Problémoví uživatelé v průzkumu somatické komorbidity v Praze

V listopadu 2013 provedlo NMS ve spolupráci s agenturou FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu studii somatické komorbidity a bariér léčby mezi problémovými uživateli drog (PUD), kteří jsou klienty nízkoprahových programů v Praze (Mravčík & Nečas, 2014, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, 2014). Studie sestávala ze tří částí: dotazníkového šetření na vzorku celkem 240 PUD, lékařského vyšetření celkem 40 klientů a dvou ohniskových skupin s celkem 14 PUD 
(8 mužů a 6 žen) - blíže viz kapitolu Somatická komorbidita problémových uživatelů drog.

V souboru dotazníkového šetření bylo celkem 240 osob, z toho 188 (78,3 %) mužů a 52 (21,7 %) žen. Věkové rozpětí souboru bylo 18-64 let, průměrný věk 34,8 roků (muži 18-64, průměr 35,8, ženy 19-49, průměr 31,4 roků).

Bez domova žije 116 osob (48,3 %), v přechodném bydlišti 53 (22,1 %), v zařízení 26 (10,8 %), stálé bydliště uvedlo 40 (16,7 %) osob. Samo žije 93 (38,8 %) osob, s partnerem 64 (26,7 %), s přáteli 45 (18,8 %) osob. S dětmi ve společné domácnosti žije 11 (4,6 %) osob. S jiným nebo jinými uživateli drog žije 127 (52,9 %) respondentů.

Nezaměstnaných bylo 167 (69,6 %) osob, pravidelné zaměstnání uvedlo 26 (10,8 %) osob, příležitostnou práci 25 (10,4 %) osob. V důchodu bylo 5 (2,1 %) osob. Střední vzdělání bez maturity uvedl nejvyšší podíl respondentů (48,3 %), dále základní vzdělání (30,4 %) a úplné střední vzdělání s maturitou (16,7 %). V souboru bylo 231 Čechů a 9 osob jiné národnosti (8 Slováků a 1 Maďar).

Užívání pervitinu uvedlo 198 (82,5 %) osob, buprenorfinu injekčně 101 (42,1 %) a heroinu 44 (18,3 %). Užívání marihuany uvedlo 46 (19,2 %) osob, z toho 7 osob jako primární drogu. Užívání jiných drog uvedlo méně než 5 % respondentů (např. makovinu 3,3 %, braun 2,1 %, Funky, El Magico či jiné nové syntetické drogy 2,1 %).

Někdy v životě užilo drogu injekčně 237 (98,8 %) osob, injekční užití drogy v posledních 12 měsících uvedlo 232 (96,7 %) a v posledním měsíci 228 (95,0 %) osob.

Injekční užívání v současnosti užívaných drog uvedlo 222 (92,5 %) osob. Injekční užívání primární drogy (drogy uvedené jako první) uvedlo 210 (87,5 %) osob.

Délka užívání primární drogy byla 1-43 let, průměrně 11,1 roků. Nejméně jednou týdně uvedlo užití primární drogy 230 (95,8 %) respondentů, denní užívání 174 (72,5 %) respondentů.

V substitučním programu bylo někdy léčeno 78 (32,5 %) osob, v současnosti je v substituci 58 (24,2 %) respondentů.

Zkušenosti s jiným typem programu má 133 (55,4 %) osob. Z nich v ambulantním léčebném programu bylo léčeno 30 (12,5 %), na detoxifikaci 79 (32,5 %), v psychiatrické léčebně 82 (34,2 %), v terapeutické komunitě 43 (17,9 %), v rámci výkonu trestu odnětí svobody 35 (14,6 %).

Použitou jehlou nebo stříkačkou užilo někdy drogu 116 (48,9 %) z 237 injekčních uživatelů, v posledním měsíci 35 (15,4 %) z 227 osob, které uvedly injekční užití drogy v posledním měsíci.

Výměnný program injekčního materiálu využilo v posledním měsíci 220 (91,7 %) osob. Jiný zdroj injekčního materiálu uvedlo 116 (48,3 %) osob. Z toho od přátel 60 (25,0 %), z lékárny 54 osob (22,5 %), od jiného uživatele drog 43 (17,9 %), od dealera 21 (8,8 %), z jiné prodejny 5 (2,1 %). Žádný respondent neuvedl jako zdroj injekčního materiálu krádež v lékárně, obchodě nebo nemocnici.

Osoby, které užily injekčně drogu v posledním měsíci, měly k dispozici průměrně (medián) 50 stříkaček.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist