Prevalence infekčních onemocnění mezi uživateli drog

Monitoring HIV testů v laboratořích

V r. 2014 bylo Národní referenční laboratoří pro AIDS evidováno 858 HIV testů1 provedených injekčním uživatelům drog, 2 testy byly pozitivní (Státní zdravotní ústav Praha, 2015c) (graf 6 -97).

graf 6-97: Vyšetření injekčních uživatelů drog na protilátky HIV v l. 1997-2014

graf

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2015c)

Testování infekčních onemocnění v nízkoprahových programech

Od r. 2004 realizuje NMS každoroční průzkum mezi nízkoprahovými programy pro uživatele drog s cílem zmapovat dostupnost testování, počty a výsledky provedených testů a základní charakteristiky otestovaných klientů. Údaje za r. 2014 byly získány pomocí on-line dotazníkového šetření v průběhu července 2015 (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2015d). Do průzkumu se zapojilo celkem 57 nízkoprahových programů napříč ČR, z nich 55 uvedlo výsledky testování na VHC, 50 na HIV infekci, 40 na syfilidu a 40 na VHB; jsou zjišťovány výsledky všech typů testů (rychlých imunochromatografických i laboratorních imunoenzymatických typu ELISA) (tabulka 6 -45). Celkový počet nízkoprahových programů nabízejících testování na infekční onemocnění je uveden v kapitole Testování infekčních nemocí (str. 173).

tabulka 6-45: Počet nízkoprahových programů v monitoringu testování infekcí v r. 2014

Kraj

Počet programů

Počet programů provádějících testy na

HIV

VHB

VHC

Syfilis

Hl. m. Praha

2

2

0

2

2

Středočeský

4

2

1

4

1

Jihočeský

6

6

5

6

3

Plzeňský

3

3

3

3

6

Karlovarský

4

4

4

3

4

Ústecký

9

8

5

4

6

Liberecký

3

3

1

3

2

Královéhradecký

2

1

1

2

1

Pardubický

2

0

2

2

0

Vysočina

2

2

2

2

2

Jihomoravský

7

7

7

6

4

Olomoucký

6

6

4

6

5

Zlínský

4

3

2

3

2

Moravskoslezský

3

2

3

1

2

Celkem

57

50

40

47

40

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015d)

Podobně jako v minulých letech naznačují výsledky za r. 2014 poměrně nízký výskyt infekcí mezi klienty nízkoprahových zařízení (tabulka 6 -46). Je však nutné zohlednit fakt, že vzorek zúčastněných programů a soubor otestovaných klientů nelze označit za reprezentativní výběr. Navíc jde o diagnostický screening, kterého pravděpodobně ve vyšší míře využívají dosud negativní klienti. Uvedené výsledky tedy spíše podhodnocují prevalenci daných nemocí v populaci uživatelů drog, resp. klientů nízkoprahových zařízení.

tabulka 6-46: Výsledky testování uživatelů drog na infekční nemoci v nízkoprahových programech v r. 2014

Infekce

Testovaný ukazatel

Počet programů podle typu používaného testu

Osoby

Rychlý

Laboratorní

Celkem

Testováno celkem

Počet pozitivních

Podíl pozitivních (%)

HIV

anti-HIV*

46

6

50

2 065

7

0,4

VHC

anti-HCV*

47

2

47

2 008

316

15,7

VHB

HBsAg**

26

4

30

1077

11

1,0

 

anti-HBc IgG***

10

1

11

94

0

-

Syfilis

anti-treponema pallidum

34

6

40

1 355

23

1,7

Pozn.: * Jedno zařízení může používat oba typy testů, ** antigen ukazující na akutní nebo chronickou aktivní infekci VHB, *** anti-HBc IgG jsou protilátky vytvořené při akutní infekci VHB, ale přetrvávající dlouhodobě i po úzdravě.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015d)

Existují regionální odlišnosti v  prevalenci VHC, je však třeba vzít v úvahu, že v rámci monitoringu infekčních chorob skrze výsledky testování v nízkoprahových službách nejde o reprezentativní vzorek uživatelů drog ani zařízení (některá testující zařízení se průzkumu nezúčastnila), soubor testovaných je v některých případech velmi malý a indikační kritéria jednotlivých zařízení pro testování klientů se mohou lišit. Ve většině krajů byla prevalence VHC 15 % a méně, zatímco v krajích Karlovarském a v Praze přesáhla 30 %, což může odrážet místní odlišnosti v míře rizika infekce VHC, ale může být také výsledkem výše uvedené výběrové chyby (tabulka 6 -47).

tabulka 6-47: Výsledky testování uživatelů drog na VHC v nízkoprahových zařízeních v r. 2014 podle krajů

Kraj

Počet programů

Počet osob

Odpovědělo

Testovalona VHC

Testováno celkem

Počet pozitivních

Podíl pozitivních (%)

Hl. m. Praha

2

2

230

74

32,2

Středočeský

4

4

115

18

15,7

Jihočeský

6

6

194

29

14,9

Plzeňský

3

3

256

39

15,2

Karlovarský

4

3

142

49

34,5

Ústecký

9

4

129

20

15,5

Liberecký

3

3

63

7

11,1

Královéhradecký

2

2

135

7

5,2

Pardubický

2

2

36

5

13,9

Vysočina

2

2

167

9

5,4

Jihomoravský

7

6

267

32

12,0

Olomoucký

6

6

182

20

11,0

Zlínský

4

3

87

7

8,0

Moravskoslezský

3

1

5

0

0,0

Celkem

57

47

2 008

316

15,7

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015)

Poslední celorepubliková VHC séroprevalenční studie mezi uživateli drog byla provedena v r. 2003 (Mravčík et al., 2006), kdy prevalence dosahovala 35 %. Ve studii mezinárodního projektu IMPACT realizovaného v l. 2010-2012, který byl zaměřen na testování infekčních chorob mezi uživateli drog a rizikové chování, dosáhla séroprevalence VHC mezi IUD v Praze 50 %2.

Údaje o testování infekcí v Registru žádostí o léčbu

Údaje o testování infekcí a jeho výsledcích v Registru žádostí o léčbu ukazují stabilní a relativně nízkou séroprevalenci sledovaných infekcí mezi IUD (tabulka  6 -48). Data však pocházejí částečně od samotných klientů, což snižuje jejich vypovídací hodnotu. Od r. 2015 se Registr žádostí o léčbu integruje do Národního registru léčby uživatelů drog (blíže viz stejnojmennou kapitolu na str. 120). Data o výsledcích testování infekcí budou v registru nadále sledována.

tabulka 6-48: Výsledky testování injekčních uživatelů drog na HIV, VHA, VHB a VHC v Registru žádostí o léčbu v l. 2003-2014

Rok

HIV

VHA

VHB

VHC

Celkem testováno

Pozitivní (%)

Celkem testováno

Pozitivní (%)

Celkem testováno

Pozitivní (%)

Celkem testováno

Pozitivní (%)

2003

2 471

0,8

2 132

7,1

2 504

11,2

2 884

31,5

2004

2 483

0,4

2 059

5,5

2 581

9,9

2 913

33,6

2005

2 253

0,2

1 931

4,5

2 332

10,1

2 577

35,0

2006

2 196

0,5

1 997

3,3

2 290

10,0

2 497

32,6

2007

1 905

0,3

1 774

3,3

2 004

8,4

2 168

31,0

2008

2 332

0,6

2 271

8,4

2 463

8,9

2 636

32,0

2009

2 558

0,5

2 307

6,1

2 553

8,3

2 852

29,8

2010

2 865

0,6

2 515

5,8

2 837

8,1

3 189

30,4

2011

2 933

0,9

2 429

5,5

2 915

7,2

3 276

28,7

2012

2 942

0,7

2 428

7,0

2 888

10,3

3 286

29,2

2013

3 603

0,6

2 740

8,4

3 494

10,3

3 976

29,0

2014

3 607

0,2

2 566

7,0

3 361

8,7

3 991

29,4

Pozn.: Jsou zahrnuty pouze testy se známým výsledkem.

Zdroj: Füleová et al. (2015)

Testování pacientů v substituční léčbě na infekční nemoci

Výsledky testování na HIV, VHB a VHC osob v registru substituční léčby z testování v r. 2014 uvádí tabulka 6 -49. Celkem bylo v r. 2014 v registru hlášeno 2 314 léčených osob (blíže viz kapitolu Substituční léčba, str. 124). HIV test byl proveden u 193 osob, v 1 případě s pozitivním výsledkem. Test na přítomnost protilátek proti viru VHC (anti-HCV) byl hlášen u 93 osob (oproti 187 osobám v r. 2013), pozitivních bylo 47 (séroprevalence 50,5 %). Meziročně séroprevalence VHC mírně vzrostla (graf 6 -98), je však potřeba vzít v úvahu značný pokles počtu vyšetřených.

tabulka 6-49: Výsledky testování pacientů v substituční léčbě na HIV, VHB a VHC v r. 2014

Infekce

Testovaný ukazatel

Všichni klienti

Noví klienti

Celkemtestováno

Početpozitivních

Pozitivní (%)

Celkemtestováno

Početpozitivních

Pozitivní (%)

HIV

anti-HIV

193

1

0,5

89

1

1,1

VHB

HBsAg*

101

8

7,9

92

7

7,6

anti-HBc IgG**

76

20

26,3

55

2

3,6

anti-HBs**

68

25

36,8

56

14

25,0

VHC

anti-HCV

93

47

50,5

88

47

53,4

Pozn.: * antigen ukazující na akutní nebo chronickou aktivní infekci VHB, ** anti-HBc IgG jsou protilátky vytvořené při akutní infekci VHB, ale přetrvávající dlouhodobě i po úzdravě

Zdroj: Nechanská (2015)

graf 6-98: Séroprevalence VHC u testovaných pacientů v substituční léčbě v l. 2010-2014, v %

graf

Zdroj: Nechanská (2015)

 

Testování vězněných uživatelů drog

Vězeňská služba sleduje vyšetřování vězněných injekčních uživatelů drog u vybraných krví přenosných infekčních onemocnění3 (tabulka 6 -50). Meziroční srovnání poskytuje graf 6 -99. Výsledky naznačují, že výskyt sledovaných infekčních onemocnění mezi vězni vzrůstá, je však potřeba mít na paměti, že se nejedná o průzkumy na reprezentativních vzorcích, ale diagnostický screening vězňů.

tabulka 6-50: Výsledky testování vězněných injekčních uživatelů drog na HIV, VHB a VHC v r. 2014 (2. pololetí)

Infekce

Testovaný ukazatel

Nástup VTOS

Nástup VV

V průběhu VTOS

Celkem

HIV

anti-HIV

Celkem testováno

92

224

81

397

Pozitivních

2

0

3

5

Pozitivních (%)

2,2

0,0

3,7

1,3

VHB

HBsAg*

Celkem testováno

835

736

909

2 480

Pozitivních

30

56

47

133

Pozitivních (%)

3,6

7,6

5,2

5,4

anti-HBc IgG**

Celkem testováno

405

433

461

1 299

Pozitivních

119

125

178

422

Pozitivních (%)

29,4

28,9

38,6

32,5

VHC

anti-HCV

Celkem testováno

932

781

1 067

2 780

Pozitivních

379

350

574

1 303

Pozitivních (%)

40,7

44,8

53,8

46,9

Pozn.: VTOS - výkon trestu odnětí svobody, VV - výkon vazby, * antigen ukazující na akutní nebo chronickou aktivní infekci VHB, ** protilátky vytvořené při akutní infekci VHB, ale přetrvávající dlouhodobě i po úzdravě

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015b)

graf 6-99: Trend výskytu vybraných sérologických ukazatelů HIV, VHB a VHC u testovaných vězněných injekčních uživatelů drog v l. 2010-2014, v %

graf

Pozn.: * výsledky za 2. pololetí 2014

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015b)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist