Právní předpisy

Trestněprávní předpisy

V r. 2013 nedošlo k žádné změně v definici skutkových podstat či vymezení trestů u tzv. drogových trestných činů obsažených v §§ 283-287 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (TZ). Na půdě RVKPP se v rámci ad hoc pracovní skupiny diskutovala potřeba a způsob vymezení množství většího než malého omamné nebo psychotropní látky (OPL) pro účely skutkových podstat podle § 284, odst. 1, 2 a § 283, odst. 1,2, písm. d) TZ, neboť od 23. srpna 2013 není v důsledku nálezu Ústavního soudu ČR1 množství větší než malé stanoveno žádným právním předpisem - blíže viz VZ 2012. Jednání pracovní skupiny se stala jedním z podkladů pro přijetí Stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu - blíže viz Aplikace práva, str. 15. Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, zůstalo beze změn a nedošlo ani k jeho zrušení Ústavním soudem ČR či vládou samotnou.

V průběhu r. 2013 byla dále schválena změna právní úpravy návykových látek a prekurzorů, která konstrukci skutkových podstat drogových trestných činů bezprostředně ovlivňuje - viz dále.

Co do rozsahu drobnou, ale z hlediska poskytování a případného rozšíření spektra adiktologických služeb poskytovaných uvězněným poměrně významnou změnu přinesl zákon č. 276/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, s účinností od 1. ledna 2014. Novelizované znění zakazuje odsouzeným mimo jiné „přechovávat materiály obsahující popis výroby návykových látek", ne však „přechovávání materiálů obsahujících též použití návykových látek či jedů", jako tomu bylo před novelou. Odpadla tím bariéra znesnadňující šíření informací z oblasti prevence a snižování rizik v souvislosti s užíváním návykových látek, která v zásadě vylučovala zavedení nových programů v této oblasti. Současně novela zavedla povinnost nahradit náklady na vyšetření na přítomnost návykové látky, jestliže se prokáže její přítomnost.

Změny v zákoně o návykových látkách a prekurzorech drog

V r. 2013 došlo k zásadní změně v zákonném rámci upravujícím problematiku návykových látek a prekurzorů. S účinností od 1. ledna 2014 je seznam návykových látek obsažen nikoliv v přílohách zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, jak tomu bylo v letech 1999-2013, nýbrž v nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. Vláda i parlament si od tohoto řešení slibují rychlejší a efektivnější reakci na případný výskyt nových návykových látek na drogovém trhu. Od ledna 2014 je účinný též zákon č. 272/2013 Sb., o prekurzorech drog, spolu s prováděcím předpisem ve formě nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích
a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech. Konkrétní seznamy návykových látek nebo prekurzorů drog jsou tedy od r. 2014 vymezeny podzákonnými právními předpisy. Touto změnou došlo k vyjmutí problematiky prekurzorů drog ze zákona č. 167/1998 Sb. do samostatného zákona č. 272/2013 Sb.

Kromě snadnější a rychlejší kontroly v oblasti nakládání s návykovými látkami prostřednictvím přesunutí seznamů OPL do nařízení vlády výše uvedená změna také definitivně oddělila
a zpřehlednila doposud nesourodou a nepřehlednou právní úpravu prekurzorů, kdy docházelo k aplikaci předpisů evropského primárního a zejména sekundárního práva v podobě nařízení i stávajících vnitrostátních norem2.

Testování řidičů na přítomnost návykových látek

V oblasti problematiky řízení pod vlivem návykových látek jsou nově stanoveny limity vybraných návykových látek v krvi řidiče, a to nařízením vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, které nabylo účinnosti 2. dubna 2014. Nově se má pro účely přestupkového řízení za to, že řidič řídil motorové vozidlo pod vlivem návykové látky, jestliže v krevním vzorku bylo dosaženo hodnot stanovených citovaným nařízením. Hodnoty jsou stanoveny pro 6 vybraných návykových látek, a to THC (2 ng/ml), metamfetamin (25 ng/ml), amfetamin (25 ng/ml), MDMA (25 ng/ml), MDA (25 ng/ml) a benzoylekgonin3 (25 ng/ml), kokain (25 ng/ml) a morfin (10/ml).4 U ostatních látek je nutno i nadále zkoumat ovlivnění konkrétního řidiče zjištěnou látkou individuálně prostřednictvím odborných vyjádření či ideálně znaleckých posudků. V případě trestního stíhání za trestný čin podle § 274 TZ Ohrožení pod vlivem návykové látky je vždy na místě zpracování znaleckých posudků pro posouzení toho, zda byl řidič v důsledku užití návykové látky ve stavu vylučujícím způsobilost.

Návrh zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami

Během jara 2013 proběhlo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami) - blíže viz VZ 2012. Předkladatel, tj. Ministerstvo zdravotnictví (MZ), však bylo nuceno proces projednávání zákona v druhé polovině r. 2013 pozastavit s ohledem na vládní změny. Viz také kapitoly Další opatření protidrogové politikyPolitika a koordinace v oblasti léčby.

Návrh nového zákona by měl být dílčím způsobem zároveň jedním z transpozičních předpisů,
k nové směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES. Projednávání návrhu tohoto významného předpisu pro oblast kontroly tabáku probíhalo na úrovni Evropské unie
v průběhu celého roku 2013 a účastnila se jej i Česká republika. Gestorem návrhu směrnice bylo Ministerstvo zemědělství, které je zároveň gestorem i pro implementaci výsledné směrnice. Ministerstvo zdravotnictví figuruje v roli spolugestora.

Se zdůvodněním, že není vhodné čekat až na vládní návrh, podala dne 18. července 2014 skupina poslanců návrh stručné novely zákona č. 379/2005 Sb., spočívající v zavedení zákazu kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování5.

Změny týkající se profese adiktologa

Profese adiktologa zaznamenala další vývoj, pokud jde o právní zakotvení tzv. zdravotních výkonů adiktologa pro účely úhrady ze zdravotního pojištění - viz také VZ 2012. Ty byly interní kontrolou MZ schváleny v březnu 2013 a následně publikovány 20. prosince 2013 vyhláškou MZ č. 421/2014, kterou se mění vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. S účinností od 1. ledna 2014 tak právně existuje celkem 6 specifických adiktologických výkonů, a to v kapitole 919 - adiktologie. Jde o vyšetření adiktologem při zahájení adiktologické péče, kontrolní vyšetření, minimální kontakt adiktologa s pacientem, adiktologickou terapii individuální, rodinou a skupinovou6. Bližší podrobnosti o adiktologických výkonech jsou podrobně popsány ve speciálním čísle Zaostřeno na drogy (Fidesová et al., 2013).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist