Klienti lůžkových zařízení

Pro detoxifikaci od návykových látek bylo v r. 2013 hospitalizováno celkem 9 361 pacientů, z nichž více než třetinu tvořily ženy a více než 6 % tvořily děti a mladiství ve věku do 20 let. Více než polovina pacientů, tj. 4927 (53 %), byla hospitalizována pro detoxifikaci od alkoholu, pro nealkoholové drogy bylo detoxifikováno 4434 pacientů. Pokud jde o nealkoholové drogy, nejvíce pacientů bylo detoxifikováno od kombinace dvou a více látek (2008 pacientů, tj. 45 % uživatelů nealkoholových drog), téměř třetina (1349 pacientů) od jiných stimulancií a více než 8 % (367 pacientů) od opiátů/opioidů. Hospitalizace pro detoxifikaci od ostatních nealkoholových drog tvořily 16 % (710 pacientů).

graf 5-69: Struktura pacientů hospitalizovaných pro detoxifikace od návykových látek podle drogy v r. 2013

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014h)

V r. 2013 bylo evidováno 15 604 hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním návykových látek. Z tohoto počtu bylo 9067 (58 %) hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním alkoholu, 6537
(42 %) pro poruchy spojené s užíváním nealkoholových drog. Téměř třetinu hospitalizací tvořily ženy a více než 5 % děti a mladiství do 20 let. Přibližně tři čtvrtiny hospitalizací se uskutečnily v psychiatrických léčebnách/nemocnicích, čtvrtina byla na psychiatrických odděleních nemocnic. Pacienti hospitalizovaní pro poruchy způsobené užíváním alkoholu tvořili téměř 58 % všech hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním psychoaktivních látek. U hospitalizací uživatelů nealkoholových drog bylo nejčastější příčinou užívání kombinace látek (21 %), dále užívání stimulancií mimo kokain (14 %) a opiátů/opioidů (2 %).

graf 5-70: Struktura pacientů v lůžkové psychiatrické péči podle drogy v r. 2013


Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014c)

Klientelu terapeutických komunit tvořily v r. 2013 z jedné třetiny ženy. V terapeutických komunitách tvořili většinu uživatelé stimulancií, resp. pervitinu (85 %); uživatelé opiátů/opioidů tvořili 11 %
a konopných látek 3,6 %. Klienti s problémy s užíváním alkoholu nebo patologičtí hráči jsou v terapeutických komunitách výjimkami.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist