Užívání drog ve vězení

Vězeňská služba ČR spravovala v r. 2013 celkem 35 věznic. K 31. prosinci 2013 bylo ve vězení 16 645 osob (tj. přibližně o 6 tisíc méně, než v předchozím roce1), z toho 14 301 odsouzených a 2308 obviněných. V detenčních ústavech bylo umístěno 36 osob. Ženy tvořily 5,7 % vězeňské populace, mladiství 0,7 %. Podíl cizinců představoval 9 % vězeňské populace. Počet osob vězněných za DTČ se oproti předchozímu roku snížil na 1465, tj. o 11 %. Ke snížení počtu osob došlo u všech DTČ, nejvýrazněji však v případě uvězněných za trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL. Také u trestných činů souvisejících přímo s intoxikací návykovou látkou - ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 201/§ 274) a opilství (§ 201a/§ 360) - byl v r. 2013 zaznamenán pokles počtu osob, a to o 45 % - tabulka 9 -79.

tabulka 9-79: Počet osob vězněných za drogové trestné činy a trestné činy v souvislosti s užíváním návykových látek k 31. prosinci daného roku

Rok

§ 187/ § 283

§ 187a/ § 284

§ 188/ § 286

§ 188a/ § 287

§ 201/ § 274

§ 201a/ § 360

Celkem

2007

1 314

101

144

69

299

95

2 022

2008

1 257

127

185

93

554

158

2 374

2009

3 073

323

365

138

1 595

106

5 600

2010

1 696

143

145

32

936

27

2 979

2011

1 929

126

155

26

1 077

27

3 340

2012

1 399

120

112

14

883

33

2 561

2013

1 281

98

78

8

480

27

1 972

Pozn.: § 201/§ 274 - ohrožení pod vlivem návykové látky, § 201a/§ 360 - opilství.

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2014b)

Za r. 2013 jsou opět k dispozici údaje o počtu uživatelů drog ve vězení získané z vyšetření/ošetření praktickými lékaři, z orientačních toxikologických testů a záchytů drog ve věznicích (Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2014b, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2014d). V r. 2013 bylo provedeno celkem 59 118 vyšetření či ošetření vězněných osob. Na základě výsledků evidovala zdravotní služba 8468 osob s užíváním návykových látek v anamnéze (11 463 osob v r. 2012 a 11 534 osob v r. 2011).

Na návykové látky bylo v r. 2013 testováno celkem 32 640 vězněných osob (37 411 v r. 2012), z toho 8238 nastupujících výkon vazby nebo trestu odnětí svobody. Na alkohol bylo testováno 14 307 osob a na nelegální návykové látky 18 333 osob. Konfirmace pozitivního výsledku byla provedena pouze u osob zařazených do výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody (nikoli u nastupujících). Pozitivní výsledek na nealkoholové drogy byl zjištěn u 503 osob (530 v r. 2012), na alkohol u 18 osob (34 v r. 2012). V případě nealkoholových drog se nejčastěji jednalo o pervitin (41 % testovaných) a konopné látky (31 %). Užití více drog bylo zjištěno u 10 % testovaných.

Odborem zdravotnické služby GŘ VS byly v r. 2013 rovněž vykázány souhrnné výsledky testování osob nastupujících výkon vazby nebo výkon trestu. V těchto případech se provádí pouze testování orientačními testy bez konfirmace jako součást vstupní lékařské prohlídky. Celkem 55 % osob nastupujících do vězení (56,5 % obviněných a 53,5 % odsouzených) užilo některou z testovaných návykových látek, nejčastěji se jednalo o THC a pervitin, častý byl nález více látek současně.

VS ČR evidovala v r. 2013 celkem 82 záchytů návykových látek ve vězení (celkem 124 g). Nejčastěji zachycenými drogami byly pervitin (38 případů, 41,9 g) a konopné látky (42 případů, 79,5 g). Drogy včetně léků byly zajištěny zejména při kontrole korespondence (32 případů) a kontrole vězněných osob (23 případů). Dále v r. 2013 věznice vykázaly 3 nálezy alkoholu (alkoholického nápoje)
a 10 nálezů léků s obsahem návykových látek (417 tablet). Při kontrolách jsou používáni psi speciálně vycvičení na vyhledávání drog (SPD psi). V r. 2013 bylo provedeno celkem 462 792 prohlídek. Ve 44 případech byla po předchozím označení psem nalezena podezřelá látka, v dalších 56 případech SPD pes označil místo, kde se původně droga pravděpodobně nacházela.

V r. 2014 probíhá příprava sběru dat třetí vlny dotazníkové studie zaměřené na užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody. Studie je realizována ve dvouletých intervalech. Poslední vlna studie proběhla v r. 2012. Studii realizuje NMS ve spolupráci s GŘ VSČR. Výsledky první vlny studie z r. 2010 viz VZ 2010 a Zaostřeno na drogy 5/2011 (Mravčík et al., 2011a). Výsledky druhé vlny studie z r. 2012 viz VZ 2012.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist