Sociální reintegrace

Resocializace a podpora uživatelů drog zejména ve fázi po ukončení léčby je náplní především služeb následné péče. Ty zahrnují zejména ambulantní doléčovací programy, které mohou být rozšířeny o další podpůrné služby, především o chráněné bydlení a chráněné zaměstnávání (chráněné dílny, chráněné a podporované zaměstnání). V srpnu 2014 bylo v Registru poskytovatelů sociálních služeb1 MPSV 35 programů následné péče, jejichž cílovou skupinu tvořily osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Ze Sčítání adiktologických služeb 2012 ovšem vyplývá, že sociální práci a podpůrné služby zaměřené na sociální reintegraci uživatelů drog poskytují desítky až stovky adiktologických zařízení a programů, zejména se jedná o pomoc s bydlením, zaměstnáním a dluhovou situací (Nechanská et al., 2013) - blíže viz také VZ 2011 a kapitolu Specializovaná léčba a služby pro uživatele drog (str. 111).

Z celkem 11 programů následné péče dotovaných RVKPP v r. 2013 poskytovalo chráněné bydlení 9 programů, zatímco chráněné zaměstnání neuvedl v tomto roce žádný program. Služeb následné péče využilo celkem 1412 klientů (z toho 612 mužů), z toho 757 (53,6 %) užívalo před léčbou drogy injekčně, 770 (54,5 %) užívalo jako primární drogu pervitin, 137 (9,7 %) heroin a konopné látky užívalo 29 klientů (2,1 %). Chráněné bydlení mělo v r. 2013 kapacitu 99 míst (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2014g) - tabulka 8 -65.

tabulka 8-65: Programy následné péče dotované RVKPP v letech 2007-2013

Ukazatel

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Počet programů

18

18

15

16

15

11

11

Počet klientů v následné péči

883

1 041

986

987

1 095

1 134

1 412

Kapacita chráněného bydlení (počet míst)

126

283

134

127

129

108

99

Počet klientů v chráněném zaměstnání

44

25

29

25

20

4

-

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014g)

Nestrukturovanou následnou péči v r. 2013 poskytovalo 8 zařízení a využilo ji 764 klientů, z toho 323 mužů. Průměrný věk klientů programů byl 30,2 roku, což znamená další zvýšení oproti předchozím letům. Celkem 374 (57,7 %) klientů užívalo před léčbou drogy nitrožilně, 378 (58,3 %) klientů užívalo pervitin, 63 (9,7 %) heroin a 14 (2,2 %) klientů užívalo konopné látky (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2014g) - tabulka 8 -66.

tabulka 8-66: Programy nestrukturované následné péče dotované RVKPP v letech 2007-2013

Ukazatel

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Počet programů

12

12

11

13

13

10

8

Počet klientů

389

487

443

494

624

676

764

  • z toho IUD

236

306

235

335

274

274

383

  • z toho uživatelů pervitinu

209

259

246

286

272

292

392

  • z toho uživatelů opiátů/opioidů

69

71

64

82

57

49

74

  • z toho uživatelů kanabinoidů

-

-

-

10

12

10

15

Průměrný věk klientů

29,3

30,3

30,4

28,3

29,2

29,8

30,2

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014g)

Intenzivní následnou péči v podobě dlouhodobého strukturovaného programu (většinou s chráněným bydlením) poskytovalo 8 zařízení, jejichž celková kapacita byla 191 míst a jejichž služeb využilo 648 klientů (z toho 323 mužů). Průměrný věk klientů strukturovaných programů byl 29,3 let, což představuje mírné snížení oproti předchozím obdobím. Celkem 383 (50,1 %) klientů užívalo před léčbou drogy injekčně, z toho 392 (51,3 %) užívalo pervitin, 74 (9,7 %) heroin a 15 (1,9 %) klientů užívalo konopné látky (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2014g) - tabulka 8 -67.

tabulka 8-67: Programy strukturované následné péče dotované RVKPP v letech 2007-2013

Ukazatel

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Počet programů

15

15

12

13

14

11

9

Kapacita

325

283

316

269

228

227

191

Počet klientů

494

554

543

493

471

458

648

  • z toho IUD

360

422

392

385

361

304

374

  • z toho uživatelů pervitinu

284

317

329

297

305

299

378

  • z toho uživatelů opiátů/opioidů

104

105

99

73

91

60

63

  • z toho uživatelů kanabinoidů

-

-

5

5

11

11

14

Průměrný věk klientů

26,6

28,7

29,2

28,8

29,5

31,0

29,3

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014g)

Podle údajů Sdružení pro služby Anonymním alkoholikům v ČR fungovalo v srpnu 2014 celkem 59 skupin Anonymních alkoholiků ve 42 městech ČR2. Podle dostupných údajů existují i dvě skupiny Anonymních narkomanů, a to v Praze a v Brně; v Praze bylo v r. 2012 organizováno také setkání anglicky mluvících uživatelů3.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist