Zkratky používané na stránce Drogová situace

A.N.O.
Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním
AOP
Asociace občanských poraden
ASZ
Agentura pro sociální začleňování
AT
alkohol, toxikomanie (označení zdravotnických zařízení zabývajících se léčbou závislostí)
ČAA
Česká asociace adiktologů
CPJ
Celní protidrogová jednotka
CPPT
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.
CRM
metoda zpětného záchytu
CVVM
Centrum pro výzkum veřejného mínění
ČLS JEP
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
ČSÚ
Český statistický úřad
dg.
diagnóza, diagnostický
DSM-IV
manuál Americké psychiatrické asociace, čtvrtá verze
DTČ
drogový trestný čin
EK
Evropská komise
EMCDDA
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
EPIDAT
informační systém Infekční nemoci
ESF
Evropský sociální fond
ESPAD
Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách
ESSK
Evidenční systém statistik kriminality Policie ČR
EU
Evropská unie
GŘC
Generální ředitelství cel
GŘVS
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
HDP
hrubý domácí produkt
HKK
Královéhradecký kraj
HS
hygienická služba
IKSP
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
IUD
injekční uživatel(é) drog
JHC
Jihočeský kraj
JHM
Jihomoravský kraj
KBT
kognitivní a kognitivně-behaviorální přístupy
Klinika adiktologie
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
KVK
Karlovarský kraj
LBK
Liberecký kraj
MF
Ministerstvo financí
MKN-10
Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize
MM
multiplikační metoda
MO
Ministerstvo obrany
MPP
minimální preventivní program
MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS
Ministerstvo spravedlnosti
MSK
Moravskoslezský kraj
MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV
Ministerstvo vnitra
MZ
Ministerstvo zdravotnictví
Národní strategie 2010-2018
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018
NS
Nejvyšší soud
NMS
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, po změně statutu RVKPP v říjnu 2014 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
NNO
nestátní nezisková(é) organizace
NPC
Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR
NRHOSP
Národní registr hospitalizovaných
OLK
Olomoucký kraj
OPL
omamná a psychotropní látka (právní výraz)
PAK
Pardubický kraj
PHA
Hlavní město Praha
PLK
Plzeňský kraj
PMS
Probační a mediační služba ČR
PN
psychiatrická nemocnice
PP PČR
Policejní prezidium Policie ČR
PS PČR
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
PUD
problémový(í) uživatel(é) drog
PUOP
problémový uživatel opiátu/opioidů a/nebo pervitinu
RVKPP
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
SAK
Spojená akreditační komise o.p.s.
SMR
Standardizovaný index mortality
STC
Středočeský kraj
sTZ
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
SÚKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv
SVL
sociálně vyloučená lokalita
SZÚ
Státní zdravotní ústav
trestný čin
TK
terapeutická komunita
TZ
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
ULK
Ústecký kraj
UNODC
Úřad OSN pro drogy a kriminalitu
ÚS
Ústavní soud
ÚZIS
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
VFN
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
VHA
virová hepatitida typu A
VHB
virová hepatitida typu B
VHC
virová hepatitida typu C
VS ČR
Vězeňská služba ČR
VTOS
výkon trestu odnětí svobody
VV
výkon vazby
VYS
Kraj Vysočina
VZ
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR
VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna
WHO
Světová zdravotnická organizace
ZLK
Zlínský kraj

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist