Psychiatrická komorbidita

Řada výzkumníků a terapeutů se v ČR v posledních letech věnovala tématu „závislosti na jehle" (needle fixation). Pates et al. (2001)definovali závislost na jehle jako opakující se porušování integrity kůže injekcí s nebo bez aplikace psychoaktivní látky cestou žilní, podkožní nebo svalovou, a také bez vazby na očekávaný efekt, který způsobuje účinná látka. Má se za to, že závislost na jehle vzniká díky klasickému behaviorálnímu podmiňování asociací s nástupem účinku drogy následujícím bezprostředně po její aplikaci (tzv. nájezd). Dále byly popsány tzv. sekundární zisky vznikající operantním podmiňováním, kterými jsou sexuální uspokojení, bolest a potěšení ze získaných dovedností souvisejících s injekční aplikací. Vliv může hrát také hospodárnost injekční aplikace. Závislost na jehle se může projevovat injekční aplikací i jiných látek než drog (např. injekční vody, alkoholu), snahou injekčně aplikovat přes nepřítomnost vhodné žíly, dělením drogy na malá množství a častější injekční aplikaci, opakovaným nebo protrahovanou aspirace krve ze žíly (tzv. booting, flushing). Závislost na jehle má charakter obsedantně kompulzivní poruchy s bažením, relapsy, přičemž komplikuje průběh a výsledky léčby závislosti (Pates et al., 2001, Pešek, 2013).

Sklenář (2014)se závislostí na jehle zabýval ve svém výzkumu metodou strukturovaných rozhovorů a ohniskových skupin s problémovými uživateli drog a pracovníky adiktologických služeb. Zjistil, že termín „závislost na jehle" je mezi uživateli i profesionály široce rozšířen již od 80. let. Většina účastnících se injekčních uživatelů drog se považovala za závislé na jehle a téměř všichni uvedli, že znají další takové osoby ve svém okolí. Popisovali zkušenosti s aplikací vody či alkoholu. Podle pracovníků je závislost na jehle spojena zejména s injekční aplikací substitučních preparátů (buprenorfinu). Jde podle nich o obsesivní chování, dochází k vícečetné aplikaci během jednoho dne a charakteristická je nutkavost tohoto chování. Byla uvedena souvislost se sebepoškozováním a sexuálním uspokojováním. Pracovníci ambulantních programů s tímto fenoménem pracují v léčbě a využívají k tomu motivační rozhovory nebo relaxační techniky. Sklenář (2014)na základě svého výzkumu dospěl k vlastní definici závislosti na jehle: Závislost na jehle je fenomén, který se může u injekčních uživatelů drog objevit v různém stadiu závislosti či během abstinence. Primárně se jedná o neovladatelné nutkání porušovat integritu kůže injekcí či jiným ostrým předmětem s frekvencí v řádu jednotek až desítek vpichů během jednoho dne. Součástí tohoto aktu může, ale nemusí být aplikace psychoaktivní látky, a to cestou žilní, podkožní nebo svalovou. Injekční aplikace může probíhat bez vazby na očekávaný účinek, který způsobuje účinná látka. V některých případech to znamená, že získaná zkušenost s předchozí pravidelnou injekční aplikací drog způsobí snahu o dosažení psychické či fyzické úlevy pouze díky jehle. V jiných případech může být závislost na jehle spojena s vlastní identifikací se skupinou a životním stylem IUD.

V r. 2014 byly publikovány výsledky studie zkoumající poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) u uživatelů drog a jejich vliv na vybrané psychické funkce, životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách. Studii, která má experimentální design, realizovala Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze na souboru 170 klientů 8 terapeutických komunit pro drogově závislé. V průběhu léčby jsou obě skupiny posuzovány psychodiagnostickými nástroji1 a je sledován výskyt projevů specificky spojených s ADHD. Sleduje se průběh léčby a případné komplikace v procesu léčby v závislosti na ADHD. Studie má ověřit vhodné nástroje pro diagnostiku ADHD u uživatelů drog a zjistit, zda ADHD je spojeno s horšími výsledky léčby (Miovský et al., 2014a, Školníková et al., 2014). Byly publikovány výsledky pilotní studie na souboru 76 klientů ve věku 15-45 let z 6 terapeutických komunit v ČR. Ukázalo se, že u klientů s ADHD byl zjištěn vysoký výskyt komplikací vzhledem k začátku, průběhu a předčasnému ukončení léčby. Klienti s ADHD vykazovali ve vyšší míře problémy v behaviorální, kognitivní, sociální a exekutivní oblasti v porovnání s kontrolní skupinou (Kalina et al., 2014).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist