Problémové užívání tabáku, alkoholu a dalších drog v obecné populaci

V r. 2012 byla v ČR realizována reprezentativní studie v rámci Dvouleté dohody o spolupráci mezi MZ ČR a WHO-EURO pro roky 2012-2013 zaměřená na kouření tabáku a pití alkoholu v populaci (Sovinová & Csémy, 2013). Jedním z cílů studie bylo posoudit použitelnost různých metod odhadu spotřeby alkoholu v populaci - z testovaných nástrojů se jako nejvhodnější pro českou populaci ukázala metoda BSQF založená na obvyklé frekvenci pití a konzumované kvantitě alkoholu s ohledem na druh konzumovaného alkoholu. Otázky týkající se kouření vycházely z Globální tabákové studie pro dospělé (GATS) a otázky týkající se alkoholu z projektu SMART. Do studie se zapojilo celkem 1802 respondentů starších 15 let. Data byla sesbírána ve spolupráci s Agenturou INRES-SONES v rámci omnibusového Výzkum názorů a postojů občanů ČR k problematice zdravotnictví a zdravého způsobu života (Výzkum občanů) v listopadu 2012.

Studie ukázala, že v ČR je v současné době 23,1 % denních kuřáků (26,7 % mužů a 19,6 % žen)
a dalších 8,2 % příležitostných. Muži kouří nejčastěji 15-24 cigaret denně, ženy 10-14 cigaret denně.

Alkohol pilo každý den nebo téměř každý den 6,6 % dotázaných (10,2 % mužů a 3,1 % žen), průměrná roční spotřeba alkoholu dosahovala 7,43 litru čistého alkoholu na osobu (11,0 l u mužů a 4,1 l u žen) - nejvyšší byla ve věkové kategorii 15-24 let (8,9 l). Na základě spotřeby alkoholu na den1 spadalo do kategorie škodlivého pití 7,1 % dotázaných (9,9 % mužů a 4,3 % žen), dalších 6,9 % do kategorie rizikového pití (7,7 % mužů a 6,7 % žen). Časté pití (alespoň jednou týdně nebo častěji) nadměrných dávek alkoholu (spotřeba 60 a více gramů čistého alkoholu) při jedné příležitosti uvádělo 18 % dotázaných - častěji muži (28 % oproti 8,7 % žen), výskyt častého pití nadměrných dávek klesá s věkem a častěji je uváděn respondenty, kteří žijí na venkově.
Z dotázaných uvedlo 8,6 %, že jim jejich praktický lékař doporučil omezit konzumaci alkoholu - mezi konzumenty alkoholu však o vyhledání odborné pomoci kvůli problémům s pitím uvažovalo 1,2 % dotázaných a léčbu vyhledalo 0,4 % respondentů (Sovinová & Csémy, 2013).

Do kategorie problémových konzumentů2 alkoholu, u kterých jde pravděpodobně o závislost, spadalo 4,8 % populace (7,2 % mužů a 2,4 % žen). Dalších 16,0 % populace (23,0 % mužů a 9,3 % žen) spadalo do kategorie vysokého a 48,7 % (47,3 % mužů a 49,9 % žen) do nízkého rizika v souvislosti s konzumací alkoholu. Abstinenty nebo umírněnými konzumenty alkoholu bylo 30,6 % respondentů (22,5 % mužů a 38,3 % žen) (Sovinová & Csémy, 2013).

Odhady problémového užívání z Národního výzkumu užívání návykových látek 2012 (Chomynová, 2013) a jejich extrapolaci na celou populaci ČR ve věku 15-64 let ukazuje tabulka 4 -20 (blíže viz VZ 2012). V ČR bylo v této věkové skupině odhadem 23,1 % (95% CI: 20,6-25,9 %) denních kuřáků (což se přesně shoduje také s odhadem Sovinové a Csémyho výše), tj. 1,5-1,9 mil. osob.

Pokud jde o alkohol, 10,1-14,2 % dospělých bylo konzumenty nadměrných dávek (5 a více sklenic při jedné příležitosti s frekvencí jednou týdně nebo častěji), tj. 730 tis.-1 mil. osob ve věku 15-64 let. Denně nebo téměř denně (5-7krát v týdnu) pilo nadměrné dávky alkoholu 1,7-3,0 %, tj. přibližně 120-200 tis. osob. Kritéria rizikové konzumace alkoholu podle škály CAGE splňovalo ve věku
15-64 let 15,2-18,8 % (1,1-1,4 mil.) osob, z nich 6,9-9,6 % (500-690 tis.) bylo v kategorii vysokého rizika v souvislosti s pitím alkoholu (Chomynová, 2013).

tabulka 4-20: Intenzivní a rizikové užívání drog a problémové hráčství v populaci ČR ve věku 15-64 let

Ukazatel

Podíl (%)

Počet

Střední odhad

95% CI

Střední odhad

95% CI

Denní kuřáci

23,1

20,6-25,9

1 669 000

1 488 000-1 871 000

Pravidelní konzumenti alkoholu (5 a více sklenic s frekvencí alespoň 1 x týdně v posledních 30 dnech)

12,8

10,1-14,2

925 000

730 000-1 026 000

Pravidelní konzumenti alkoholu (5 a více sklenic s frekvencí denně nebo téměř denně)

2,3

1,7-3,0

166 000

123 000-217 000

Osoby s rizikovou konzumací alkoholu (skóre CAGE 1+)

17,0

15,2-18,8

1 230 000

1 100 000-1 360 000

Osoby se škodlivou konzumací alkoholu (skóre CAGE 2+)

8,2

6,9-9,6

590 000

500 000-690 000

Uživatelé konopí s frekvencí alespoň 1 x týdně v posledních 30 dnech

2,0

1,4-2,6

145 000

101 000-188 000

Uživatelé konopí denně v posledních 30 dnech

0,3

0,1-0,5

22 000

7 000-36 000

Uživatelé konopí ve vysokém riziku (CAST skóre 7+)*

1,1

0,7-1,7

79 000

51 000-123 000

Uživatelé kokainu s frekvencí alespoň 1 x týdně v posledních 30 dnech

0,1

-

7 000

-

Intenzivní uživatelé jakékoliv drogy (mimo tabáku) - alespoň 1 x týdně v posledních 30 dnech

13,9

12,4-15,4

1 004 000

896 000-1 123 000

Intenzivní uživatelé jakékoliv drogy (mimo tabáku) - denně v posledních 30 dnech

2,5

1,8-3,2

180 000

130 000-231 000

Osoby ve středním riziku vzniku problémového hráčství (PGSI skóre 3-7)

1,7

1,2-2,2

126 000

86 000-166 000

Osoby ve vysokém riziku vzniku problémového hráčství - patologičtí hráči (PGSI skóre 8+)

0,6

0,3-0,9

42 000

21 700-65 000

Pozn.: Odhady počtu byly zaokrouhleny na tisíce. * Viz také předchozí podkapitolu Problémové užívání konopných látek v ČR.

Zdroj: Chomynová (2013)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist