Sekundární drogová kriminalita

Jako sekundární drogová kriminalita se označují trestné činy (TČ), které nezahrnují přímo nakládání s nelegálními látkami, ale jsou spáchány v souvislosti s jejich užíváním a nakládáním s nimi (Zábranský et al., 2011). Podle údajů Police ČR bylo v r. 2013 objasněno celkem 129,2 tis. TČ, z toho 18,2 tis. (14,1 %) bylo spácháno pod vlivem návykových látek. Od r. 2005 do r. 2009 rostl podíl TČ spáchaných pod vlivem návykových látek, v posledních 4 letech však dochází k jeho snižování - graf 9 -99.

graf 9-99: Vývoj počtu objasněných trestných činů a podílu trestných činů spáchaných pod vlivem návykových látek v letech 2003-2013

Zdroj: Policejní prezidium Policie ČR (2014)

Za r. 2013 eviduje Policie ČR 15,2 tis. TČ spáchaných pod vlivem alkoholu, tj. 84,1 % TČ spáchaných pod vlivem návykových látek - tabulka 9 -77. Největší podíl TČ spáchaných pod vlivem alkoholu tvořily ohrožení pod vlivem návykových látek anebo opilství (48 %), nedbalostní dopravní nehody (16 %), úmyslné ublížení na zdraví (6 %) a výtržnictví (6 %). Pod vlivem nealkoholových drog bylo v r. 2013 spácháno 2,9 tis. TČ, tj. 15,9 % TČ spáchaných pod vlivem návykových látek. Pachatelé se nejčastěji dopustili TČ ohrožení pod vlivem návykových látek anebo opilství (69 %), maření výkonu úředního rozhodnutí (12 %) a nedbalostní dopravní nehody (3 %). Dlouhodobě je patrný vysoký podíl trestné činnosti páchané osobami pod vlivem alkoholu, od r. 2007 však dochází k jeho snižování a naopak k nárůstu podílu TČ spáchaných pod vlivem nealkoholových drog - tabulka 9 -77.

tabulka 9-77: Počet trestných činů (TČ) spáchaných pod vlivem alkoholu a dalších drog v letech
2003-2013

Rok

TČ pod vlivem alkoholu

TČ pod vlivem nealkoholových drog

Celkem TČ pod vlivem návykových látek

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

2003

10 143

91,5

939

8,5

11 082

2004

10 916

93,0

816

7,0

11 732

2005

11 020

93,4

781

6,6

11 801

2006

14 075

95,0

735

5,0

14 810

2007

22 030

96,5

793

3,5

22 823

2008

22 826

95,7

1 019

4,3

23 845

2009

22 277

92,1

1 900

7,9

24 177

2010

17 290

88,4

2 277

11,6

19 567

2011

17 168

88,9

2 142

11,1

19 310

2012

16 130

87,6

2 289

12,4

18 419

2013

15 265

84,1

2 890

15,9

18 155

Zdroj: Policejní prezidium Policie ČR (2014)

Za r. 2013 byl opět proveden odhad sekundární drogové kriminality (Národní protidrogová centrála & Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2014). Stejně jako v předchozích letech se jednalo o expertní retrospektivní odhad pracovníků krajských ředitelství a územních odborů Policie ČR, který spočíval v určení podílu TČ spáchaných uživateli drog zejména za účelem získání prostředků na nákup drog pro vlastní potřebu. Posuzováno bylo 17 TČ, odhadované podíly byly váženy skutečným počtem zjištěných a objasněných TČ v okresech.

V r. 2013 bylo zjištěno celkem 231 tis. vybraných TČ, z nich odhadem 34 % spáchali uživatelé drog (78 tis. TČ). Nejvyšší podíl představovaly krádeže. Z vybraných trestných činů bylo objasněno 75 tis. TČ, z toho odhadem 24 % spáchali uživatelé drog (18 tis. TČ). Výsledky shrnuje tabulka 9 -78.

tabulka 9-78: Odhad vybraných trestných činů (TČ) spáchaných uživateli drog (UD) v r. 2013

Skutková podstata TČ

Zjištěné TČ

Objasněné TČ

Celkem

Spácháno UD

Podíl (%)

Celkem

Spácháno UD

Podíl (%)

Krádež

112 939

46 399

41,1

25 833

8 317

32,2

Krádež, neoprávněné užívání cizí věci

21 322

8 561

40,2

4 107

1 551

37,8

Loupež

2 959

1 055

35,6

1 777

635

35,8

Neoprávněné držení platebního prostředku

8 244

2 706

32,8

1 946

635

32,6

Krádež, porušování domovní svobody

52 936

15 694

29,6

12 663

3 810

30,1

Porušování domovní svobody

3 253

732

22,5

1 872

430

23,0

Podvod

4 995

1 040

20,8

3 871

819

21,1

Zpronevěra

2 528

320

12,6

2 187

280

12,8

Úmyslné ublížení na zdraví

5 374

560

10,4

4 458

458

10,3

Zanedbání povinné výživy

14 726

1 215

8,3

14 730

1 215

8,3

Vydírání

1 441

118

8,2

1 209

99

8,2

Omezení a zbavení osobní svobody

258

10

3,7

194

7

3,7

Vražda

11

0

0,0

12

0

0,0

Celkem

230 986

78 411

33,9

74 859

18 257

24,4

Zdroj: Národní protidrogová centrála & Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014)

Za r. 2013 evidovala Probační a mediační služba ČR (PMS) celkem 26 028 klientů. V případě 402 klientů (1,5 %) bylo v průběhu trestního řízení nebo při kontaktu s pracovníkem PMS zjištěno (problémové) užívání návykových látek. Celkem 144 z nich užívalo alkohol a 258 nealkoholové drogy. Uživatelé alkoholu se nejčastěji dopustili trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky (28 %), výtržnictví (17 %), maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (15 %) a krádeže (15 %). Uživatelé nealkoholových drog nejčastěji spáchali trestné činy krádeže (37 %), nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL (31 %), porušování domovní svobody (10 %) a maření výkonu úředního rozhodnutí (8 %). Ve srovnání s předchozím obdobím došlo v r. 2013 ke snížení počtu klientů, u kterých bylo zjištěno užívání návykových látek, o 16 %; jejich podíl se nezměnil (Probační
a mediační služba, 2014).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist