Užívání drog u dospívajících navštěvujících nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

V r. 2014 proběhl celonárodní výzkum zaměřený na prevalenci rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM)1 ve vztahu k jejich životní spokojenosti a sebehodnocení, který realizovala Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se sdružením Neposeda.

Cílem výzkumu bylo zmapovat výskyt různých forem rizikového chování u dospívajících, kteří využívají služeb NZDM, a porovnat je se vzorkem žáků 8. a 9. tříd vybraných ZŠ a studentů 1. a 2. ročníků vybraných SŠ. Výsledný soubor tvořilo 949 respondentů (519 chlapců a 399 dívek, 31 neuvedlo pohlaví). Testová baterie obsahovala Rosenbergovu škálu sebehodnocení (RŠS), dotazník Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA) a Škálu životní spokojenosti dětí (SWLS-C).

Celkem bylo osloveno 103 NZDM, výzkumu se zúčastnilo 41 z nich. Testování proběhlo na souboru adolescentů využívajících služby NZDM ve věku 11-19 let (celkem 499 dětí, z toho 257 chlapců a 213 dívek, 29 neuvedlo pohlaví), kontrolní soubor žáků ZŠ a studentů SŠ tvořilo 450 respondentů ve věku 11-17 let (Zemanová a Dolejš, 2015a).

graf 2-74: Prevalence rizikových aktivit u klientů NZDM ve věku 11-15 a 16-19 let ve srovnání s obecnou školní populací ve věku 11-15 a 16-17 let, v %

graf

Pozn.: * 30D = v posledních 30 dnech

Zdroj: Zemanová a Dolejš (2015b)

Studie ukázala, že klienti NZDM ve věku 11-15 let vykazují ve srovnání s běžnou školní populací stejného věku vyšší zkušenosti s užíváním legálních a nelegálních návykových látek i jejich častější aktuální užívání. Klienti NZDM jsou třikrát častěji pravidelnými denními kuřáky (37,8 % oproti 11,1 %) a mají téměř dvakrát častější zkušenost s užitím konopných látek (38,5 % oproti 22,5 %) (graf 2 -74). Současně se u nich častěji vyskytují všechny sledované formy rizikového chování, včetně delikvence a šikany - častěji se u klientů NZDM vyskytuje záškoláctví, falšování podpisu rodičů i krádeže. Obdobné jsou rozdíly u starší věkové kategorie klientů NZDM - denně kouří 5 a více cigaret téměř 60 % z nich, zkušenost s konopnými látkami uvedlo 63,3 % dotázaných.

Celkové skóre rizikového chování (tj. průměrná hodnota počtu uvedených rizikových aktivit) dosáhlo u klientů NZDM ve věkové kategorii 11-15 let hodnoty 5,67, u kategorie 16-19 let dokonce 8,68 (pro srovnání u běžné školní populace ve věku 11-15 let dosáhlo celkové skóre 2,42). Ze studie vyplynulo, že 44 % dospívajících ve věku 11-15 let, kteří využívají služeb NZDM, dosahuje více bodů ve faktoru abúzu, než je průměrná hodnota u běžné populace stejného věku, 41 % dosahuje více bodů u faktoru delikvence a 28 % u faktoru šikany; z hlediska celkového skóre jde o 47 % dospívajících z NZDM. Je tedy patrné, že klienti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež jsou vysoce rizikovou kategorií dospívajících (Zemanová a Dolejš, 2015b).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist