Užívání drog v subkulturách

Pojem subkultura je označení pro skupinu osob sdílející určité hodnoty a normy, kterými se odlišuje od většinové společnosti (Vladimir 518 et al., 2011, Vladimir 518 et al., 2013). V posledních letech bylo realizováno několik lokálních nebo regionálních studií zaměřených na užívání drog v různých subkulturách mládeže a mladých dospělých, které tvoří součást závěrečných prací studentů vysokých škol.

Vztahem příslušnosti k dané subkultuře a mírou užívání nelegálních drog a postoji k drogám se zabýval dotazníkový výzkum realizovaný v rámci diplomové práce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně na souboru 315 středoškoláků ve věku 15-19 let (147 mužů, 168 žen) na vybraných 4 středních školách v okrese České Budějovice (Štěpánek, 2011). V rámci šetření byly zjišťovány zkušenosti příslušníků různých subkultur s nelegálními drogami - vysoká míra užívání nelegálních drog je zejména mezi příslušníky subkultury taneční scéna, hip-hop, skate a graffiti. Míra zkušeností s extází byla nejvyšší v subkultuře taneční scéna a hip-hop. Nejnižší míra užívání nelegálních drog byla zjištěna v subkulturách skinheads a metal. Nejnižší míra užívání konopných látek byla ve skupině metal a rock (tabulka 2 -16).

tabulka 2-16: Celoživotní prevalence užití vybraných nelegálních drog v jednotlivých subkulturách, v %

Subkultura

Počet (n)

Konopné látky

Extáze

Pervitin

LSD

Kokain

Lysohlávky

Skinheads

7

71,4

0,0

0,0

0,0

0,0

14,3

Taneční scéna

49

73,5

16,3

20,4

14,3

6,1

20,4

Hip-hop

56

76,8

12,5

8,9

12,5

5,4

26,8

Graffiti

11

72,7

9,1

9,1

9,1

9,1

18,2

Rock

47

68,1

0,0

0,0

0,0

2,1

6,4

Metal

22

36,4

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

Skate

31

77,4

16,1

22,6

25,8

6,5

25,8

Zdroj: Štěpánek (2011)

Výzkum v rámci bakalářské práce na 1. LF UK v Praze byl zaměřen na užívání drog v subkultuře goth (Jurnikl, 2015). Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi 169 příslušníky subkultury goth ve věku 15-50 let (55 mužů a 114 žen). Šetření ukázalo, že v subkultuře se užívají všechny dotazované drogy. Zkušenost s alkoholem, tabákem a konopnými látkami mělo 94,4 %, 80,5 %, resp. 55,3 % respondentů. V posledních 30 dnech užilo konopí 14,8 % respondentů. Z výzkumného souboru uvedlo denní kouření 31,9 % souboru, denní užívání alkoholu 4,7 %, konopí 4,1 % a pervitinu a LSD shodně 1,2 % osob. Celkem 0,6 % respondentů uvedlo denní užívání extáze, kokainu, heroinu nebo těkavých látek.

Další dotazníkový průzkum realizovaný v rámci diplomové práce na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se věnoval postojům respondentů k příslušníkům subkultur a percepcí užívání drog v subkulturách. Dotazníkový průzkum byl proveden na souboru 214 žáků 8. a 9. tříd ZŠ, studentů 4. ročníků maturitních oborů středních odborných škol a gymnázií (Uherek, 2012). Z výsledků vyplývá, že respondenti s užíváním drog spojují na prvním místě subkultury techno a taneční scéna, dále squattery, subkultury punk a emo. U dalších subkultur bylo užívání drog považováno za nízké riziko. Výzkum potvrzuje výsledky uvedené výše (Štěpánek, 2011), že v subkultuře taneční scény je nevyšší míra užívání drog, zejména extáze a stimulancií.

Na užívání alkoholu v punkové subkultuře se zaměřila bakalářská práce na 1. LF UK v Praze - výzkum byl proveden metodou polostrukturovaného rozhovoru s 10 členy (9 mužů a 1 žena) této subkultury z celé ČR, respondenti byli ve věku 17-33 let (Broklová, 2011). Z výsledků výzkumu vyplývá, že alkohol je v punkové subkultuře oblíbený a většina respondentů si myslí, že je nedílnou součástí punku. Nejoblíbenějším nápojem bylo u dotazovaných punkerů pivo. Řada z nich přiznává, že naprosto nejsou schopni odhadnout konzumované množství, jiní udávají rozmezí 13-18 piv za večer. V kombinaci s tvrdým alkoholem se počet vypitých piv snižuje v průměru na 10 půllitrů. Dotazovaní punkeři pijí především kvůli chuti a účinkům alkoholu a s pitím začínají nejčastěji ve věku 15 let.

Údaje o užívání drog v dalších populačních skupinách uvádí kapitola Užívání drog v sociálně znevýhodněných skupinách a lokalitách.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist