Problémové užívání opioidů a pervitinu v ČR

Národní odhad počtu problémových uživatelů drog (PUD), resp. problémových uživatelů opioidů a pervitinu (PUOP), byl za r. 2013 byl stejně jako v minulých letech proveden multiplikační metodou (MM), která koriguje počet problémových uživatelů v kontaktu s nízkoprahovými programy podílem (multiplikátorem), jakým je v těchto programech zachycena celá uživatelská populace1; národní odhad vzniká jako součet odhadů pro jednotlivé kraje (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2014b).

V r. 2013 bylo v ČR odhadnuto přibližně 44 900 problémových uživatelů opioidů a pervitinu dohromady (95% CI: 44 500-45 300), z toho 34 200 (34 100-34 400) uživatelů pervitinu, 3500 (3400-3600) uživatelů heroinu a 7200 (7100-7300) uživatelů buprenorfinu (především Subutexu®). Uživatelů opiátů/opioidů bylo tedy odhadnuto celkem 10 700 (10 600-10 800). Odhadovaný počet injekčních uživatelů drog (IUD) dosáhl 42 700 (42 500-42 900). Prevalence problémového užívání drog v ČR přesáhla v r. 2013 hranici 0,6 % obyvatel ve věku 15-64 let.

Trendy v letech 2002-2013 prezentuje tabulka 4 -12 a graf 4 -64. Celkový počet PUD se v r. 2013 opět zvýšil, v posledních 10 letech narostl střední odhad počtu PUD o více než polovinu. Statisticky významné změny lze pozorovat u počtu uživatelů opiátů/opioidů, kde opět došlo ke snížení u heroinu a ke zvýšení u buprenorfinu. Ve srovnání s rokem 2012 se opět výrazně zvýšil počet uživatelů pervitinu. Je však potřeba vzít v úvahu metodologické aspekty - v r. 2013 došlo ke změně postupu sběru dat. Zdrojem dat pro odhady MM jsou závěrečné zprávy z dotačního řízení RVKPP. Do počtu klientů je nově započítán i odhad počtu neidentifikovaných (anonymních) klientů. Vzhledem k tomu, že vykazované počty klientů a výkonů ze závěrečných zpráv se postupně stále více používají pro hodnocení projektu v dotačním řízení, je pravděpodobné systematické navyšování těchto údajů ve srovnání s předchozím obdobím. V MM není rovněž zohledněn překryv klientů mezi jednotlivými programy, zejména v Praze. Pokud by byl tento překryv zohledněn, odhad pro Prahu a tedy i pro ČR by byl o cca 4 tis. nižší. Na druhou stranu, samostatný odhad PUD v Praze v r. 2013 jinou metodou (CRM) činí 14,3 tis., což je ve shodě s nekorigovaným odhadem MM - viz kapitolu Problémové užívání opioidů a pervitinu v Praze.

Prevalenční odhady problémového užívání drog podle krajů zobrazuje tabulka 4 -13 a mapa 4 -2, trendy tabulka 4 -14. Nejvyšší relativní počet problémových uživatelů drog je tradičně odhadován v Praze a Ústeckém kraji, tedy současně v oblastech s vysokým výskytem problémových uživatelů opiátů/opioidů. Vysoce nadprůměrnou prevalenci PUD na počet obyvatel vykazují také kraje Karlovarský, Liberecký, Jihočeský a Olomoucký. K největšímu dlouhodobému nárůstu došlo v posledních 10 letech v Praze, v krajích Středočeském, Jihočeském, Libereckém a Vysočina.

Ve výročních zprávách o realizaci protidrogové politiky v krajích za r. 2013 byl hlášen pokračující vzestupný trend zneužívání fentanylu v krajích Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském a morfinového analgetika Vendal® Retard v krajích Jihočeském a Plzeňském (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2014b).

 

tabulka 4-12: Střední hodnoty prevalenčních odhadů problémového užívání drog provedených multiplikační metodou za použití dat z nízkoprahových programů v letech 2002-2013

Rok

Problémoví uživatelé drog celkem

Problémoví uživatelé opiátů/opioidů

Problémoví uživatelé pervitinu

Injekční uživatelé drog

 

Počet

Na 1 tis. os. 15-64 let

Uživatelé heroinu

Uživatelé buprenorfinu

Celkem

Celkem na 1 tis. os.

15-64 let

Počet

Na 1 tis. os. 15-64 let

Počet

Na 1 tis. os. 15-64 let

2002

35 100

4,89

-

-

13 300

1,85

21 800

3,04

31 700

4,41

2003

29 000

4,02

-

-

 10 200

1,41

18 800

2,61

27 800

3,86

2004

30 000

4,14

-

-

9 700

1,34

20 300

2,80

27 000

3,73

2005

31 800

4,37

-

-

11 300

1,55

20 500

2,82

29 800

4,10

2006

30 200

4,13

6 200

4 300

10 500

1,44

19 700

2,69

29 000

3,97

2007

30 900

4,20

5 750

4 250

10 000

1,36

20 900

2,84

29 500

4,01

2008

32 500

4,39

6 400

4 900

11 300

1,52

21 200

2,87

31 200

4,21

2009

37 400

5,04

7 100

5 100

12 100

1,63

25 300

3,40

35 300

4,75

2010

39 200

5,30

6 000

5 000

11 000

1,48

28 200

3,81

37 200

5,03

2011

40 200

5,51

4 700

4 600

9 300

1,27

30 900

4,24

38 600

5,29

2012

41 300

5,71

4 300

6 300

10 600

1,47

30 700

4,25

38 700

5,35

2013

44 900

6,29

3 500

7 200

10 700

1,50

34 200

4,79

42 700

5,97

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014b)

graf 4-64: Střední hodnoty a 95% intervaly spolehlivosti prevalenčních odhadů problémového užívání provedených multiplikační metodou za použití dat z nízkoprahových programů v letech 2002-2013

Pozn.: Různě široké intervaly spolehlivosti vyplývají z různé přesnosti multiplikátoru v jednotlivých letech dané velikostí souboru respondentů v jednotlivých krajích (čím méně respondentů, tím širší interval spolehlivosti).

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014b)

tabulka 4-13: Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR v r. 2013 podle krajů - střední hodnoty

Kraj

Celkem PUD

Uživatelů opiátů/opioidů

Uživatelé pervitinu 

IUD

 

Počet

Na 1000 os. 15-64 let

Heroin

Buprenorfin

Celkem

Počet

Počet

Hl. m. Praha

14 300

16,8

2 200

5 400

7 600

6 700

14 300

Středočeský

3 100

3,5

100

700

800

2 300

2 900

Jihočeský

2 800

6,5

100

400

500

2 300

2 600

Plzeňský

1 100

2,9

100

100

200

1 000

1 100

Karlovarský

1 700

8,4

100

< 50

100

1 700

1 700

Ústecký

5 900

10,5

300

400

700

5 200

5 800

Liberecký

2 500

8,3

< 50

< 50

< 50

2 500

2 400

Královéhradecký

1 100

2,9

< 50

100

100

900

1 000

Pardubický

600

1,8

< 50

< 50

< 50

600

600

Vysočina

1 300

3,8

< 50

< 50

100

1 300

1 200

Jihomoravský

3 100

4,0

600

< 50

600

2 600

2 700

Olomoucký

3 000

6,9

100

< 50

100

2 900

2 500

Zlínský

1 900

4,7

< 50

< 50

< 50

1 900

1 500

Moravskoslezský

2 500

3,0

< 50

< 50

< 50

2 500

2 400

Celkem ČR

44 900

6,3

3 500

7 200

10 700

34 200

42 700

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014b)

mapa 4-2: Počet problémových uživatelů drog na 1000 obyvatel ve věku 15-64 let v ČR v r. 2013 podle drog a krajů - střední hodnoty

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014b)

tabulka 4-14: Prevalenční odhady problémových uživatelů drog v ČR v letech 2005-2013 podle krajů, střední hodnoty v absolutních počtech

Kraj

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hl. m. Praha

9 800

8 400

10 000

11 500

10 400

11 350

10 900

14 600

14 300

Středočeský

2 500

2 450

1 700

1 750

2 400

2 150

2 100

2 500

3 100

Jihočeský

1 700

1 750

1 500

1 550

1 500

1 400

1 300

2 000

2 800

Plzeňský

1 450

1 350

1 300

1 650

2 400

2 000

1 900

1 250

1 100

Karlovarský

1 450

1 250

900

1 000

1 200

900

1 200

1 950

1 700

Ústecký

4 450

4 450

4 100

4 150

5 300

4 900

6 200

4 600

5 900

Liberecký

750

500

500

1 500

1 300

2 650

2 800

1 750

2 500

Královéhradecký

1 150

1 050

1 750

1 100

1 000

950

1 100

1 050

1 100

Pardubický

600

350

450

450

500

400

400

1 000

600

Vysočina

600

350

700

500

600

600

600

750

1 300

Jihomoravský

2 800

3 150

3 400

3 250

3 400

3 900

4 000

2 650

3 100

Olomoucký

1 900

2 350

1 650

1 600

3 000

3 300

3 200

2 350

3 000

Zlínský

1 150

1 300

1 850

1 350

2 400

2 350

2 500

1 850

1 900

Moravskoslezský

1 500

1 450

1 100

1 150

2 000

2 350

2 000

3 000

2 500

Celkem ČR

31 800

30 200

30 900

32 500

37 400

39 200

40 200

41 300

44 900

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014b)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist