Další opatření protidrogové politiky

Klíčovým tématem projednávaným na RVKPP a v jejích poradních orgánech v r. 2013 a začátkem r. 2014 byla integrovaná protidrogová politika, tj. politika sjednocující problematiku legálních, nelegálních návykových látek a hazardního hráčství. V této souvislosti RVKPP diskutovala Zprávu národního protidrogového koordinátora: kritické zhodnocení stavu protidrogové politiky, která shrnula současný stav protidrogové politiky a její koordinace a navrhla posílit protidrogovou politiku v oblasti integrace legálních, nelegálních drog a hazardního hráčství, v oblasti koordinace 
a financování (např. určení části odvodů a daní z hazardních her, tabáku nebo alkoholu na řešení problémů s nimi spojených). Materiál vyvolal mezirezortní rozpory a nakonec byl z jednání vlády v prosinci 2013 stažen. V letech 2013 a 2014 RVKPP také několikrát bouřlivě diskutovala návrhy na změnu svého statutu, zejména v otázkách integrované politiky a její koordinace1. Novela statutu, která rozšířila definici protidrogové politiky o oblast legálních drog a hazardního hráčství  
a odpovídajícím způsobem zvýšila počet členů RVKPP, byla schválena RVKPP v červenci 2014 a do mezirezortního připomínkového řízení byla předložena v září 2014. Téma integrované politiky a její koordinace, ale také téma definice a zajištění dostupnosti adiktologických služeb, bylo součástí diskuzí kolem návrhu zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami, kterým se má nahradit zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami - blíže viz VZ 2012 a kapitolu Legislativní rámec.

V r. 2013 a 2014 NMS na základě usnesení vlády č. 655 ze dne 6. září 2012 zpracovalo analýzu výskytu hazardního hraní a jeho zdravotních a sociálních dopadů v ČR. Zpráva byla vládě předložena v září 2014. V červnu 2013 RVKPP schválila také vyhlášení nové oblasti podpory pro oblast patologického hráčství pro r. 2013 v rámci dotačního řízení RVKPP. Do tohoto dotačního řízení se přihlásilo 18 projektů.

Akční plán na období 2013-2015 mimo jiné uložil MZ zpracovat Národní akční plán k omezení škod působených alkoholem. MZ tento úkol přehodnotilo a zpracovalo návrh samostatné Národní strategie pro omezení škod působených alkoholem. Po mezirezortní diskuzi a námitce proti vytváření paralelních strategických dokumentů v rozporu s koncepcí integrace legálních
i nelegálních drog a patologického hráčství do jedné politiky byl návrh alkoholové strategie v květnu 2014 začleněn RVKPP do Národní strategie 2010-2018. Kromě začlenění oblasti alkoholu RVKPP projednala v červenci 2014 také revizi Národní strategie 2010-2018 integrující oblast hazardního hráčství. Revidovaná strategie integrující oblasti alkoholu a patologického hráčství a předpokládající vznik samostatných akčních plánů pro uvedené oblasti alkoholu a hazardního hráčství na období 2015-2018 bude do konce r. 2014 předložena ke schválení vládě.

V září 2013 zahájila činnost ad hoc Pracovní skupina (RVKPP) k nálezu Ústavního soudu k většímu než malému množství drog ze srpna 20132, jež měla zhodnotit situaci a stanovit další legislativní postup v návaznosti na zrušení části právních předpisů, které stanovovaly hranici množství drog pro účely rozlišení kvalifikace držení drogy pro vlastní potřebu jako přestupku nebo trestného činu. Pracovní skupina se podílela na přípravě podkladů pro sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu ke stanovení množství většího než malého u návykových látek - blíže viz kapitolu Legislativní rámec.

Koncem r. 2013 vznikla ad hoc Pracovní skupina (RVKPP) pro revizi postupu zavádění zákona pro léčbu konopím do praxe3. Hlavním cílem je odstranit příčiny přetrvávající nedostupnosti léčby konopím.

Od září 2013 zajišťuje sekretariát RVKPP činnost odborné diskuzní platformy Adiktologické fórum vytvořené v rámci projektu NETAD (blíže viz kapitolu Prevence, str. 75) za účelem výměny informací a pravidelného setkávání odborníků a z oblasti adiktologie.

V březnu 2013 MZ oficiálně zřídilo Mezirezortní pracovní skupinu k problematice komplexní ochrany před škodami působenými tabákem (MPS KOTA) za účelem koordinace plnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku a dalších mezinárodních instrumentů a pro potřeby koordinace spolupráce státních orgánů při realizaci opatření zaměřených na prevenci a snižování spotřeby tabáku, závislosti na nikotinu (včetně problematiky elektronické cigarety a jiných souvisejících inovativních výrobků) a expozice tabákovému kouři. Vedle této nové pracovní skupiny funguje pod MZ rezortní pracovní skupina pro problematiku návykových nemocí.

Organizace Česko-vietnamská společnost a Svaz Vietnamců v ČR ve spolupráci s vietnamskou vládou připravily protidrogovou kampaň zaměřenou na prevenci drogové kriminality v příhraničních regionech s Německem (Saskem a Bavorskem), kde v posledních letech došlo k nárůstu zapojení osob vietnamské národnosti do výroby a distribuce metamfetaminu.

Projekt Vietnamsko-česká protidrogová liga4 si klade za cíl varovat před skrytým nebezpečím drogové závislosti a aktivně upozorňovat na to, že páchání drogové kriminality několika jednotlivci může poškozovat pověst Vietnamců v ČR a narušit tak jejich soužití s majoritní společností. V rámci protidrogové kampaně zorganizovala Česko-vietnamská společnost dva semináře (v březnu 2013 v Ústí nad Labem a v dubnu 2013 v Chebu) s cílem představit projekt Vietnamsko-české protidrogové ligy. Na semináře navázaly v listopadu a prosinci 2013 tři konference s názvem Stop drogám v Plzni, Liberci a Českých Budějovicích.

V souvislosti s rostoucí přeshraniční drogovou kriminalitou vyhlásil koncem roku 2013 Česko-
-německý fond budoucnosti jako téma pro následující rok Společné angažmá české a německé občanské společnosti v oblasti drogové prevence5. Cílem Česko-německého fondu budoucnosti je v r. 2014 (spolu)financovat projekty, které podporují výměnu informací a spolupráci organizací působících v oblasti prevence a léčby drogové závislosti na české a německé straně.

V souvislosti s volbami do místních zastupitelstev, které se budou konat v říjnu 2014, zahájily některé politické strany a politická hnutí předvolební kampaně, ve kterých se objevuje drogová problematika jako jedno z témat, která mají přilákat voliče ve velkých městech. Hnutí PRO PRAHU spustilo billboardovou kampaň upozorňující na problémy Pražanů - problémy s parkováním, nepořádek na ulicích, kriminalitu a drogy v ulicích (jeden ze sloganů zní Stříkačky jen pro hasiče: město bez drog6). Občanská konzervativní strana7 si v Praze klade za cíl řešení bezdomovecké otázky, Pirátská strana8 dlouhodobě prosazuje legalizaci pěstování, výroby a držení psychotropních látek pro osobní potřebu.

Iniciativy občanské společnosti a odborné veřejnosti

V r. 2013 se do popředí zájmu odborné a laické veřejnosti dostalo téma patologického hráčství. Byla uspořádána řada diskuzí, seminářů či konferencí na toto téma. V říjnu 2013 se v Senátu PČR konala konference o hazardu, jeho sociálních dopadech a možnostech omezení9 pořádaná Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku. Cílem konference byla výměna názorů na hazard ve společnosti, prostor na konferenci dostali zástupci veřejných institucí, občanských sdružení bojujících proti hazardu i zástupci provozovatelů hazardních her v ČR.

V prosinci 2013 se konala odborná konference na téma Patologické hráčství - možnosti léčby, služby poskytující pomoc v této oblasti a jejich financování10. Konferenci předcházely v listopadu dva kulaté stoly na téma hazardu organizované v Brně a Olomouci.

Na přelomu let 2013 a 2014 proběhla bouřlivá diskuze o koncepci protidrogové politiky Hl. m. Prahy na období 2013-2020, která mimo jiné počítala se zřízením aplikačních místností pro aktivní uživatele drog a proti níž se zvedla vlna odporu ze strany městských částí. Návrh koncepce byl přepracován a schválen až v březnu 2014 (viz dále).

V březnu 2013 zorganizovalo občanské sdružení Advaita v Liberci dvoudenní konferenci pracovníků terapeutických komunit11, která navazovala na konferenci SANANIM v r. 2011 s titulem 20 let terapeutické komunity pro závislé v ČR.

V květnu 2013 organizoval SANANIM konferenci Rodina a drogy 201312. Na konferenci byly prezentovány přístupy k práci s rodinou, možnosti využití rodinné terapie v adiktologické ambulanci, užívání nelegálních drog v romských rodinách, ale také témata domácího násilí nebo poruch příjmů potravy (Čtrnáctá, 2013).

Dále se v květnu 2013 v Senátu PČR uskutečnil seminář ke Světovému dni bez tabáku. Pořadateli semináře byly Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, kancelář WHO v ČR a další.13

V červnu 2013 proběhl 52. ročník celostátní adiktologické konference (AT konference), kterou pořádá Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP (SNN). Tématem konference v r. 2013 byl vývoj 
a obsah paradigmatu oboru adiktologie v ČR, další ročník konference se konal v dubnu/květnu 201414.

V říjnu 2013 uspořádal Institut pro kriminologii a sociální prevenci jednodenní odborný seminář na téma Ohrožená mládež ve světle výzkumů a praxe preventivního zacházení z perspektivy současného výzkumu15 zaměřený na kriminalitu mladých lidí a jejich názory na kriminalitu
a prevenci kriminality.

V říjnu 2013 se konala dvoudenní Adiktologická konference Jihočeského kraje s podtitulem Mimo střed16, která se zabývala problematikou sociálního vyloučení, menšin a práce se specifickými cílovými skupinami uživatelů drog.

V listopadu 2013 se konal již 4. mezinárodní konopný veletrh Cannafest17. Mezi vystavovateli byli šlechtitelé konopných semen, výrobci hnojiv a techniky, výrobci konopné kosmetiky a textilu, média zabývající se tématem konopí a instituce a firmy podporující využití konopí v medicíně.

V listopadu 2013 proběhla pod záštitou MŠMT a České národní agentury Konference o mládeži18, jejímž cílem bylo poskytnout diskuzní platformu nad dalším směřováním podpory dětí a mládeže v České republice, informovat odbornou veřejnost o možnostech financování aktivit pro děti
a mládež a nabídnout prostor pro sdílení zkušeností a metod z oblasti práce s dětmi a mládeží. Tématy bylo hodnocení životního stylu mládeže v ČR: rizikové faktory, ukázka akreditovaných preventivních programů a možnosti spolupráce na vytváření preventivních programů.

V listopadu 2013 byl uspořádán 10. ročník konference Primární prevence rizikového chování s názvem Jeden svět nestačí aneb sbližování paralelních světů zdravotnické a školské prevence19 zaměřený na témata spolupráce rezortů školství a zdravotnictví v oblasti primární prevence rizikového chování. Konference v r. 2014 nese název (Ne)bezpečná škola! A pro koho? a zaměřuje se na téma bezpečí a nebezpečí ve škole - bezpečného prostředí pro děti, bezpečí pedagogů, ostatních pracovníků školy a rodičů.

V listopadu 2013 se konala také dvoudenní konference I. kriminologické dny20 organizovaná Českou kriminologickou společností a Policejní akademií ČR. Konference se zaměřila na vybraná kriminologická témata včetně vězeňství a alternativní přístupy k trestání, extremismus a politický radikalismus, organizovanou kriminalitu a drogy. Navazující konference II. kriminologické dny se konala v lednu 2014 v Českých Budějovicích (Svatoš & Kříha, 2014). Paralelně se v listopadu 2013 konala pod záštitou veřejného ochránce práv v Brně jednodenní odborná konference České kriminologické společnosti a Sekce sociálních kurátorů Společnosti sociálních pracovníků ČR s názvem Bezdomovectví a kriminalita21 zaměřená na osoby bez přístřeší jako pachatele i oběti trestné činnosti.

V prosinci 2013 proběhla odborná konference k projektu NETAD22 s názvem Bílá místa na mapě adiktologických služeb23. Pozornost byla věnována aktuálním tématům: děti a mladiství v adiktologických službách, ženy, těhotenství a kouření, adiktologie v péči o seniory a substituční léčba u pervitinu. V závěru konference proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů Ceny adiktologie a Ceny Kiron - Cenu adiktologie v r. 2013 získala Arnoštka Maťová, dlouholetá spolupracovnice doc. Skály, za celoživotní přínos oboru adiktologie, cenu Kiron za nejlepší adiktologický počin roku získala Česká asociace adiktologů za realizaci zdravotních výkonů profese adiktologa. Dalším oceněným cenou Kiron bylo o.s. Prevent za akci Železný adiktolog24 (k akci viz blíže VZ 2012). Závěrečná konference projektu NETAD s názvem Quo vadis, adiktologie: Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití proběhla souběžně s AT konferencí v Seči v dubnu 2014.

V prosinci 2013 pořádalo MŠMT také konferenci Šikana a kyberšikana25 určenou primárně krajským školským koordinátorům prevence, metodikům prevence v pedagogicko-psychologických poradnách a školním metodikům prevence na školách zaměřenou na rizika spojená s internetem
a sociálními sítěmi. Téma šikany a kyberšikany na školách bylo také tématem krajské konference Královéhradeckého kraje26 organizované v listopadu 2013.

Rovněž v prosinci 2013 se konala v Karlových Varech IV. krajská konference Prevence kriminality a rizikového chování27, v listopadu proběhla Konference primární prevence Libereckého kraje, v říjnu se konala 6. krajská konference k prevenci rizikového chování v Moravskoslezském kraji.

Počátkem r. 2014 byla na internetu spuštěna kampaň Weed like to talk28, která využívá práva občanů členských zemí vznášet témata pro řídicí orgány Evropské unie prostřednictvím takzvané Evropské občanské iniciativy (European Citizens' Initiative - ECI). Cílem iniciativy, kterou spustili francouzští studenti, je snaha sjednotit politiky ve vztahu ke konopným látkám v Evropě - změnit prohibiční systém, dekriminalizovat uživatele konopných látek a zavést legální regulovaný trh s konopím a konopnými produkty. Název iniciativy je slovní hříčkou - místo správného We´d like to talk (Rádi bychom si promluvili) je zde použit slangový výraz pro marihuanu (Weed), a výrok tedy vyznívá, že tráva má cosi na srdci. Cílem iniciativy je získat 1 milion podpisů napříč EU, aby iniciativa mohla být předložena Evropské komisi. V ČR byla petice podpořena zvláštní kampaní29.

Na konci r. 2013 byla založena Nadace ADICTA30, která si klade za cíl podporu a realizaci vědeckých, výzkumných a evaluačních aktivit v oboru adiktologie, podporu inovativních vzdělávacích a výzkumných projektů ke zvyšování odborné úrovně a prestiže celého oboru i podporu léčby uživatelů návykových látek. Hlavním posláním nadace je shromažďovat finanční prostředky na rozvoj v oboru adiktologie, na vzdělávání lékařů i nelékařských profesí v oboru adiktologie nebo na financování studijních pobytů studentů na českých i světových adiktologických pracovištích.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist