Výzkum a evaluace v prevenci

V r. 2013 Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze zahájila projekt Randomizovaná studie univerzální drogové preventivní intervence Unplugged s přídatnými sezeními zaměřenými na alkohol, tabák a konopné drogy1. Cílem je vyhodnocení efektivity programu Unplugged rozšířeného o přídatná sezení v následujícím školním roce. V září 2013 bylo vyškoleno přibližně 45 školních metodiků prevence, kteří program Unplugged pro žáky v 6. třídách implementovali. Zároveň proběhl první sběr dat v rámci evaluace efektivity tohoto programu. Projekt pokračuje až do konce r. 2015, přičemž mapování efektivity programu bude probíhat v pravidelných intervalech. Projekt je ojedinělý tím, že rozšiřuje již dobře známý preventivní program Unplugged pro žáky o návazné komponenty, které mají efekt původního programu posílit a upevnit. Do projektu je celkově zapojeno přibližně 70 základních škol a gymnázií z Prahy, Brna a Přerovska.

Na evropské úrovni je Česká republika zastoupena v několika významných projektech. První nese název European Drug Prevention Quality Standards: The Prevention Standards Partnership in Phase II2 a jeho cílem je implementace Evropských preventivních standardů3 do praxe. Druhý projekt Science for Prevention Academic Network (SPAN)4 představuje síť, v níž jsou zastoupeny univerzity a instituce z celé Evropy. Tato síť má za cíl podpořit rozvoj vědy a výzkumu v oblasti prevence na akademické úrovni jak skrze facilitaci excelentních výzkumů v prevenci, tak především díky podpoře výuky a studia prevence podle jednotného evropského kurikula zasazeného do mezinárodně srovnatelného kreditního systému ECTS. Českou republiku v této síti zastupuje Klinika adiktologie. Další projekt Boys & Girls5 vyvíjí sadu inovativních on-line a off-line nástrojů určených učitelům a pracovníkům s mládeží, které mají podpořit zájem mládeže o zdravý životní styl a zvyšovat povědomí o rizicích spojených s užíváním drog.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist