Drogové trestné činy podle skutkových podstat a drog

Podle údajů bylo v r. 2013 za drogovou trestnou činnost (DTČ) zadrženo celkem 3701 osob, stíháno podle dvou různých zdrojů 2836 až 3568 osob. Ženy tvořily 15 % a osoby mladší 18 let
5 % stíhaných. Obžalováno bylo 2615 a odsouzeno 2522 osob.

V r. 2013 došlo k nárůstu počtu osob ve všech fázích trestního řízení, tj. zadržených (zdrojem je NPC), stíhaných (zvlášť PP PČR i MS), obžalovaných i odsouzených osob (MS). Nejvýraznější nárůst (26 %) byl zaznamenán v případě počtu stíhaných osob (PP PČR). Šlo o nejvyšší meziroční nárůst za posledních 12 let - tabulka 9 -68.

tabulka 9-68: Počty osob zadržených, stíhaných, obžalovaných a odsouzených za drogové trestné činy v letech 2002-2013

Rok

Zadržení

Stíhaní (PP PČR)

Stíhaní
(MS)

Obžalovaní

Odsouzení

2002

2 000

2 204

2 504

2 247

1 216

2003

2 357

2 295

3 088

2 737

1 304

2004

2 157

2 149

2 944

2 589

1 376

2005

2 168

2 209

2 429

2 157

1 326

2006

2 198

2 344

2 630

2 314

1 444

2007

2 031

2 023

2 282

2 042

1 382

2008

2 322

2 296

2 304

2 100

1 360

2009

2 340

2 415

2 553

2 332

1 535

2010

2 525

2 437

2 377

2 152

1 652

2011

2 759

2 782

2 798

2 549

1 870

2012

3 065

2 827

2 593

2 368

2 079

2013

3 701

3 568

2 836

2 615

2 522

Zdroj: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2014b), Policejní prezidium Policie ČR (2014), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2014c), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2014a)

Trestní řízení bylo nejčastěji vedeno proti osobám, které se dopustily nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL (76 % v r. 2013, 81 % v r. 2012) - tabulka 9 -69. Skladba DTČ podle jednotlivých skutkových podstat se ve srovnání s předchozím rokem zásadně nezměnila.

tabulka 9-69: Počet osob zadržených, stíhaných, obžalovaných a odsouzených za drogové trestné činy podle jednotlivých trestných činů v r. 2013

Pachatelé podle fáze trestního řízení

§ 187/§ 283

§ 187a/ § 284

§ 285

§ 188/ § 286

§ 188a/ § 287

Celkem

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Zadržení

2 861

77,3

508

13,7

164

4,4

88

2,4

80

2,2

3 701

100,0

Stíhaní (PP PČR)

2 694

75,5

500

14,0

194

5,4

105

2,9

75

2,1

3 568

100,0

Stíhaní (MS)

2 275

80,2

299

10,5

110

3,9

132

4,7

20

0,7

2 836

100,0

Obžalovaní

2 133

81,6

259

9,9

78

3,0

129

4,9

16

0,6

2 615

100,0

Odsouzení

1 963

77,8

317

12,6

113

4,5

117

4,6

12

0,5

2 522

100,0

Zdroje: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2014b), Policejní prezidium Policie ČR (2014), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2014c), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2014a)

Pachatelé DTČ v r. 2013 byli nejčastěji zadrženi z důvodu nedovolené výroby, pašování a prodeje pervitinu. Druhým nejčastějším důvodem zadržení bylo pěstování, pašování a prodej konopných látek - tabulka 9 -70. V porovnání s předchozím rokem došlo k výraznému nárůstu počtu zadržených pro výrobu, pašování a prodej konopných látek a pervitinu, ale také pro šíření toxikomanie v souvislosti s konopnými látkami.

tabulka 9-70: Počet zadržených osob podle jednotlivých drog a typu drogové trestné činnosti v r. 2013

Droga

Výroba, pašování a prodej

Držení pro vlastní potřebu

Šíření toxikomanie

Celkem

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Konopné látky

1 073

36,4

479

71,3

70

87,5

1 622

43,8

Pervitin

1 719

58,3

142

21,1

4

5,0

1 865

50,4

Kokain

35

1,2

21

3,1

0

0,0

56

1,5

Heroin

54

1,8

1

0,1

0

0,0

55

1,5

Extáze

23

0,8

20

3,0

-

0,0

43

1,2

LSD

1

0,0

0

0,0

0

0,0

1

0,0

Amfetamin

4

0,1

1

0,1

0

0,0

5

0,1

Ostatní drogy

40

1,4

8

1,2

6

7,5

54

1,5

Celkem osob

2 949

100,0

672

100,0

80

100,0

3 701

100,0

Pozn.: Výroba, pašování a prodej zahrnuje § 187/§ 283 a § 188/§ 286, držení pro vlastní potřebu zahrnuje § 187a/§ 284
a § 285 TZ a šíření toxikomanie § 188a/§ 287.

Zdroj: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2014a)

Od r. 2009 roste počet osob zadržených v souvislosti s pervitinem, jejichž podíl ze všech osob zadržených pro DTČ se od r. 2006 pozvolna snižuje, stále se však pohybuje kolem 50 %. V případě konopných látek roste od r. 2007 počet i podíl zadržených osob. Zatímco v r. 2007 bylo v souvislosti s konopnými látkami zadrženo přibližně 29 %, v r. 2013 šlo téměř o 43 % osob zadržených pro DTČ. V r. 2013 byl současně zaznamenán nejvyšší meziroční nárůst počtu zadržených v souvislosti s konopnými látkami za posledních 11 let. Podíl osob zadržených v souvislosti s heroinem v posledních 3 letech dosahuje 2 %. Podíl zadržených v souvislosti s kokainem je dlouhodobě velmi nízký (pod 2 %) - graf 9 -95.

graf 9-95: Počet osob zadržených pro trestné činy nedovoleného nakládání s OPL, jedy a předměty k jejich výrobě v letech 2003-2013 podle drog

Zdroj: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2014a)

Trestná činnost spáchaná v souvislosti s alkoholem, tzv. alkoholová trestná činnost, analogicky k definici primární DTČ zahrnuje jeden trestný čin, kterým je podávání alkoholických nápojů dítěti (§ 218/§ 204). Podle údajů z ESSK bylo v r. 2013 zjištěno 99 těchto trestných činů (101 v r.  2012). V dané souvislosti bylo stíháno 71 osob, z toho 23 žen (Policejní prezidium Policie ČR, 2014).

Podle evidence MS došlo v r. 2013 k nárůstu počtu stíhaných osob u všech DTČ. Stejně jako v předchozím roce bylo nejvíce osob stíháno pro nedovolené nakládání s pervitinem - 1396 osob (§ 187 / § 283). Druhou nejpočetnější skupinu tvořily osoby stíhané pro stejný trestný čin v souvislosti s konopnými látkami - 955 osob - tabulka 9 -71.

tabulka 9-71: Počet stíhaných osob v rozdělení podle jednotlivých drog a drogových trestných činů v r. 2013

Drogy

§ 187/§ 283

§ 187a/§ 284

§ 285

§ 188/§ 286

§ 188a/§ 287

Celkem

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Konopné látky

955

42,0

176

58,9

105

95,5

31

23,5

9

45,0

1 276

45,0

Pervitin

1 396

61,4

99

33,1

0

0,0

98

74,2

9

45,0

1 602

56,5

Kokain

31

1,4

9

3,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

40

1,4

Heroin

56

2,5

7

2,3

0

0,0

1

0,8

0

0,0

64

2,3

Extáze

20

0,9

15

5,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

35

1,2

Ostatní drogy

86

3,8

25

8,4

6

5,5

7

5,3

5

25,0

129

4,5

Celkem osob

2 275

-

299

-

110

-

132

-

20

-

2 836

-

Pozn.: Údaje v řádku „celkem" nejsou součtem počtu trestných činů podle jednotlivých drog, protože některé osoby jsou stíhány zároveň za porušení více drogových paragrafů nebo ve spojení s více drogami, a jedna osoba tedy může být započítána vícekrát.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2014c)

Počet osob obžalovaných pro DTČ v r. 2013 vzrostl. Nárůst byl zaznamenán u všech DTČ s výjimkou trestného činu nedovoleného pěstování rostlin/hub s obsahem OPL pro vlastní potřebu. Nejvíce osob bylo obžalováno pro nedovolenou výrobu, pašování a prodej pervitinu - 1343 osob. Přehled počtu obžalovaných podle jednotlivých drog a DTČ uvádí tabulka 9 -72.

tabulka 9-72: Počet obžalovaných osob v rozdělení podle jednotlivých drog a drogových trestných činů v r. 2013

Drogy

§ 187/§ 283

§ 187a/§ 284

§ 285

§ 188/§ 286

§ 188a/§ 287

Celkem

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Konopné látky

856

40,1

145

56,0

70

89,7

30

23,3

6

37,5

1 107

42,3

Pervitin

1 343

63,0

90

34,7

0

0,0

96

74,4

8

50,0

1 537

58,8

Kokain

30

1,4

8

3,1

0

0,0

0

0,0

0

0,0

38

1,5

Heroin

49

2,3

6

2,3

0

0,0

1

0,8

0

0,0

56

2,1

Extáze

18

0,8

13

5,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

31

1,2

Ostatní drogy

79

3,7

22

8,5

4

5,1

7

5,4

3

18,8

115

4,4

Celkem osob

2 133

-

259

-

78

-

129

-

16

-

2 615

-

Pozn.: Údaje v řádku „celkem" nejsou součtem počtu trestných činů podle jednotlivých drog, protože některé osoby jsou stíhány zároveň za porušení více drogových paragrafů nebo ve spojení s více drogami, a jedna osoba tedy může být započítána vícekrát.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2014b)

V r. 2013 pokračoval nárůst počtu drogových trestných činů a stejně tak jejich podílu na zjištěné trestné činnosti - tabulka 9 -73. Na tomto trendu se podílí zejména rostoucí počet trestných činů výroby, pašování a prodeje drog, které tvoří přibližně 80% podíl DTČ. Trestné činy přechovávání drog pro vlastní potřebu a pěstování rostlin/hub pro vlastní potřebu tvoří přibližně 15 % - graf 9 -96.

tabulka 9-73: Vývoj počtu drogových trestných činů (DTČ) a jejich podílu na zjištěných trestných činech v letech 2002-2013

Rok

Zjištěné trestné činy

Počet DTČ

Podíl DTČ (%)

2002

372 341

4 330

1,2

2003

357 740

3 760

1,1

2004

351 629

3 086

0,9

2005

344 060

2 915

0,8

2006

336 446

2 922

0,9

2007

357 391

2 865

0,8

2008

343 799

3 041

0,9

2009

332 829

3 069

0,9

2010

313 387

3 179

1,0

2011

317 177

3 834

1,2

2012

304 528

4 032

1,3

2013

325 366

5 117

1,6

 

Zdroj: Policejní prezidium Policie ČR (2014)

graf 9-96: Počet zjištěných drogových trestných činů podle jednotlivých skutkových podstat v letech 2003-2013

Zdroj: Policejní prezidium Policie ČR (2014)

Nejvyšší počet zjištěných DTČ na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let evidují Praha, Karlovarský a Liberecký kraj. Naopak kraji s nejnižším počtem byly kraje Zlínský, Královéhradecký a Moravskoslezský. V r. 2013 byl zaznamenán nárůst počtu zjištěných DTČ ve všech krajích kromě Středočeského, k nejvýraznějšímu meziročnímu nárůstu došlo v Praze, Pardubickém, Karlovarském a Jihomoravském kraji. Kraji s nejvyšším počtem stíhaných osob na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let byly Karlovarský a Ústecký. Naopak nejnižší počet stíhaných osob na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let evidují za r. 2013 Zlínský a Moravskoslezský kraj - tabulka 9 -74 a mapa 9 -5.

tabulka 9-74: Zjištěné drogové trestné činy a osoby stíhané pro DTČ v r. 2013 podle krajů

Kraj

Drogové trestné činy

Osoby stíhané pro DTČ

Počet

Podíl (%)

Na 100 tis. os. 15-64 let

Počet

Podíl (%)

Na 100 tis. os. 15-64 let

Hl. m. Praha

1 529

29,9

181,4

522

14,6

61,9

Středočeský

588

11,5

67,1

495

13,9

56,5

Jihočeský

264

5,2

61,5

230

6,4

53,5

Plzeňský

246

4,8

63,6

202

5,7

52,2

Karlovarský

191

3,7

93,0

179

5,0

87,2

Ústecký

390

7,6

69,5

365

10,2

65,1

Liberecký

210

4,1

70,9

181

5,1

61,1

Královéhradecký

161

3,1

43,8

146

4,1

39,7

Pardubický

175

3,4

50,3

147

4,1

42,3

Vysočina

241

4,7

70,0

146

4,1

42,4

Jihomoravský

407

8,0

51,6

326

9,1

41,3

Olomoucký

210

4,1

48,9

206

5,8

47,9

Zlínský

137

2,7

34,5

107

3,0

26,9

Moravskoslezský

368

7,2

44,0

316

8,9

37,8

Celkem

5 117

100,0

72,0

3 568

100,0

50,2

Zdroj: Policejní prezidium Policie ČR (2014)

mapa 9-5: Drogové trestné činy v r. 2013 v přepočtu na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let podle krajů

Zdroj: Policejní prezidium Policie ČR (2014)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist