Problémové užívání opioidů a pervitinu v Praze

Stejně jako za r. 2011 také za r. 2013 poskytlo 6 nízkoprahových programů v Praze1 NMS anonymní identifikační kódy2 svých klientů pro provedení odhadu PUD metodou zpětného záchytu (CRM). Pro statistickou analýzu byla použita log-lineární analýza v modulu Rcapture programu R (Baillargeon & Rivest, 2007), která bere v potaz rozsah, v jakém se jednotlivé zdroje překrývají mezi sebou - lze zohlednit vztahy mezi jednotlivými zdroji a rozhodnout se pro nejpravděpodobnější variantu.

Všech 6 programů nahlásilo v součtu 7952 klientů, jimž byl přidělen kód. Porovnáním seznamů jednotlivých programů bylo zjištěno celkem 4805 jedinečných kódů, 3354 (69,8 %) z nich bylo hlášeno pouze jedním programem, 1451 (30,2 %) dvěma a více programy. V kontaktu se všemi 6 programy najednou bylo 52 osob (resp. kódů). Data vstupující do modelu byla korigována na základě proporce klientů bez kódu (Sopko et al., 2013) - tabulka 4 -15.

tabulka 4-15: Distribuce kódů podle počtu programů, ve kterých jsou evidovány

Počet programů

Počet kódovaných klientů

Korigovaný počet

1

3 354

5 560

2

578

955

3

347

596

4

281

481

5

193

328

6

52

88

Celkem

4 805

8 008

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014a)

Celkové výsledky včetně srovnání s odhadem pomocí multiplikační metody (MM) uvedené výše uvádí tabulka 4 -16 a tabulka 4 -17. Odhady oběma metodami se poměrně shodují včetně proporce užívaných drog, CRM poskytuje mírně nižší odhad počtu uživatelů pervitinu. Poměr mužů k ženám je mezi PUD v Praze přibližně 3 : 1. Zkušenost s užíváním nových syntetických drog (Funky, El Magico) v posledních 12 měsících má v Praze odhadem 4 800 PUD, tj. přibližně třetina.

Vývoj odhadů PUD v Praze metodou CRM ukazuje tabulka 4 -18. V posledních dvou letech odhadovaný počet PUD v Praze pravděpodobně stoupl, k mírnému nárůstu došlo v počtu klientů uvádějících jako primární drogu pervitin a buprenorfin, k poklesu počtu naopak u uživatelů heroinu. V r. 2011 nebyly jako primární drogy vůbec uvedeny Suboxone® nebo nové syntetické drogy.
V r. 2013 bylo odhadnuto 1200 uživatelů Suboxone® a 1100 uživatelů jiných primárních drog (z nich 700 uživatelů nových syntetických drog).

tabulka 4-16: Odhad počtu PUD v Praze v r. 2013 z dat nízkoprahových programů před a po korekci na nekódované klienty

Vstupní data

Odhad počtu PUD

Střední hodnota

95% CI dolní mez

95% CI horní mez

Jen kódovaní klienti

8 719

8 395

9 069

Všichni klienti po korekci na nekódované

14 376

13 964

14 814

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014a)

tabulka 4-17: Srovnání odhadu počtu PUD v Praze v r. 2013 metodou zpětného záchytu (CRM) a multiplikační metodou (MM)

Metoda

PUD celkem

Základní droga

 

 

Celkem

Muži

Ženy

Pervitin

Heroin

Buprenorfin

Metadon

Suboxone

Jiné

CRM

14 400

11 000

3 400

5 800

1 300

5 400

500

1 200

1 100

MM

14 300

-

-

6 700

2 200

5 400

n. a.

n. a.

n. a.

Pozn.: V MM mají klienti přiřazenu jen jednu primární drogu, zatímco v CRM se skupiny podle drog překrývají, klienti mohli nahlásit více primárních drog. Zaokrouhleno na stovky.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014a)

tabulka 4-18: Vývoj odhadovaného počtu PUD v Praze v r. 2011 a 2013 z dat nízkoprahových programů

Rok

PUD celkem

z toho

 

Střední hodnota

95% CI dolní mez

95% CI horní mez

Pervitin

Heroin

Buprenorfin

2011

10 800

10 400

11 100

5 600

2 600

4 700

2013

14 400

14 000

14 800

5 800

1 300

5 400

Pozn.: Zaokrouhleno na stovky.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014a), Národní monitorovací středisko pro drogy
a drogové závislosti (2014b)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist