Ceny a čistota drog

Zdrojem informací o cenách drog jsou případy trestných činů vyšetřované Policií ČR, k dispozici jsou však pouze u omezeného počtu případů s ohledem na charakter trestné činnosti. Informace o čistotě drog poskytují prostřednictvím NPC odbory kriminalisticko-technických expertíz krajských ředitelství Policie ČR (OKTE) a Kriminalistický ústav Praha. Data o čistotě drog mají poměrně omezenou vypovídací hodnotu, která je daná počtem analyzovaných vzorků. Při vyhodnocování čistoty navíc nejsou rozlišovány vzorky ze záchytů většího objemu s vyšší koncentrací účinné látky a vzorky z pouličního prodeje, jejichž čistota je často výrazně nižší. Bez rozlišení úrovně obchodního řetězce je však jakákoliv interpretace vývoje jak cen drog, tak jejich čistoty velmi obtížná. Přehled průměrné čistoty drog a jejich průměrné a nejčastěji udávané ceny uvádí - tabulka 10 -87 a tabulka 10 -88.

Vzorky marihuany analyzované v r. 2013 obsahovaly v porovnání s výsledky analýz v předchozím roce vyšší podíl THC. Celkem bylo zkoumáno 478 vzorků (tj. 55 % záchytů marihuany). Nejnižší podíl THC činil 0,03 %, nejvyšší 29,9 %. Cena byla známá v 359 případech. Nejnižší zjištěná cena za
1 gram marihuany byla 50 Kč, nejvyšší 500 Kč.

Počet zkoumaných vzorků heroinu byl v r. 2013 výrazně nižší než v loňském roce. Zatímco v r. 2012 bylo analyzováno 40 vzorků, v r. 2013 to bylo pouze 14 vzorků (tj. 37 % záchytů heroinu). Nejnižší podíl účinné látky byl 5,5 %, nejvyšší 75,6 %. Cena byla známá u 29 vzorků. Nejnižší zjištěná cena za 1 gram heroinu byla 700 Kč, nejvyšší 2000 Kč.

V případě pervitinu bylo analyzováno 241 vzorků (52 % záchytů pervitinu). Nejnižší podíl účinné látky činil 16,3 %, nejvyšší 84,0 %. Cena byla známá u 659 vzorků. Nejnižší zjištěná cena za 1 gram pervitinu byla 450 Kč, nejvyšší 5000 Kč.

Čistota kokainu byla zkoumána u 34 vzorků (tj. 32 % záchytů kokainu). Nejnižší podíl účinné látky činil 9,1 %, nejvyšší 80,0 %. Cena byla známá u 6 vzorků. Nejnižší zjištěná cena za 1 gram kokainu byla 100 Kč, nejvyšší 2000 Kč.

Extáze byla zkoumána ve 32 případech (tj. 28 % záchytů extáze). Nejnižší podíl účinné látky činil 9,0 %, nejvyšší 81,0 %. Cena byla známá u 17 vzorků. Nejnižší zjištěná cena za 1 tabletu byla 70 Kč, nejvyšší 500 Kč.

tabulka 10-87: Průměrná čistota drog v letech 2007-2013, v % čisté látky

Rok

Marihuana

Hašiš

Extáze

Pervitin

Heroin

Kokain

Počet vzorků

Čistota (průměr)

Počet vzorků

Čistota (průměr)

Počet vzorků

Čistota (průměr)

Počet vzorků

Čistota (průměr)

Počet vzorků

Čistota (průměr)

Počet vzorků

Čistota (průměr)

2007

177

4,7

2

8,1

31

27,4

123

66,4

31

17,4

48

49,1

2008

404

5,5

5

5,2

20

17,5

145

64,3

47

22,6

35

43,5

2009

289

8,1

3

15,9

6

3,4

144

68,1

57

16,6

21

33,1

2010

391

7,7

8

9,3

9

15,3

160

64,4

51

24,6

35

27,9

2011

497

7,2

24

11,0

5

43,0

163

69,0

31

14,0

52

45,0

2012

599

7,1

11

12,2

7

37,5

146

71,6

40

14,7

49

36,9

2013

478

10,0

7

19,2

32

38,1

241

71,0

14

20,2

34

33,0

Pozn.: U konopných drog jde o koncentraci THC. Průměrná čistota tablet extáze je vyjádřena jako průměrné množství MDMA v mg v jedné tabletě obsahující MDMA.

Zdroj: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2014a)

tabulka 10-88: Průměrné a nejčastěji udávané (modus) ceny drog v letech 2007-2013, v Kč

Rok

Marihuana (g)

Hašiš (g)

Extáze (tbl)

Pervitin (g)

Heroin (g)

Kokain (g)

Průměr

Modus

Průměr

Modus

Průměr

Modus

Průměr

Modus

Průměr

Modus

Průměr

Modus

2007

180

100

260

200

210

200

1 130

1 000

1 100

1 000

2 060

2 000

2008

180

200

240

250

220

200

1 130

1 000

1 080

1 000

2 000

2 000

2009

210

250

270

300

220

250

1 290

1 000

1 280

1 000

1 920

2 500

2010

200

250

220

250

200

250

1 290

1 000

1 280

1 000

2 000

2 000

2011

190

200

220

-

150

150

1 290

1 000

1 080

1 000

2 210

2 000

2012

190

200

200

-

250

-

1 220

1 000

1 080

1 000

1 750

1 500

2013

180

200

170

-

210

200

1 290

1 000

1 110

1 000

1 620

2 000

Pozn.: Ceny jsou zaokrouhleny na desítky Kč.

Zdroj: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2014a)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist