Nízkoprahové harm reduction programy

Prevence šíření infekčních onemocnění patří mezi základní služby poskytované nízkoprahovými programy. Kromě toho jsou v ČR realizovány také programy určené uživatelům drog v prostředí noční zábavy.

Síť nízkoprahových programů v ČR tvoří kontaktní centra a terénní programy poskytující služby snižování rizik (harm reduction) prostřednictvím výměny injekčního materiálu, distribuce kondomů, poskytováním či zprostředkováním testování na infekční choroby a šířením informací o rizicích spojených s užíváním drog. Cílovou populací nízkoprahových zařízení jsou problémoví uživatelé drog, experimentátoři i jejich rodiny a blízcí. Nízkoprahové programy jsou zpravidla místem prvního kontaktu pro ty uživatele, kteří se rozhodují nastoupit do léčby. Počet nízkoprahových programů se v posledních letech pohybuje kolem jednoho sta. V r. 2013 působilo v České republice celkem 111 nízkoprahových programů, v tom 57 kontaktních center a 54 terénních programů1.

V r. 2013 bylo v  kontaktu s těmito nízkoprahovými programy 38 315 uživatelů drog, nejčastěji šlo o uživatele pervitinu (23 417, 61,1 %), dále uživatele opiátů/opioidů (8 332, 21,7 %) a konopných drog (1 561). Je patrný postupný nárůst problémových (injekčních) uživatelů buprenorfinu na úkor uživatelů heroinu. Podíl IUD mezi klienty nízkoprahových programů se dlouhodobě pohybuje na úrovni 7580 %. Zvyšuje se průměrný věk klientů (od r. 2006 o čtyři roky), což je možné interpretovat tak, že nových klientů ubývá a/nebo přichází do kontaktu s programy v pozdějším věku, a do kontaktu se dostávají dosud nekontaktovaní uživatelé drog - tabulka 7 -57. Ženy tvoří 28 % klientů nízkoprahových programů (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2014g).

Vzhledem k vysokému podílu injekčních uživatelů mezi problémovými uživateli drog je nejvyužívanější poskytovanou službou výměnný program injekčních setů a distribuce parafernálií - tabulka 7 -58. Nejvyšší počet kontaktů i realizovaných výměn injekčního materiálu vykázaly v r. 2013 nízkoprahové programy v Praze, následované programy v Ústeckém a Středočeském kraji (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2014g). Podrobný přehled o výkonech v nízkoprahových programech podle krajů v r. 2013 poskytuje tabulka 7 -59.

Další údaje o klientech nízkoprahových zařízení podává také kapitola Vzorce a charakteristiky problémového užívání drog.

tabulka 7-57: Uživatelé návykových látek v kontaktu s nízkoprahovými programy v ČR v letech 2006-2013

Ukazatel

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Uživatelé pervitinu

12 100

14 600

14 900

16 000

17 500

19 400

19 457

23 417

Uživatelé opiátů/opioidů

6 900

7 300

8 300

8 900

8 100

6 800

9 160

8 332

  • z toho heroinu

4 000

4 100

4 600

4 950

4 200

3 300

2 802

2 659

  • z toho buprenorfinu

2 900

3 200

3 700

3 950

3 900

3 500

6 167

5 487

Uživatelé konopných látek

2 700

2 000

1 700

2 200

1 900

3 200

3 303

1 561

Uživatelé těkavých látek

450

390

300

250

300

250

159

238

Injekční uživatelé

18 300

20 900

22 300

23 700

24 500

25 300

27 553

31 271

Průměrný věk (roky)

25,3

26,1

26,4

27,4

27,0

28,1

28,5

29,3

Celkem uživatelů drog

25 900

27 200

28 300

30 000

32 400

35 500

34 248

38 315

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014g)

tabulka 7-58: Vybrané výkony nízkoprahových programů v letech 2006-2013, v tis.

Výkony

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hygienický servis

41,1

40,0

34,8

44,3

56,3

53,0

46,4

42,4

Individuální poradenství

21,9

24,1

21,0

27,8

37,6

30,8

34,0

27,4

Krizová intervence

1,8

1,6

1,1

1,6

2,4

2,4

1,8

1,4

Potravinový servis

97,6

94,1

87,8

108,8

107,7

100,7

94,3

100,2

Skupinové poradenství

1,5

1,0

1,1

1,3

1,3

0,7

0,5

0,5

Výměnný program

191,0

215,8

217,2

237,8

234,9

256,5

240,1

279,1

Zdravotní ošetření

10,5

9,4

7,7

10,2

9,7

9,5

9,2

10,8

Celkem kontaktů

322,9

338,1

329,5

365,6

396,8

415,4

421,5

458,1

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014g)

tabulka 7-59: Vybrané výkony nízkoprahových programů v r. 2013 podle krajů

Kraj

Kontakty celkem

První kontakt

Výměnný program

Individuální poradenství

Krizová intervence

Zdravotní ošetření

Vydané jehly

Hl. m. Praha

154 084

3 439

121 842

5 477

147

5 594

2 516 107

Středočeský

28 310

1 096

15 949

1 047

87

310

486 648

Jihočeský

21 398

1 467

12 921

1 501

156

342

253 895

Plzeňský

16 140

706

7 515

1 260

165

340

247 632

Karlovarský

23 309

415

9 621

433

43

267

150 344

Ústecký

75 176

3 339

47 970

3 298

128

1 162

830 720

Liberecký

14 035

643

8 453

373

50

70

220 184

Královéhradecký

11 222

306

5 034

731

30

102

245 608

Pardubický

3 117

170

1 410

101

8

39

87 839

Vysočina

9 053

301

3 665

1 028

29

106

136 669

Jihomoravský

27 509

733

14 671

2 019

84

528

318 798

Olomoucký

21 883

1 754

6 939

3 236

84

1 336

199 494

Zlínský

17 738

366

4 172

1 235

35

167

97 826

Moravskoslezský

35 108

1 081

18 987

5 703

316

468

383 354

Celkem ČR

458 082

15 816

279 149

27 442

1 362

10 831

6 175 118

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014g)

Ze Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2013 (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2014b) vyplývá, že zatímco území Moravy je pokryto harm reduction programy rovnoměrně a téměř v každém okrese existuje kontaktní centrum či sídlo terénního programu se zázemím, v Čechách jsou tyto služby rozmístěny nerovnoměrně. K rozšíření služeb v oblasti snižování rizik došlo v r. 2013 v krajích Ústeckém, Královéhradeckém a Plzeňském, naopak v Libereckém kraji došlo ke zrušení kontaktního místa v Jablonci nad Nisou. Problémem je časová dostupnost vyplývající z omezené (personální) kapacity programů. Z důvodu finančních problémů dochází k omezování jednotlivých činností, zkracování provozní doby a také ke snižování časové dotace na práci s klientem. V posledních letech došlo k rozšíření výdejních automatů na stříkačky a injekční materiál - v r. 2013 byly umístěny v kontaktních centrech v Plzni (Plzeňský kraj), Kolíně (Středočeský kraj) a Strakonicích (Jihočeský kraj).

Výměnné programy injekčních jehel a stříkaček

Program distribuce stříkaček, jehel a dalších parafernálií v r. 2013 poskytovalo 103 nízkoprahových programů. Množství distribuovaného materiálu dlouhodobě roste, v r. 2013 bylo vydáno 6,2 mil kusů injekčního náčiní (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2014g). Trend počtu programů a počtu distribuovaných injekčních stříkaček uvádí tabulka 7 -60, počty vydaných stříkaček v jednotlivých krajích pak tabulka  7 -61 a mapa 7 -4.

Podle dostupných informací ze závěrečných zpráv si injekční uživatelé, kteří navštívili nízkoprahová zařízení v r. 2013, vyměnili průměrně 161 kusů injekčního náčiní. Rozložení množství distribuovaného injekčního materiálu v jednotlivých krajích odpovídá relativnímu počtu injekčních, resp. problémových uživatelů drog.

tabulka 7-60: Výměnné programy v ČR v letech 1998-2013

Rok

Počet výměnných programů

Počet vydaných jehel a stříkaček 

1998

42

486 600

1999

64

850 285

2000

80

1 152 334

2001

77

1 567 059

2002

88

1 469 224

2003

87

1 777 957

2004

86

2 355 536

2005

88

3 271 624

2006

93

3 868 880

2007

107

4 457 008

2008

98

4 644 314

2009

95

4 859 100

2010

96

4 942 816

2011

99

5 292 614

2012

103

5 356 318

2013

110

6 175 118

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014g)

tabulka 7-61: Počet distribuovaných jehel a stříkaček ve výměnných programech v letech 2005-2013 podle krajů, v tis.

Kraj*

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hl. m. Praha

1 697,6

1 850,3

2 071,8

2 060,6

2 130,7

2 130,4

2 198,7

2 266,9

2 516,1

Středočeský

110,3

168,2

215,6

309,6

345,2

350,1

332,8

414,1

486,6

Jihočeský

124,5

141,8

212,8

228,9

239,7

183,3

202,5

206,8

253,9

Plzeňský

116,6

157,3

189,9

207,9

188,4

190,6

181,4

204,1

247,6

Karlovarský

58,7

66,4

83,5

79,8

102,5

141,4

177,8

151,5

150,3

Ústecký

479,4

612,3

655,9

637,9

678,0

604,2

735,9

616,6

830,7

Liberecký

32,8

47,8

64,0

129,9

87,3

130,0

150,8

174,7

220,2

Královéhradecký

86,2

98,3

139,1

173,4

183,2

200,6

253,3

217,8

245,6

Pardubický

38,7

48,1

29,9

52,7

62,5

85,0

88,9

93,8

87,8

Vysočina

61,4

68,7

99,4

65,3

81,1

89,8

86,1

79,5

136,7

Jihomoravský

173,1

227,8

269,2

264,9

252,1

286,3

331,1

311,6

318,8

Olomoucký

96,4

150,0

134,4

137,3

164,7

197,8

199,9

175,9

199,5

Zlínský

52,2

69,0

115,7

89,9

111,1

96,3

91,5

88,9

97,8

Moravskoslezský

143,8

162,8

175,7

206,1

232,5

257,0

261,9

354,1

383,4

ČR celkem

3 271,6

3 868,9

4 457,0

4 644,3

4 859,1

4 942,8

5 292,6

5 356,3

6 175,1

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014g)

mapa 7-4: Počet distribuovaných jehel a stříkaček v krajích ČR v r. 2013 na 1000 obyvatel ve věku
15-64 let

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014g)

Výměnné programy injekčních stříkaček a jehel jsou v nízkoprahových programech doplňovány distribucí aluminiové fólie určené ke kouření heroinu a distribucí želatinových kapslí určených k perorální aplikaci drogy jako alternativy injekčního užívání drog, především pervitinu.

V monitoringu testování a prevence infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových programech za r. 2013 odpovědělo celkem 49 nízkoprahových programů - viz také kapitolu Testování infekcí v nízkoprahových programech (str. 147). Z nich nabízelo želatinové kapsle 44 programů (90 %) a bylo rozdáno téměř 113 tisíc kapslí. Distribuce želatinových kapslí se v posledních letech stává standardní součástí nabídky nízkoprahových programů pro uživatele drog v ČR a část klientů programů kapsle využívá jako alternativu injekčního užívání (viz např. Nezdarová, 2011, Mravčík et al., 2011c). Stále však není dost ověřených informací o způsobech používání těchto kapslí a jejich potenciálním přínosu a rizicích.

tabulka 7-62: Distribuce želatinových kapslí v nízkoprahových programech v ČR v letech 2008-2013

Rok

Počet programů, které odpověděly na dotazník

Programy distribuující kapsle

Počet distribuovaných kapslí (tis.)

Počet

Podíl (%)

2008

50

16

32,0

23,9

2009

20

14

70,0

28,6

2010

43

30

69,8

56,9

2011

52

42

80,8

72,6

2012

38

27

71,1

46,8

2013

49

44

89,7

112,8

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014g)

Další informace o programech distribuce želatinových kapslí uvádí VZ 2012.

Ve studii somatické komorbidity, kterou provedlo NMS ve spolupráci s agenturou FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu v listopadu 2013 mezi problémovými uživateli drog v Praze, bylo zjišťováno také využívání harm reduction programů - viz kapitolu Problémoví uživatelé v průzkumu somatické komorbidity v Praze.

Testování infekčních nemocí

Počet testujících programů a počet provedených testů v nízkoprahových zařízeních zjišťuje NMS ze závěrečných zpráv projektů podpořených v dotačním řízení RVKPP. Výsledky testování části těchto programů jsou k dispozici z jiného zdroje, kterým je monitoring testování infekcí v nízkoprahových programech - blíže viz kapitolu Testování infekcí v nízkoprahových programech. V r. 2013 nabízelo možnost testování na HIV 72 programů, na VHB 52, na VHC 78 a na syfilis 51 programů - tabulka 7 -63. Ačkoliv počet zařízení nabízejících testování na infekční choroby v průběhu posledních let kolísá, je patrný střednědobý trend nárůstu provedených testů.

tabulka 7-63: Počet testů na infekce a počet testujících nízkoprahových programů v letech 2003-2013

Rok

HIV

VHB

VHC

Syfilis

Programy

Testy

Programy

Testy

Programy

Testy

Programy

Testy

2003

64

2 629

21

739

60

2 499

4

209

2004

58

2 178

25

932

53

2 582

1

84

2005

54

2 425

28

1 370

55

2 664

2

54

2006

46

1 253

56

693

62

1 133

3

209

2007

53

609

19

370

24

401

4

62

2008

50

1 120

18

399

40

862

3

124

2009

47

1 592

23

560

43

1 501

4

143

2010

58

1 821

40

1 200

59

2 134

20

771

2011

78

2 833

69

1 598

80

3 158

66

1 516

2012

64

2 892

48

1 468

67

3 011

46

1 969

2013

72

2 952

52

1 756

78

3 278

51

1 811

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014g)

Provedení vyšetření na HIV, VHB a VHC v minulosti klientů se sleduje také v Registru žádostí o léčbu. Informace v těchto položkách mají převážně charakter informací uváděných samotnými uživateli, i když může jít i o údaje z dokumentace, případně o hlášení vyšetření infekcí v rámci dané léčebné epizody. Podíl injekčních uživatelů drog žádajících o léčbu v letech 2004-2013 uvádějících vyšetření na jednotlivé infekce ve svém životě uvádí tabulka 7 -64.

tabulka 7-64: Podíl klientů - IUD žádajících o léčbu v letech 2004-2013, kteří byli v minulosti vyšetřeni na VHB, VHC a HIV, v %

Rok

Počet IUD žádajících o léčbu

Testy na

VHB

VHC

HIV

2004

6 364

38,7

44,8

52,8

2005

6 125

39,8

44,1

54,8

2006

6 022

38,4

42,2

55,7

2007

6 109

37,4

40,3

53,4

2008

5 986

42,1

45,0

55,1

2009

6 157

42,9

48,2

57,8

2010

6 581

43,1

48,5

57,7

2011

6 471

45,0

50,6

57,1

2012

6 481

44,6

50,7

55,2

2013

7 184

48,6

55,3

50,2

Pozn.: Jde o podíl testovaných na dané infekce ze všech injekčních uživatelů drog, kteří v daném roce žádali o léčbu, bez ohledu na znalost výsledku testu.

Zdroj: Petrášová & Füleová (2014)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist