Výdaje z veřejných rozpočtů

Protidrogová politika byla v r. 2013 financována podobně jako v předchozích letech z centrální úrovně (státní rozpočet) a regionální úrovně (krajské a obecní rozpočty). Výdaje v těchto rozpočtech na programy protidrogové politiky jsou plánované a identifikovatelné a označují se jako účelově určené (tzv. labelled) výdaje. Další rozpočtové výdaje, které nejsou předem plánované, případně další nepřímé společenské náklady spojené s užíváním návykových látek se dosud neodhadují pravidelně každým rokem a nejsou předmětem této kapitoly. Naposledy byly celkové společenské náklady v důsledku užívání návykových látek v ČR vyčísleny za r. 2006 a 2007 (Zábranský et al., 2011) - blíže viz také VZ 2011. Kromě veřejných rozpočtů jsou adiktologické služby financovány z veřejného zdravotního pojištění - odhad těchto nákladů uvádí kapitola Výdaje zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů drog.

Zdrojem dat pro každoroční monitoring účelově určených výdajů ze státního rozpočtu jsou státní závěrečné účty rezortů a doplňující informace od zástupců či kontaktních osob rezortů a státních institucí. Zdrojem dat na regionální úrovni jsou výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v jednotlivých krajích. V r. 2013 byla provedena změna struktury v hlášení výdajů, kterou došlo k podrobnějšímu členění preventivních, nízkoprahových, ambulantních i rezidenčních léčebných adiktologických služeb.

Protidrogová politika jako samostatný rozpočtový program je vykazována v rozpočtech Úřadu vlády ČR na činnost sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva obrany (MO), Ministerstva zdravotnictví (MZ) a Ministerstva spravedlnosti (MS).

Kromě těchto rezortů se na financování protidrogové politiky podílí též Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), které sice nemá v rozpočtu samostatnou položku na protidrogovou politiku, avšak v rámci dotačního řízení podporuje služby, kde jsou identifikovatelnou cílovou skupinou uživatelé návykových látek. Ministerstvo vnitra (MV) také nemá samostatnou rozpočtovou položku pro financování protidrogové politiky, ale v souvislosti se zvýšenou drogovou kriminalitou v příhraničí s Německem vyhlásilo v r. 2013 mimořádný dotační preventivní program. Dále se na realizaci protidrogové politiky významnou měrou podílejí specializované složky orgánů vymáhaní práva. Patří sem Celní protidrogová jednotka (CPJ), která je součástí Generálního ředitelství cel (GŘC), a Národní protidrogová centrála Služby Kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (NPC). Na jejich činnost není vyčleněna samostatná rozpočtová položka protidrogová politika, a nedá se tudíž zjistit ze státního závěrečného účtu.

Druh výdajů na protidrogovou politiku vykazovaných jako účelově určené se napříč institucemi liší. Zatímco některé vykazují pouze výši prostředků rozdělených a vyúčtovaných v dotačních řízeních na projekty a služby protidrogové politiky (MPSV, MV), jiné instituce do výdajů počítají kromě dotací také prostředky na administraci dotačního řízení nebo platby za služby na výzkum a analýzy, certifikační řízení, publikační a informační činnost nebo materiálové výdaje (RVKPP, MŠMT, MO, MZ, MS) nebo dokáží identifikovat pouze investiční prostředky (GŘC) nebo pouze mzdové a provozní výdaje, které kromě NPC v minulých letech nehlásila žádná další instituce. Jakékoliv srovnání mezi jednotlivými institucemi nebo vývoj v čase je tedy potřeba posuzovat s vědomím této nesourodosti.

Na centrální úrovni dosáhly vykázané účelově určené výdaje státního rozpočtu na protidrogovou politiku v r. 2013 celkové částky 234,6 mil. Kč, do které nejsou v r. 2013 započítány výdaje NPC. V časově srovnatelné řadě se jedná o meziroční nárůst o 6,1 %, který jde na vrub především nárůstu výdajů RVKPP a MPSV. Vývoj v letech 2004-2013 uvádí tabulka 1 -2.

tabulka 1-2: Výdaje na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu podle rezortů v letech 2004-2013, v tis. Kč

Instituce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RVKPP

100 579

105 657

108 788

104 442

99 979

97 476

85 504

90 852

90 502

95 854**

MŠMT

10 093

9 386

10 809

12 557

12 447

11 263

14 967

12 993

11 521

10 455

MO

3 484

3 968

4 875

3 595

5 276

4 280

4 384

2 999

2 372

379

MPSV***

42 224

46 049

49 698

57 013

79 472

86 785

91 743

76 931

84 356

96 444

MZ

26 459

33 467

18 000

22 241

18 874

15 057

21 462

21 167

18 754

14 811

MS

13 638

36 723

41 251

12 610

7 385

10 817

7 081

4 059

11 095

9 531

MV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 653

GŘC

9 310

14 500

23 488

26 725

10 656

3 180

2 100

1 931

1 800

2 500

NPC

86 477

94 972

106 482

127 743

137 846

146 548

144 370

131 000

126 419

 n.a.

Celkem

292 264

344 722

363 391

366 926

371 935

375 406

371 611

341 932

346 819

234 627*

Pozn.: MPSV, MV - pouze výdaje v dotačním řízení, MŠMT, MZ - výdaje na dotační řízení a jeho administraci, RVKPP, MS - výdaje na dotační řízení, nákup služeb a materiálové výdaje (MS včetně investic), MO - nákup služeb a materiálové výdaje, GŘC - investiční výdaje, NPC - mzdové a provozní výdaje. * Údaj nezahrnuje oproti předchozím rokům výdaje NPC. ** Včetně 6,4 mil. Kč na oblast patologického hráčství. *** Do výdajů MPSV nejsou započítány dotace domovům se zvláštním režimem, které v r. 2013 dosáhly 28 867 tis. Kč. Po jejich započítání by výdaje MPSV dosáhly 125 311 tis. Kč.

RVKPP podpořila v r. 2013 realizaci 143 projektů protidrogové politiky (včetně nově vyhlášené oblasti pro patologické hráčství) v celkové výši 91,2 mil Kč. Na zajištění odborné činnosti sekretariátu RVKPP (administrace dotačního řízení RVKPP, certifikace odborné způsobilosti, monitoringu užívání drog a patologického hráčství) bylo čerpáno 4,7 mil Kč.

V dotačním řízení MŠMT byly kromě preventivních projektů podpořeny také vzdělávací aktivity pro pedagogy. Podpořeno bylo 56 projektů v celkové výši 10,4 mil. Kč (z toho 1,6 mil. Kč realizovaných školskými zařízeními) zaměřených především na prevenci užívání legálních drog (alkohol tabák, medikamenty), rizikového chování, evaluaci potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, a na poskytování odborných a ověřených informací odborné či laické veřejnosti.

Ministerstvo obrany (MO) financovalo v rámci programu protidrogové politiky celkem 26 projektů souhrnnou částkou 379 tis. Kč. V těchto projektech byl hrazen především nákup detekčních přístrojů, odborné literatury a služeb v podobě odborných přednášek a seminářů.

MPSV nemá rozpočtový program protidrogové politiky, ale poskytuje dotace projektům, jejichž cílovou skupinou jsou osoby ohrožené užíváním návykových látek nebo na nich závislé. V r. 2013 šlo o celkovou částku 125,3 mil. Kč, kterou bylo podpořeno 196 projektů kontaktních center, terénních programů, sociálního poradenství, terapeutických komunit, následné péče a domovů se zvláštním režimem. Bez domovů se zvláštním režimem, které dosud nebyly do výkazů zahrnovány a které byly v r. 2013 financovány částkou 28,9 mil. Kč, dosáhly v r. 2013 výdaje MPSV 96,4 mil. Kč.

MZ poskytlo celkově částku 14,5 mil. Kč na dotace projektům zaměřeným na léčbu osob závislých na návykových látkách (AT ordinace, substituční léčba, detoxifikace, ústavní léčba) a v oblasti harm reduction na nákup zdravotnického materiálu pro kontaktní centra a terénní programy. Dále bylo v r. 2013 v rámci programu Národní program zdraví - projekty podpory zdraví podpořeno 5 projektů v oblasti návykových látek v celkové výši 257 tis. Kč.

V rozpočtu MS bylo vyčleněno 3,3 mil. Kč na dotační programy NNO ve věznicích zaměřené zpravidla na péči před propuštěním a zajištění postpenitenciární péče. Institut pro kriminologii a sociální prevenci vyčerpal částku 75 tis. Kč na výzkumné účely a Justiční akademie vydala částku 195,8 tis. Kč na organizaci seminářů. Největší částku (6,0 mil. Kč) spotřebovala Vězeňská služba ČR (VS ČR) na preventivní a léčebné služby ve vězení.

GŘC, jehož součástí je CPJ, nemá ve svém rozpočtu samostatný program protidrogové politiky, avšak v r. 2013 poskytlo 2,5 mil. Kč investičních výdajů spojených s odhalováním nelegální přepravy drog.

V rámci mimořádného dotačního programu Prevence drogové kriminality v příhraničí, který byl v r. 2013 mimořádně vyhlášen v souvislosti se zvýšenou drogovou kriminalitou v příhraničí s Německem, bylo z rozpočtu MV čerpáno 4,7 mil. Kč. Do rezortu Ministerstva vnitra také patří NPC, jejíž výdaje za r. 2013 nejsou dostupné.

Protidrogová politika je financována kromě státního rozpočtu i z místních rozpočtů, tj. z rozpočtů krajů a obcí. V r. 2013 poskytly kraje na protidrogovou politiku 172,4 mil. Kč a obce 62,5 mil. Kč, dohromady 234,9 mil. Kč. Podrobné výdaje těchto místních rozpočtů podle kategorií služeb a regionů uvádí tabulka 1 -4.

Vývoj výdajů na protidrogovou politiku z místních rozpočtů ve srovnatelné časové řadě od r. 2005 uvádí tabulka 1 -3. Tyto výdaje v r. 2013 meziročně klesly o 5,5 mil. Kč (resp. o 2,3 %). Největší meziroční pokles v r. 2013 byl zaznamenán ve Středočeském kraji a byl způsoben ukončením podpory projektu Revolution train, který byl v posledních letech financován z krajského rozpočtu částkou 8 mil. Kč - viz také kapitolu Kampaně se sporným ohlasem. Meziroční pokles byl dále zaznamenán v Praze, a to z rozpočtu městských částí. Naopak nárůst výdajů byl zaznamenán z rozpočtu kraje Královéhradeckého (zejména na harm reduction služby) a krajů Pardubického a Zlínského, který byl způsoben navýšením finančních prostředků na protialkoholní záchytnou stanici. Dlouhodobě klesá podpora především místních rozpočtů v Ústeckém kraji, který patří ke krajům s relativně velkým počtem problémových uživatelů drog.

Údaje o financování na krajské úrovni jsou rozděleny podle místa, kde byly finance realizátory jednotlivých projektů a programů využity. Prostředky na realizaci protidrogové politiky v r. 2013 s krajským určením čerpané ze státního a místních rozpočtů podle krajů zobrazuje mapa 1 -1.

Celkové výdaje na protidrogovou politiku lze rozdělit i na hlediska snižování poptávky po drogách (prevence, harm reduction, léčba, doléčování) a na snižování nabídky (prosazování práva). Snižování poptávky po drogách je financováno jak ze státního, tak i z místních rozpočtů, oblast snižování nabídky po drogách je financováno pouze ze státního rozpočtu. Vývoj výdajů na protidrogovou politiku podle funkcí ve srovnatelné časové řadě uvádí tabulka 1 -5. Ve všech oblastech výše výdajů meziročně stagnovala nebo rostla (nejvíce harm reduction o 8,1 %) s výjimkou prevence (pokles
o 6,4 %) a oblasti koordinace-výzkum-hodnocení (pokles o 42,5 %). Vývoj v oblasti prosazování práva nelze pro nedostupnost dat meziročně hodnotit.

Projekty adiktologických služeb jsou financovány také z Evropského sociálního fondu1 (ESF). K financování služeb z ESF jsou využívány 3 operační programy (OP) - OP Lidské zdroje a zaměstnanost, za jehož správu nese odpovědnost MPSV, OP Vzdělávání a konkurenceschopnost, který je v gesci MŠMT, a OP Praha - Adaptabilita, který spravuje hl. m. Praha. V rámci těchto operačních programů si organizace mohly žádat o finanční podporu prostřednictvím několika výzev vycházejících z globálních grantů (vypsaných jednotlivými správci) a také prostřednictvím řady individuálních projektů krajů (finanční podpora byla příjemcům distribuována z krajů a podpora projektům byla podmíněna souladem s krajskými strategiemi). Doba realizace projektů je 2-3 roky. Příjemci je poskytnuta záloha a následně proplaceny uskutečněné uznatelné výdaje (většinou za období 6 měsíců). Oproti klasickým nástrojům financování ze strany veřejné správy se ESF liší také co do cílů, východisek, šíře cílových skupin, délky a způsobu administrace projektů, průběžného monitoringu apod. Rovněž politika, která je těmito prostředky sledována, není cíleně protidrogová, ale spíše politika zaměstnanosti a sociální soudržnosti. Např. v letech 2010-2014 bylo v rámci tří grantových výzev MPSV (č. 43, 67 a 86) poskytnuto celkem dosud 97,5 mil. Kč na programy sociálního začleňování a podpory zaměstnanosti osob s problémy s užíváním návykových látek. Z důvodu uvedených výše je tedy obtížné stanovit, zda finanční prostředky z ESF na realizaci projektů poskytovatelů adiktologických služeb jsou výdaji v oblasti protidrogové politiky, a určit výši finančních prostředků poskytnutých v jednotlivých letech.

Proto i k vykazovaným výdajům z ESF ve výročních zprávách krajů o realizaci protidrogové politiky je nutno přistupovat se značnou obezřetností. Za r. 2013 kraje vykázaly financování adiktologických služeb z ESF v souhrnné výši 67,0 mil. Kč., z toho nejvíce Středočeský kraj 36,3 mil. Kč. Všechny projekty financované z ESF jsou zároveň spolufinancovány povinným podílem státu, který v tomto programovém období činil 15 % a který není započítáván do výdajů na protidrogovou politiku.

tabulka: Výdaje na protidrogovou politiku z místních rozpočtů v letech 2005-2013, v tis. Kč

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PHA

42 772

43 534

53 815

63 934

60 494

62 415

54 834

63 478

61 938

STC

20 001

20 656

21 315

22 677

16 072

21 516

17 750

17 052

6 241

JHC

6 840

7 350

7 639

12 124

12 263

10 070

10 677

11 519

11 271

PLK

7 313

7 874

8 157

14 122

13 656

14 403

15 217

14 278

12 824

KVK

1 803

1 813

1 829

2 756

1 165

6 256

4 991

6 756

8 192

ULK

11 518

12 668

10 697

10 251

11 049

12 374

10 715

9 270

8 244

LBK

9 162

8 948

7 252

13 102

9 850

10 986

11 258

11 462

11 429

HKK

2 892

3 920

7 803

7 969

10 909

7 604

8 338

9 047

13 929

PAK

6 654

2 694

7 027

7 394

6 889

8 545

8 141

7 928

9 933

VYS

7 925

3 356

9 065

4 562

4 053

4 143

5 119

10 370

10 554

JHM

12 155

8 500

13 666

14 268

25 571

21 799

25 360

28 466

25 940

OLK

3 385

4 679

5 231

10 791

12 174

11 082

11 419

12 071

12 380

ZLK

4 066

1 851

6 246

8 886

11 671

20 734

7 447

6 797

10 033

MSK

14 457

15 215

30 893

32 522

36 290

43 839

30 628

31 979

32 026

Celkem

150 943

143 058

190 635

225 357

232 106

255 764

221 895

240 474

234 933

Pozn.: Pro zkratky uvedené v tabulce viz kapitolu Zkratky.

mapa: Výdaje na protidrogovou politiku ze státního a místních rozpočtů v krajích ČR v r. 2013, v tis. Kč na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let

tabulka: Výdaje na protidrogovou politiku z místních rozpočtů v r. 2013 podle kategorií služeb, v tis. Kč 

Kraj 

Primární prevence 

Harm
reduction 

Léčba

Ambulantní služby

Preventivní a léčebné služby ve vězení

Následná péče 

Záchytné stanice 

Informace/ výzkum/ koordinace 

Ostatní

Celkem

Rozpočty krajů

PHA

6 990

11 994

9 600

180

7 450

3 350

11 900

685

1 900

54 049

STC

0

0

0

0

790

0

3 000

0

0

3 790

JHC

1 180

3 780

1 310

0

310

610

2 000

99

0

9 289

PLK

900

1 221

210

158

611

686

2 899

0

112

6 797

KVK

450

500

0

0

0

0

6 563

0

0

7 513

ULK

0

2 170

230

0

280

0

0

0

0

2 680

LBK

49

1 071

550

200

1 320

260

5 000

10

10

8 469

HKK

450

6 531

550

0

0

0

6 000

0

0

13 531

PAK

325

592

324

0

10

0

7 300

37

0

8 588

VYS

1 070

1 639

0

0

645

1 082

4 888

0

0

9 324

JHM

1 355

3 662

600

430

1 900

1 606

7 057

132

815

17 557

OLK

0

1 850

250

70

0

330

6 099

0

0

8 599

ZLK

215

1 831

0

0

0

0

6 000

0

0

8 046

MSK

57

1 450

300

0

350

350

11 040

0

627

14 174

Celkem

13 041

38 290

13 924

1 038

13 666

8 274

79 747

963

3 464

172 407

Rozpočty obcí

PHA

4 456

1 365

1 385

0

330

185

0

168

0

7 889

STC

1 180

1 127

96

0

0

0

38

0

10

2 451

JHC

168

1 181

393

0

0

240

0

0

0

1 982

PLK

1 479

2 251

463

160

948

726

0

0

0

6 027

KVK

0

679

0

0

0

0

0

0

0

679

ULK

0

4 431

0

0

300

832

0

0

0

5 564

LBK

138

1 799

450

15

390

165

0

0

3

2 960

HKK

0

398

0

0

0

0

0

0

0

398

PAK

22

913

350

0

50

0

0

0

10

1 345

VYS

363

779

0

0

0

87

0

0

0

1 229

JHM

467

3 041

864

40

2 420

526

0

0

1 025

8 383

OLK

534

1 386

1 215

130

0

516

0

0

0

3 781

ZLK

173

1 402

255

0

0

158

0

0

0

1 987

MSK

5 977

8 011

1 594

0

1 719

550

0

0

0

17 852

Celkem

14 957

28 763

7 063

345

6 157

3 985

38

168

1 048

62 525

Místní rozpočty celkem

PHA

11 446

13 359

10 985

180

7 780

3 535

11 900

853

1 900

61 938

STC

1 180

1 127

96

0

790

0

3 038

0

10

6 241

JHC

1 348

4 961

1 703

0

310

850

2 000

99

0

11 271

PLK

2 379

3 471

673

318

1 559

1 412

2 899

0

112

12 824

KVK

450

1 179

0

0

0

0

6 563

0

0

8 192

ULK

0

6 601

230

0

580

832

0

0

0

8 244

LBK

187

2 870

1 000

215

1 710

425

5 000

10

13

11 429

HKK

450

6 929

550

0

0

0

6 000

0

0

13 929

PAK

347

1 505

674

0

60

0

7 300

37

10

9 933

VYS

1 433

2 418

0

0

645

1 169

4 888

0

0

10 554

JHM

1 822

6 703

1 464

470

4 320

2 132

7 057

132

1 840

25 940

OLK

534

3 236

1 465

200

0

846

6 099

0

0

12 380

ZLK

388

3 233

255

0

0

158

6 000

0

0

10 033

MSK

6 034

9 461

1 894

0

2 069

900

11 040

0

627

32 026

Celkem

27 998

67 053

20 987

1 383

19 823

12 259

79 785

1 131

4 512

234 933

Pozn.: Do výdajů krajů nejsou započítány výdaje na domovy se zvláštním režimem, které dosud nebyly do výdajů na protidrogovou politiku započítány a které ve výdajích krajů v r. 2013 činily celkem 7 426 tis. Kč, z toho v kraji Ústeckém 150 tis. Kč, Královéhradeckém 5 mil. Kč a v kraji Vysočina 2 276 tis. Kč.

tabulka: Srovnání výdajů z veřejných rozpočtů podle kategorií služeb v letech 2009-2013, v tis. Kč

Kategorie služby20092010201120122013
 

Částka

%

Částka

%

Částka

%

Částka

%

Částka

%

Prevence

54 955

9,0

62 296

9,9

54 921

9,7

48 725

8,3

45 606

9,7

Harm reduction

174 965

28,8

166 196

26,5

152 663

27,1

161 160

27,4

174 282

37,1

Léčba

113 138

18,6

108 856

17,4

102 157

18,1

112 145

19,1

118 531

25,2

Záchytné stanice

64 030

10,5

87 236

13,9

69 015

12,2

79 818

13,6

79 785

17,0

Následná péče

31 761

5,2

31 316

5,0

29 494

5,2

33 926

5,8

35 152

7,5

Koordinace, výzkum, hodnocení

11 139

1,8

18 952

3,0

18 598

3,3

13 497

2,3

7 763

1,7

Prosazování práva

154 718

25,5

149 367

23,8

133 538

23,7

131 304

22,4

3 086*

0,7

Ostatní, nezařazeno

2 807

0,5

3 156

0,5

3 441

0,6

6 717

1,1

5 355

1,1

Celkem

607 513

100,0

627 376

100,0

563 827

100,0

587 293

100,0

469 560*

100,0

* Bez výdajů NPC, které nebyly za r. 2013 dostupné.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist