Prevence a léčba užívání drog ve vězení

Primární prevence, léčba závislostí a snižování možných zdravotních a sociální dopadů užívání drog byly ve věznicích realizovány prostřednictvím poraden drogové prevence, bezdrogových zón, specializovaných oddělení a programů spolupracujících NNO.

Poradny drogové prevence byly ve všech věznicích. Služeb některé z nich využilo v r. 2013 celkem
5588 osob1, což je o 1721 osob méně než v předchozím roce. Příčinou poklesu počtu osob v péči poraden bylo snížení celkového počtu vězňů v důsledku amnestie na začátku roku. Poradny v jednotlivých věznicích se poměrně lišily rozsahem poskytovaných služeb s ohledem na zaměření a kapacitu odborného personálu. Ve všech věznicích však poradny poskytovaly informační servis a individuální poradenství.

Bezdrogové zóny jsou zvláštní oddělení věznic, a to buď se standardním, nebo s terapeutickým zacházením.2 V r. 2013 mělo bezdrogovou zónu se standardním zacházením 31 věznic, jejich ubytovací kapacita3 činila 1797 míst. I přesto, že v r. 2013 došlo ke snížení celkové kapacity věznic v důsledku amnestie, dopad na počet míst v bezdrogových zónách byl pouze mírný. V r. 2013 využilo možnosti umístění na bezdrogových zónách se standardním zacházením celkem 3552 osob. Bezdrogovou zónu s terapeutickým zacházením měly v r. 2013 celkem 3 věznice (Příbram, Vinařice, Znojmo). Ubytovací kapacita činila 101 míst. Možnost umístění na těchto odděleních využilo 196 osob, z toho 87 nově zařazených.

Léčbu závislostí během VTOS bylo možno v r. 2013 absolvovat na specializovaných odděleních, ta byla dostupná ve 12 věznicích, z toho v 8 věznicích bylo specializované oddělení určeno pro dobrovolnou léčbu (Bělušice, Kuřim, Nové Sedlo, Ostrov, Plzeň, Příbram, Valdice a Všehrdy) a ve 4 věznicích pro výkon soudem nařízeného ochranného léčení (Heřmanice, Opava, Rýnovice, Znojmo). V r. 2013 byla kapacita specializovaných oddělení s dobrovolným léčením 306 míst. Možnosti dobrovolného léčení na některém z oddělení využilo v r. 2013 celkem 589 osob (nově zařazeno 324 osob).

Pro výkon ochranného léčení4 (protialkoholní, protitoxikomanické a léčení patologického hráčství) sloužilo 5 specializovaných oddělení ve 4 věznicích, z toho jedno pro ženy (Opava). Počet ani profilace oddělení se ve srovnání s předchozím rokem nezměnily. Kapacita těchto oddělení byla 128 míst. V r. 2013 evidovala VS ČR 184 osob v péči těchto oddělení. Přehled o počtech osob, kapacitách a využití bezdrogových zón a specializovaných oddělení poskytuje tabulka 9 -80.

tabulka 9-80: Počet, kapacita a využití bezdrogových zón a specializovaných oddělení v letech 2006-2013

Rok

Bezdrogové zóny

Oddělení pro dobrovolnou léčbu

Oddělení pro ochrannou léčbu

Počet věznic

Kapacita

Počet osob

Počet věznic

Kapacita

Počet osob

Počet věznic

Kapacita

Počet osob

2006

31

1 665

3 201

6

286

625

3

105

162

2007

35

1 877

3 524

6

258

419

3

114

200

2008

33

1 998

3 646

6

262

422

3

120

206

2009

33

2 057

4 224

7

294

507

3

120

117

2010

33

2 075

3 443

7

300

437

3

109

128

2011

33

1 905

4 279

7

287

535

3

113

206

2012

34

1 918

4 549

7

287

537

3

128

184

2013

34

1 898

3 747

8

306

589

3

128

184

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2014d)

K poskytování substituční terapie5 má povolení 10 věznic, z toho 7 věznic hlásilo v r. 2013 léčené pacienty. Programy substituční léčby ve věznicích evidovaly 62 léčených osob, tj. o 27 osob méně než v předchozím roce. Průměrná délka léčby se ve srovnání s r. 2012 zvýšila na 7,6 měsíce - tabulka 9 -81. Jako substituční látka byl používán metadon.

tabulka 9-81: Počet osob v substituční léčbě a průměrná délka léčby (v měsících) v jednotlivých věznicích v letech 2010-2013

Věznice

2010

2011

2012

2013

Počet osob

Délka léčby

Počet osob

Délka léčby

Počet osob

Délka léčby

Počet osob

Délka léčby

Brno

11

11,0

22

3,0

28

4,0

20

1,0

Břeclav

0

-

0

-

0

-

0

-

Kuřim

7

19,5

12

2,0

13

3,0

12

1,3

Litoměřice

10

4,8

11

1,0

9

3,0

3

7,0

Opava

5

6,0

13

1,5

5

1,0

5

6,0

Ostrava

0

-

0

-

0

-

0

-

Praha-Pankrác

15

8,3

24

5,2

15

5,0

11

7,0

Praha-Ruzyně

1

1,0

0

-

0

-

0

-

Příbram

16

6,5

14

11,0

17

8,0

7

10,0

Rýnovice

2

4,0

3

12,0

2

3,0

4

21,0

Celkem

67

7,6

99

5,1

89

3,9

62

7,6

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2014d)

Detoxifikaci prováděly v průběhu r. 2013 celkem 4 věznice. Léčbu akutních odvykacích stavů podstoupilo 187 osob, z toho 147 mužů a 40 žen. Uživatelé opiátů/opioidů tvořili 74 % detoxikovaných osob, uživatelé pervitinu 9 %. Oproti předchozímu roku došlo k výraznému poklesu počtu detoxifikovaných osob o 47 % (353 osob v r. 2012).

V r. 2013 spolupracovalo s některou z neziskových organizací 23 věznic, z toho 16 mělo spolupráci vymezenou písemnou dohodou. Spolupráce věznic s neziskovými organizacemi byla v r. 2013 intenzivnější než v období předchozího roku, 10 a více návštěv za rok vykázalo celkem 15 věznic (9 v r. 2012). V kontaktu s některou z NNO bylo v r. 2013 celkem 5035 osob ve výkonu vazby či trestu odnětí svobody, což představuje téměř 38% nárůst ve srovnání s r. 2012. Individuální výkony tvořily 47 % poskytovaných služeb. Přehled NNO poskytujících drogové služby ve vězení, počtu návštěv a počtu klientů uvádí tabulka 9 -82.

tabulka 9-82: NNO poskytující drogové služby ve vězení, počet návštěv a počet předvedených osob ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody v r. 2013

Název NNO

Věznice

Počet návštěv

Počet klientů

CPPT

Plzeň

48

508

Laxus

Hradec Králové, Jiřice, Liberec, Odolov, Pardubice, Rýnovice, Stráž p R, Světlá nad Sázavou, Valdice

286

1 559

Magdaléna

Příbram

2

20

Modrý kříž

Ostrava, Heřmanice

2

83

Most k naději

Liberec

2

21

Společnost Podané ruce

Brno, Kuřim, Mírov, Rapotice, Světlá nad Sázavou, Znojmo, Olomouc

321

2 188

Renarkon

Heřmanice, Karviná

3

34

Riaps

Hradec Králové

23

91

SANANIM

Praha-Ruzyně, Světlá nad Sázavou, Vinařice, Znojmo

67

522

White light I.

Teplice

2

9

Celkem

 

756

5 035

Pozn.: Pokud byla osoba předvedena během jednoho dne vícekrát, např. se zúčastnila besedy a poté využila možnosti individuálního poradenství, počítá se v daném dni pouze jedno předvedení. Pokud byla tatáž osoba předvedena ve více dnech, počítá se každý den jako jedno předvedení.

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2014d)

V r. 2013 provedla VS ČR Analýzu možnosti pilotního zavedení distribuce harm reduction materiálu ve věznicích v návaznosti na úkol v Akčním plánu národní strategie protidrogové politiky na období 2013-2015. Konstatuje, že ve věznicích není vzhledem k platnému zákonnému rámci možná distribuce sterilních jehel a stříkaček a dalších pomůcek k injekční aplikaci ani distribuce dezinfekčního prostředku k čištění injekčních pomůcek. Také konstatuje, že systematická distribuce kondomů v současné době ve věznicích neprobíhá, odsouzení i obvinění však mají možnost zakoupit si kondomy ve vězeňské kantýně, kde jsou kondomy povinnou součástí sortimentu. Distribuce kondomů však není v rozporu s předpisy upravujícími výkon trestu odnětí svobody nebo výkon vazby. Materiál doporučuje vyrobit informační materiály pro vězně zaměřené na prevenci rizika předávkování, na prevenci přenosu infekčních chorob v souvislosti s užíváním drog, včetně informací o rizicích spojených s tetováním a piercingem, na prevenci sexuálně přenosných infekčních chorob apod. Dále doporučuje proškolit zdravotnické pracovníky v problematice drogové závislosti (včetně prevence předávkování) a s ní souvisejícím výskytem infekčních chorob a nastavit režim, ve kterém se bude poskytovat poradenství v problematice drogové závislosti včetně prevence předávkování a infekčních chorob v poradnách drogové prevence ve věznicích (Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2014a).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist