají.

Nicméně počet adiktologických klientů celkem a počet v jednotlivých kategoriích lze velmi orientačně odhadnout součtem jednotlivých zdrojů, které se s největší pravděpodobností nepřekrývají nebo překrývají co nejméně. Odhadovaný počet včetně použitého zdroje nebo zdrojů, jejichž součtem odhad vnikl, podle skupin uvádí tabulka 5 -30.

tabulka 5-30: Odhad celkového počtu adiktologických klientů v kontaktu se službami za r. 2013 podle užívaných drog / typu závislostní poruchy

Kategorie 

Zdroje

Počet*

Uživatelé alkoholu

APL, NZ, TK

23 000

Uživatelé tabáku

APL, CLZT

n.a. (500 APL)

Uživatelé sedativ/hypnotik

APL

3 100

Patologičtí hráči

APL, NZ

1 600

Uživatelé nelegálních (pouličních) drog

NZ, LPL, TK

44 900

  • z toho uživatelé pervitinu

NZ, LPL, TK

26 000

  • z toho uživatelé opiátů/opioidů

NZ, LPL, TK

9 000

  • z toho klienti v substituční léčbě

SL

 3 000-4 000

Adiktologičtí klienti celkem

 

73 000**

APL = ambulantní psychiatrická léčba, CLZT = centrum pro léčbu závislosti na tabáku, LPL= lůžková psychiatrická léčba, NZ=nízkoprahová zařízení, TK = terapeutické komunity, SL = substituční léčba; * zaokrouhleno na stovky, počet uživatelů opiátů/opioidů a adiktologických klientů celkem na tisíce, ** mimo léčených uživatelů tabáku

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014c), Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014h), Nechanská (2014), Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (2014), Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2014d), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014g)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist