Drogová úmrtí ve speciálním registru mortality

V ČR jsou povinně soudním lékařem prováděny pitvy všech náhlých úmrtí v případech, kdy prohlížející lékař nemohl stanovit příčinu smrti, a všech násilných úmrtí (tj. také všech úrazů a otrav). Od r. 1998 jsou rutinně sledována přímá drogová úmrtí (smrtelná předávkování) a od r. 2003 také nepřímá úmrtí (za přítomnosti drog) prostřednictvím speciálního registru vedeného na všech odděleních soudního lékařství za úzké spolupráce NMS a Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP (SSLST), kterých je v ČR celkem 13.

Od 1. 4. 2012 platí zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve kterém je mezi národními zdravotní registry nově zařazen Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství spravovaný ÚZIS, který od r. 2015 nahradil speciální registr drogových úmrtí.

Poslední dostupná data ze speciálního registru drogových úmrtí jsou k dispozici za r. 2012, kdy bylo zjištěno 199 úmrtí na předávkování nelegálními drogami, těkavými látkami a psychotropními léky celkem. Z toho bylo 38 případů předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami (z toho 12 opiáty/opioidy, 16 pervitinem a 10 těkavými látkami). Muži tvořili většinu (84 %) případů a nejpočetnější byla věková skupina 30-34 let. Psychoaktivní léky byly příčinou předávkování ve 161 případech, mírně převažovaly ženy (55 %) a většina byla ve věku 45 a více let.

Dále bylo v r. 2012 identifikováno 124 úmrtí za přítomnosti drog, nejvíce stejně jako v minulosti v důsledku nehod a sebevražd. V dlouhodobém horizontu je nejvyšší počet případů nepřímých úmrtí s nálezem pervitinu a THC (blíže viz VZ 2013).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist