Klienti ambulantních programů

V nízkoprahových kontaktních centrech byla v r. 2013 většina z 18 149 uživatelů návykových látek uživateli pervitinu (12 468), opiátů/opioidů (3395), uživatelů alkoholu bylo v nízkoprahových zařízeních vykázáno pouze 592. Nízkoprahová centra vykázala také kontakt se 140 patologickými hráči. Ženy tvořily 30 % klientů.

Naopak mezi pacienty psychiatrických ambulancí, kterých v r. 2013 bylo 36 379, bylo evidováno nejvíce pacientů s poruchami způsobenými užíváním alkoholu - 22 316, pacientů s poruchami způsobenými užíváním nealkoholových drog (bez tabáku) bylo 13 522, uživatelů tabáku pouze 541. Nejvíce uživatelů nealkoholových drog bylo v r. 2013 léčeno v ambulancích psychiatrů pro zneužívání stimulancií mimo kokainu (25 %), kam v ČR patří především pervitin (24 %), užívání více drog současně (23 %) a opiátů/opioidů (23 %). Podíl pacientů léčených pro užívání konopných látek dosáhl 10 % a pro užívání sedativ a hypnotik 16 %. Počet a podíl uživatelů ostatních drog byl velmi nízký. Podrobnější struktura skupiny opiátů/opioidů naznačuje, že většina uživatelů opiátů/opioidů v péči psychiatrických ambulancí je zařazena do opiátové substituční léčby - graf 5 -67 a graf 5 -68.

U všech sledovaných návykových látek byl zjištěn vyšší podíl mužů než žen, výjimku tvořila sedativa a hypnotika, kde byl podíl žen téměř 60 %. V síti 74 zařízení s významným podílem nebo počtem adiktologických pacientů, které je možno označit za specializované AT ambulance (viz výše), bylo evidováno 19 394 pacientů, tj. 53 % z celkového počtu 36 379 léčených AT pacientů. Patologických hráčů bylo v psychiatrických ambulancích v r. 2013 léčeno 1429.

graf 5-67: Struktura pacientů v ambulantní psychiatrické péči podle skupin drog v r. 2013

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014h)

graf 5-68: Struktura pacientů v ambulantní psychiatrické péči podle jednotlivých látek ve skupinách drog v r. 2013

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014h)

Během r. 2013 evidoval ÚZIS v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek 2311 léčených osob, z nichž 30 % tvořily ženy. Více než dvě třetiny osob léčených v r. 2013 byly ve věku 30-39 let, necelá čtvrtina ve věku 20-29 let a 6 mladistvých do 20 let. Z ročního výkazu o činnosti hlášenému ÚZIS vyplývá, že substituční léčba v psychiatrických ambulantních zařízeních byla poskytnuta 1991 pacientům, z nichž bylo 31 % žen. Více než 84 % těchto pacientů bylo ve věku 20-39 let, 15 % ve věku 40-64 let a necelé 1 % ve věku 15-19 let (13 pacientů). V ordinacích praktických lékařů pro dospělé bylo v substituční léčbě 494 osob, podíl žen se pohyboval kolem 30 %.

Z 23 018 osob, jimž byly poskytnuty služby v záchytných stanicích v r. 2013, bylo 238 (1 %) intoxikováno nealkoholovými drogami. Z tohoto počtu bylo 15 % žen, podíl mladistvých do 20 let byl necelá 2 % a podíl starších 65 let byl téměř 6 %.1

Jedno krizové centrum evidovalo 73 osob s problémy způsobenými užíváním návykových látek, ženy tvořily 22 %. Služeb psychoterapeutických stacionářů využilo 343 uživatelů návykových látek s vyšším podílem žen (47 %).

Cílovou skupinu nízkoprahových zařízení pro uživatele drog blíže popisuje kapitola Opatření zaměřená na zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog (str. 187), adiktologických služeb ve věznicích kapitola Prevence a léčba užívání drog ve vězení a služeb následné péče kapitola Sociální reintegrace.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist