Nefatální intoxikace drogami

Sběr dat o nefatálních intoxikacích zajišťuje hygienická služba v rámci zvláštního hlásného (sentinelového) systému od r. 1995, který vykazuje značné regionální rozdíly komplikující interpretaci aktuální situace i trendů.1 V r. 2014 bylo zaznamenáno 1 123 případů nefatálních intoxikací drogami (Füleová et al., 2015) (tabulka  6 -52). Nejvyšší podíl hlášených intoxikací připadá na benzodiazepiny a pervitin, hlášené nefatální intoxikace heroinem mají od r. 2011 klesající tendenci.

tabulka 6-52: Nefatální intoxikace drogami v ČR v l. 2005-2014 evidované hygienickou službou

Droga

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Pervitin

222

231

343

364

187

148

150

260

245

257

Heroin

244

149

190

166

122

162

96

77

63

44

Metadon

10

7

2

1

1

0

0

0

0

0

Subutex®

14

18

32

7

0

0

0

0

0

0

Ostatní opiáty/opioidy

19

21

40

17

42

24

32

42

37

60

Benzodiazepiny

153

124

139

113

180

136

138

206

248

282

Jiná sedativa a hypnotika

88

107

125

135

127

112

105

120

101

97

Konopné látky

73

72

127

108

105

102

84

125

125

118

Těkavé látky

48

28

31

9

33

18

25

26

15

15

Lysohlávky

6

5

10

9

7

4

2

7

4

5

Kokain, crack

7

8

1

7

2

0

1

5

3

4

Durman

1

0

1

5

2

0

0

2

1

0

LSD

3

5

7

4

13

3

7

15

7

8

Extáze

8

12

12

3

1

2

0

4

0

7

Jiné známé drogy a léky

111

89

124

140

173

137

139

147

191

224

Ostatní/neznámo

186

78

71

58

23

1

26

3

3

2

Celkem

1 193

954

1 255

1 146

1 018

849

805

1 039

1 043

1 123

Zdroj: Füleová et al. (2015)

Dále jsou k dispozici informace o výskytu intoxikací návykovými látkami z Národního registru hospitalizovaných.2 Přes zřejmé nedostatky v kódování substancí ze strany lékařů lze v dlouhodobém horizontu pozorovat pokles hospitalizací pro intoxikaci návykovými látkami, přičemž otravy alkoholem tvoří přibližně dvojnásobek předávkování všemi OPL dohromady - tabulka  6 -53.

tabulka 6-53: Počet hospitalizací pro intoxikaci drogami v nemocnicích akutní péče v l. 2005-2014

Droga

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Heroin

24

18

31

41

19

20

17

4

13

8

Metadon

6

1

2

3

2

1

2

1

3

Jiné opiáty/opioidy

71

79

64

62

50

62

57

79

96

107

Kokain

7

2

1

4

1

3

1

1

9

2

Konopné drogy

78

67

55

86

66

66

58

57

65

62

LSD

6

5

3

4

1

2

2

2

2

Pervitin a jiná stimulancia

25

22

29

30

25

25

17

30

39

57

Jiné a neurčené drogy

116

146

136

83

94

77

79

87

98

107

Nelegální drogy

321

346

322

311

262

256

232

262

323

324

celkem

Alkohol

1 220

1 184

1 161

1 125

919

724

714

738

608

557

Těkavé látky

401

401

306

264

230

243

241

262

234

303

Celkem

1 942

1 931

1 789

1 700

1 411

1 223

1 187

1 262

1 165

1 184

Pozn.: Heroin (T40.1), metadon (T40.3), jiné opiáty/opioidy (T40.0, T40.2), kokain (T40.5), konopné drogy (T40.7), LSD (T40.8)

pervitin a jiná stimulancia (T43.6), jiné a neurčené drogy (T40.4, T40.6, T40.9), alkohol (T51.0, T51.9), těkavé látky (T52.0-T52.9)

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2015b)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist