Ochranná a výchovná opatření

Ochranné léčení patří mezi nejčastěji ukládaná ochranná opatření1. V r. 2013 bylo ochranné léčení uloženo 287 osobám, z toho u 112 osob šlo o léčbu závislosti na nealkoholových drogách a u 175 osob o léčbu závislosti na alkoholu. Ochranné léčení protialkoholní bylo nejčastěji uloženo osobám odsouzeným za trestný čin výtržnictví, týrání osoby žijící ve společném obydlí, nebezpečného vyhrožování a těžkého ublížení na zdraví. Ochranné léčení protitoxikomanické soud nejčastěji uložil osobám, které spáchaly trestný čin krádeže, nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL, poškození cizí věci, výtržnictví a porušování domovní svobody. Vývoj počtu uložených ochranných léčení uvádí graf 9 -98.

V rámci odklonů v trestním řízení nebo alternativních trestů může soud uložit přiměřená omezení a povinnosti. Podle evidence PMS byla v r. 2013 celkem 168 osobám uložena povinnost podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, 534 osobám soud uložil zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. V porovnání s předchozím rokem došlo v r. 2013 k nárůstu počtu osob s uloženým omezením nebo povinností v souvislosti s užíváním drog (Probační
a mediační služba, 2014).

V r. 2013 soud v souvislosti s drogovou trestnou činností uložil v 17 případech výchovná opatření - v 6 případech dohled probačního úředníka, v 1 případě účast v probačním programu, ve 2 případech výchovné povinnosti2 a v 8 případech výchovná omezení3 (Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2014a).

graf 9-98: Vývoj počtu uložených ochranných léčení v letech 2004-2013

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2014a)

Za r. 2013 evidovala PMS celkem 26 028 klientů, tj. osob odsouzených k jinému trestu než odnětí svobody, osob s uloženou povinností či omezením nebo podmíněně propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody se stanovenou zkušební dobou a dohledem.

Celkem 828 z nich (3,2 %) bylo odsouzeno za trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL (§ 187/§ 283), 87 osob (0,3 %) se dopustilo trestného činu přechovávání OPL pro vlastní potřebu (§ 187a/§ 284), 20 osob (0,1 %) nedovoleného pěstování rostlin nebo hub obsahujících OPL pro vlastní potřebu (§ 285) a 9 osob (0,03 %) šíření toxikomanie (§ 188a/§ 287). Ochranné léčení závislosti na návykových látkách mělo v r. 2013 uloženo 73 klientů PMS, z toho 36 osobám bylo uloženo ochranné léčení protialkoholní a 37 protitoxikomanické. Přiměřená povinnost podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením podle TZ, byla uložena 1 osobě.

V rámci probačního dohledu, zejména při kontrole dodržování povinnosti zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek4, bylo v r. 2013 provedeno 3228 testů, z toho 797 s pozitivním výsledkem. Nejčastěji detekovanými drogami byly konopné látky a pervitin (Probační a mediační služba, 2014).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist