Prevence drogové kriminality

Prevence kriminality spadá do působnosti Ministerstva vnitra (MV), které koordinuje aktivity v tomto směru napříč rezorty, Policií ČR a dalšími subjekty, a to jak přímo, tak prostřednictvím Republikového výboru pro prevenci kriminality. Rok 2013 byl druhým rokem platnosti Strategie prevence kriminality na léta 2012-2015 - viz VZ 2012.

Prevence kriminality je na národní úrovni podporovaná zvláštním dotačním titulem MV. V r. 2013 navíc MV vyhlásilo mimořádný dotační titul Prevence drogové kriminality v příhraničí v r. 2013 s cíli podpořit projekty zaměřené na prevenci před zapojením vybraných cílových skupin do drogové kriminality, zvýšit motivaci ke spolupráci s Policií ČR při odhalování drogové kriminality a předcházet užití/užívání drog. Za tímto účelem vyčlenilo celkem 4,7 mil. Kč. Předloženo bylo 29 žádostí, většina z nich byla zaměřena na aktivity pro děti s cílem prevence užití/užívání drog. Podpořeno bylo 13 projektů. Realizace byla zahájena v květnu/červnu 2013 a ukončena k 31. prosinci 2013. Konkrétní dopady realizovaných projektů na drogový trh v příhraničních oblastech jsou přitom více než sporné, neboť většina projektů se svým zaměřením a aktivitami, tj. prevence užívání drog s důrazem na žáky středních a základních škol, nijak netýkala řešení problémů v příhraničních oblastech popisovaných NPC. Celkem 10 příjemců dotace realizovalo z přidělených prostředků aktivity zaměřené na snižování poptávky po drogách, z toho pouze ve 2 případech se jednalo o subjekty s certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist