Ambulantní péče

Ambulantní zdravotnická péče o uživatele drog je v současné době poskytována především v ambulancích psychiatrů a v adiktologických lékařských (tzv. AT) ordinacích specializovaných na léčbu závislostí. Léčbu adiktologických pacientů, tj. pacientů se základní diagnózou F10-F19, vykázalo v r. 2013 celkem 488 ambulantních psychiatrických oddělení a pracovišť. Nejde výhradně
o specializované AT ambulance, ale o všechny psychiatrické ambulance, které léčily alespoň jednoho adiktologického pacienta.

Pouze v 52 ze 488 ambulancí tvořili adiktologičtí pacienti více než 50 % celkového počtu pacientů, z nich bylo 38 AT ordinací, 13 psychiatrických ambulancí a 1 ambulance dětské psychiatrie. Více než 200 AT pacientů v péči uvedlo 42 ambulancí. Jedno nebo druhé kritérium splnilo v r. 2013 celkem 74 ordinací, z nich bylo 34 ambulancí psychiatrů (včetně 1 oddělení dětské psychiatrie) a 40 AT ordinací. V těchto specializovaných ambulancích bylo léčeno 48 % z celkového počtu pacientů léčených pro problémy s alkoholem a 65 % z počtu pacientů léčených pro užívání nelegálních drog.

V r. 2013 nahlásilo pacienty v substituci do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (registr substituční léčby) celkem 64 zdravotnických zařízení. Jediným krajem bez aktivně hlásícího zařízení stále zůstává Pardubický kraj.

Agregované údaje o pacientech v substituci jsou sledovány na výkaze o činnosti ambulantních zařízení oboru psychiatrie a oboru praktický lékař pro dospělé. Substituční léčbu vykázalo celkem 59 psychiatrických ambulantních zařízení a 215 praktických lékařů pro dospělé. Většina praktických lékařů měla v péči 1-2 pacienty.

V r. 2013 poskytlo informace o své činnosti 17 záchytných stanic, v těchto záchytných stanicích bylo evidováno 153 lůžek. V r. 2013 byla převedena činnost záchytné stanice v Praze z Nemocnice na Bulovce do Městské polikliniky Praha a byla založena nová záchytná stanice v Krajské nemocnici Liberec, která však nedodala výkaz o své činnosti.

V r. 2013 péči o uživatele drog vykázalo 1 krizové centrum a 8 terapeutických stacionářů se 363 místy.

Síť nízkoprahových zařízení pro uživatele drog blíže popisuje kapitola Opatření zaměřená na zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog. Adiktologické služby ve věznicích popisuje kapitola Prevence a léčba užívání drog ve vězení, služby následné péče kapitola Sociální reintegrace.

tabulka 5-25: Síť programů ambulantní adiktologické péče v r. 2013

Typ programu

Počet programů

Kapacita (místa)

Charakteristika

Nízkoprahová kontaktní centra*

57

nízkoprahové harm reduction služby především pro uživatele nelegálních drog, resp. problémové (injekční) uživatele drog

Záchytné stanice

 17 (18)**

153 

krátkodobá detence (v řádu hodin) do vystřízlivění určená především pro intoxikované alkoholem, v menší míře jinými drogami

Ambulantní léčba

 • ambulantní zdravotnická zařízení oboru psychiatrie

 74 (488)***

 -

ambulance oboru návykových nemocí (resp. psychiatrie), jejíž cílovou skupinou jsou především uživatelé alkoholu
a nelegálních drog

 • ambulantní (nezdravotnické) programy****

7

-

ambulantní adiktologické (sociální) služby, jejichž cílovou skupinou jsou především uživatelé nelegálních drog

Substituční léčba

 • registr substituční léčby

64

-

substituční léčba formou ambulantní zdravotní služby různých odborností, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé opiátů/opioidů, případně v kombinaci s dalšími látkami (polyvalentní uživatelé)

 • roční výkaz psychiatrů
  a praktických lékařů

 274

-

Léčba ve věznicích

 • substituční léčba

7

-

ambulantní adiktologické služby ve vazbě a výkonu trestu především pro uživatele nelegálních drog

 • dobrovolná léčba

8

306

 • ochranná léčba*****

5

128

 • bezdrogové zóny******

34

1898

 • programy NNO

23(15)

 -

Krizová centra

1

-

programy poskytující krizovou intervenci

Psychoterapeutické stacionáře

8

363

stacionární programy (denní centra) především pro uživatele nelegálních drog

Speciální programy následné péče

11

99

adiktologické programy, jejichž cílem je podpora a resocializace klientů po absolvování léčby, určené především pro uživatele nelegálních drog

Centra pro závislé na tabáku

38

-

ambulantní léčba závislosti na tabáku realizovaná především v rámci lůžkových zařízení oboru pneumologie nebo vnitřního lékařství

* Jde o nízkoprahová (stacionární) centra. **Jedna záchytná stanice neodevzdala výkaz o činnosti. *** Počet ambulancí, které je možno považovat za specializované na adiktologii (počet všech ambulancí, které nahlásily v r. 2013 alespoň jednoho adiktologického pacienta). **** Ambulantní programy dotované RVKPP, které nemají statut zdravotnického zařízení.
***** 5 oddělení ve 4 věznicích. ****** Z toho 31 bez a 3 s terapeutickým režimem se 1797, resp. 101 pacienty.

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014h), Nechanská (2014), Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (2014), Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2014d), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014g)

Přibližně dvě třetiny klientů ambulantních adiktologických programů tvoří muži - v různých programech od 53 % do 85 %, relativně nejvíce mužů bylo mezi klienty záchytek a nejméně v psychoterapeutických stacionářích. Podíl dětí a mladistvých je velmi nízký - pod 5 % ve všech typech programů. Podíl různých typů návykových látek se významně liší v závislosti na typu programu podle jeho zacílení.

tabulka 5-26: Počet klientů (uživatelů návykových látek) v ambulantních adiktologických programech v r. 2013

Typ zařízení

 

Počet klientů

Podíl (%)

 

 

 

žen

osob do 20 let

Nízkoprahová kontaktní centra

 18 149

30

n.a.

Záchytné stanice

 

 23 018

 15

 2

Ambulantní léčba

 • ambulantní zdravotnická zařízení oboru psychiatrie

36 379

 36

3

 • ambulantní (nezdravotnické) programy*

991

36

n.a.

Substituční léčba

 • registr substituční léčby

2 311

30

0

 • roční výkaz psychiatrů a praktických lékařů

2 485

31

n.a.

Věznice

 • substituční léčba

62

 

 

 • dobrovolná léčba

 589

 

 

 • ochranná léčba

 184

 

 

 • bezdrogové zóny**

 3 748

 

 

 • programy NNO

5 035

 

 

Krizová centra

 

73

22

4

Psychoterapeutické stacionáře

343

47

3

Speciální programy následné péče

696

37

n.a.

Centra pro závislé na tabáku

n.a.

-

-

* ambulantní programy dotované RVKPP, které nemají statut zdravotnického zařízení, ** 3552 osob v bezdrogových zónách standardních a 196 osob v bezdrogových zónách s terapeutickým režimem

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014h), Nechanská (2014), Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (2014), Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2014d), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014g)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist